Terug naar www.internetconsultatie.nl/wijzigingorbijlageiii

Geometrische begrenzing militaire terreinen en terreinen met een militair object

Internetconsultatie Wijzigingsregeling OR Bijlage III

In deze viewer vindt u de geometrische begrenzing van de militaire terreinen en terreinen met een militair object als bedoeld in artikel 5.150, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarvoor specifieke regelgeving is opgenomen in de Omgevingswet, een van de (4) AMvB’s of de Omgevingsregeling en Invoeringsregeling behorende bij de wet. Met de ontwerp-wijzigingsregeling worden de bestaande geometrische begrenzingen uit artikel 2.41, eerste lid, van de Omgevingsregeling geactualiseerd, verbeterd of aangevuld op een wijze als nader beschreven in de Toelichting bij deze wijzigingsregeling die met deze internet-consultatie is gepubliceerd In deze viewer zijn de aanpassingen van de begrenzingen die volgen uit de ontwerp Wijzigingsregeling OR Bijlage III verwerkt. U ziet alleen de geactualiseerde versie. Verschillen ten opzichte van de gepubliceerde begrenzingen in Omgevingsregeling of Invoeringsregeling zijn niet zichtbaar. Meer informatie over het stelsel van de Omgevingswet kunt u vinden op www.omgevingswetportaal.nl.

Kaartgegevens worden geladen...