Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Menterwolde

Verordening winkeltijden Menterwolde 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Menterwolde
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Menterwolde 2013
CiteertitelVerordening winkeltijden Menterwolde 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3, eerste lid van de (gewijzigde) Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2013vernieuwde regeling

04-07-2013

Tussenklappen

winkeltijden 2011
11-07-2013vernieuwde regeling

04-07-2013

Tussenklappen

winkeltijden 2013
12-05-2011nieuwe regeling

28-04-2011

Tussenklappen, 11 mei 2011

winkeltijden 2011

Tekst van de regeling

No.: 5/7

De raad van de gemeente Menterwolde;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Menterwolde van 25

juni 2013, ter uitvoering van de in de raadsvergadering van 30 mei 2013 aangenomen motie over

de verruiming van de zondagopenstelling van winkels.

gelet op artikel 3, eerste lid van de (gewijzigde) Winkeltijdenwet;

B E S L U I T :

vast te stellen de

VERORDENING WINKELTIJDEN MENTERWOLDE 2013

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Winkeltijdenwet;

b. winkel: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet, te weten: een voor het publiek

toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht;

c. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en

tweede Kerstdag

Artikel 2 Algehele vrijstelling voor winkels

Voor alle winkels in de gemeente Menterwolde geldt vrijstelling van de in artikel 2, eerste lid van

de wet vervatte verboden om een winkel voor het publiek open te hebben op zon- en feestdagen,

tussen 10:00 uur en 20:00 uur. 

Artikel 3 Intrekking voorgaande regeling

De Verordening winkeltijden Menterwolde, vastgesteld op 28 oktober 2011 wordt ingetrokken. 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Menterwolde 2013.

Ondertekening

Muntendam, 4 juli 2013

De raad voornoemd,

De voorzitter, (E.A. van Zuijlen )

De griffier,(F.A.P. Grit)