Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Verklaring van geen bezwaar en beleidsregel omgevingsvergunning en bestemmingsplannen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingVerklaring van geen bezwaar en beleidsregel omgevingsvergunning en bestemmingsplannen
CiteertitelVerklaring van geen bezwaar en beleidsregel omgevingsvergunning en bestemmingsplannen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-201129-11-2012nieuwe regeling

26-04-2011

Regiokrant, 04-05-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verklaring van geen bezwaar en beleidsregel omgevingsvergunning en bestemmingsplannen

Artikel 1

De Raad besluit gebruik te maken van de bevoegdheid op grond van artikel 6.5, derde lid van het Besluit omgevingsrecht. Zij bepaalt dat met terugwerkende kracht naar 1 oktober 2010 geen verklaring van geen bedenkingen is vereist in:

 • a.

  Alle gevallen waarbij met een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt afgeweken van het bestemmingsplan of beheersverordening, tenzij sprake is van:

  I. Het aanleggen van nieuwe (spoor)weg- en waterinfrastructuur met bijbehorende bouwwerken en andere werken;

  II. Bouwprojecten al dan niet met bijbehorend gebruik en andere werken, als gevolg van gebiedsinrichting, herinrichting en/of reconstructie; Onder gebiedsinrichting wordt verstaan het invullen van onbebouwde locaties met een nieuwe zelfstandige functie. Gedacht wordt aan voorbeelden zoals de ontwikkeling van woonwijken al dan niet met voorinvesteringen in het landschap, de inrichting van het overgangsgebied bij Sappemeer, projecten zoals de appartementen op de hoek Hoofdstraat-Keijserstraat, etc. Onder herinrichting en reconstructie wordt verstaan: al dan niet projectmatige uitwerkingen van wijzigingen van grotere gebieden. Gedacht wordt aan voorbeelden zoals herstructurering van Gorecht-West, Noorderpark-Margrietpark en het Stadshart.

  Indien sprake is van gevallen als benoemd onder I of II, is alsnog geen vvgb vereist mits het projecten betreft waarvoor reeds een recente nota van uitgangspunten, stedenbouwkundige visie en/of randvoorwaarden, beleidsnotitie, masterplan of daarmee te vergelijken ruimtelijk kader is vastgesteld door de gemeenteraad.

 • b.

  Alle gevallen waarbij een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt geweigerd;

Artikel 2

De Raad besluit de beslissingsbevoegdheid over het exploitatieplan voor de aangewezen gevallen zoals bedoeld onder 1a (I en II uitgezonderd) en 1b te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

Artikel 3

De Raad besluit de beleidsregel Omgevingsvergunning en bestemmingsplan vast te stellen. Inhoudende:

 • Een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid sub a onder 3 wordt geweigerd als het betreffende bestemmingsplan jonger is dan 5 jaar (gerekend vanaf de datum waarop het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad).

 • Een aanvraag om een ruimtelijk plan, niet zijnde een aanvraag om (of direct gerelateerd aan een) omgevingsvergunning, wordt beschouwd als aanvraag om toepassing van artikel 2.12, eerste lid sub a onder 1 en 2 en mochten deze instrumenten niet voldoen, als een aanvraag om het gedeeltelijk herzien van het bestemmingsplan.

 • Bij de eerste vormen van gebiedsontwikkeling of herinrichting of reconstructie van gebieden wordt gewerkt met een of meerdere bestemmingsplannen. Nadere uitwerking hiervan, al dan niet gefaseerd, kan ook met een of meerdere omgevingsvergunningen plaatsvinden.

Aldus geamendeerd vastgesteld in de openbare vergadering van 26 april 2011.

De raad voornoemd,

mevrouw Y.P. van Mastrigt, voorzitter.

Mevrouw N. Jansingh-Germeraad, plv. raadsgriffier.