Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Menterwolde

Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 6 van de Verordening winkeltijden Menterwolde 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Menterwolde
Officiële naam regelingBeleidsregels voor de uitvoering van artikel 6 van de Verordening winkeltijden Menterwolde 2011
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening winkeltijden Menterwolde 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-201111-07-2013nieuwe regeling

28-04-2011

Tussenklappen, 11 mei 2011

beleidsregels winkeltijden artikel 6

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van Menterwolde:

overwegende, dat op grond van artikel 6, eerste lid van de Verordening winkeltijden Menterwolde 2011 het college op aanvraag ontheffing kan verlenen van het verbod om op zondag of op Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, op 24 december na 19.00 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19.00 uur (artikel 2, eerste lid onder a en b van de Winkeltijdenwet) een winkel voor publiek geopend te hebben;

dat deze ontheffing kan worden verleend aan winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet;

dat in de gemeente Menterwolde ten hoogste voor één winkel deze ontheffing kan worden verleend;

dat op dit moment onduidelijk is of hier belangstelling voor is, het desondanks wel zinvol om voor de goede afhandeling van aanvragen beleidsregels op te stellen. Zodat ook nog te vestigen winkels en andere belanghebbenden hierdoor in aanmerking kunnen komen voor eerdergenoemde ontheffing;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (een bestuursorgaan kan met betrekking tot de hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid, beleidsregels vaststellen) en artikel 6 van de Verordening winkeltijden Menterwolde 2011;

Besluiten: 

Artikel 1

De volgende beleidsregels voor de uitvoering van artikel 6 van de Verordening winkeltijden Menterwolde 2011 vast te stellen:

De toekenning van eerdergenoemde ontheffing geschiedt door middel van een openbare loting.Indien er slechts één verzoek om ontheffing is ingediend, wordt aan de aanvrager de ontheffing verleend mits deze voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Om ook nieuw te vestigen winkels en andere belangstellenden de mogelijkheid te bieden voor een ontheffing, wordt de ontheffing verleend voor de duur van twee jaar. Na twee jaar vindt er opnieuw een loting plaats. De oorspronkelijke houder mag met deze loting opnieuw meedoen. Indien de ontheffing is ingetrokken, wordt de procedure voor een loting opnieuw opgestart.

De houder van de ontheffing is verplicht alle zondagen de winkel tussen 16.00 en 20.00 uur geopend te hebben. Deze verplichting wordt als voorschrift aan de ontheffing verbonden. De verleende ontheffing is niet overdraagbaar.

Procedure openbare loting:Door het college worden belangstellenden door middel van publicatie in de Tussenklappen in de gelegenheid gesteld (binnen vier weken) een aanvraag in te dienen. Indien er geen danwel één aanvraag is ingediend, vindt er geen loting plaats.Bij meerdere aanvragen, die allen voldoen aan de gestelde eisen, vindt binnen zes weken een openbare loting plaats. Van de uitkomst wordt een proces verbaal opgemaakt. De loting wordt gedaan door een lid van het college.Aan het eind (in laatste kwartaal) van een verleende ontheffing wordt genoemde procedure opnieuw gestart. 

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Menterwolde op 28 april 2011.

, burgemeester , secretaris