Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harderwijk

Marktreglement 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarderwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktreglement 2011
CiteertitelMarktreglement gemeente Harderwijk 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160, lid 1
 2. Marktverordening gemeente Harderwijk 2010, art. 3
 3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2016bijlage 1

22-03-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 15-06-2016

Onbekend.
02-04-201123-06-2016nieuwe regeling

15-03-2011

Het Kontakt, 23-03-2011

B10.002450

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktreglement 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;

gelet op artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening gemeente Harderwijk 2010, de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de marktverordening en een ordelijk verloop van de markt(en);

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Harderwijk.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijving

De in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Harderwijk 2011 gegeven begripsomschrijvingen zijn van overeenkomstige van toepassing op deze nadere regels.

HOOFDSTUK 2. BEPALINGEN OVER VERGUNNINGEN

Artikel 2. Inhoud vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

  • b.

   een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

  • c.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

  • d.

   het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

  • e.

   de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend en zijn volgnummer op de anciënniteitlijst;

  • f.

   dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

  • g.

   de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt.

 • 2.

  Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

Artikel 3. Inschrijving op de anciënniteitlijst

Vergunninghouders van vaste standplaatsen worden ingeschreven op een doorlopend genummerde lijst met vermelding van en in volgorde van de datum waarop aan hen voor het eerst een vaste standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de soort artikelen die de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe hij behoort.

Artikel 4. Volgorde toewijzing vaste standplaatsen

Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitlijst.

Artikel 5. Overschrijving vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  In geval van overlijden, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, of ingeval van bedrijfsbeëindiging kan de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op de echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde.

 • 2.

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een kind of een medewerk(st)er van de vergunninghouder de vergunning voor een vaste standplaats krijgen indien hij ten minste één jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd.

 • 3.

  Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

Artikel 6. Toewijzing dagplaats

 • 1.

  Toewijzing van een dagplaats geschiedt door afgifte van een vergunning door het college op het moment dat de standplaats niet als vaste standplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  De dagplaats wordt toegewezen aan de gegadigden die zich daarvoor op de dag zelf vóór 8.30 uur aanmelden bij de marktmeester.

Artikel 7. Toewijzing standwerkersplaats

 • 1.

  Het college wijst een standwerkersplaats toe door middel van loting.

 • 2.

  Indien een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de marktmeester onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan, mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting.

HOOFDSTUK 3. BEPALINGEN OVER HET GEBRUIK VAN DE STANDPLAATS

Artikel 8. Persoonlijk innemen standplaats; bijstand

 • 1.

  De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 2.

  De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

Artikel 9. Afwezigheid wegens vakantie of bijzondere omstandigheden

 • 1.

  De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit schriftelijk mee aan het college. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

 • 2.

  De schriftelijke mededeling wordt tijdig voor de desbetreffende marktdag gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld.

Artikel 10. Ontheffing en vervanging

 • 1.

  In geval van vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats hem tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting uit artikel 9.

 • 2.

  Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder hem vergunning verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon.

Artikel 11. Legitimatie en identiteit vergunninghouder

 • 1.

  Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.

 • 2.

  De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele bedrijfsnaam aan te geven.

Artikel 12. Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

 • 1.

  Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan 3 uren voor aanvang en meer dan 1 uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

 • 2.

  De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.

 • 3.

  Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats niet uiterlijk om 08.30 uur heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 13. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking de dag nadat de Marktverordening gemeente Harderwijk 2011 in werking is getreden.

Artikel 14. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Marktreglement gemeente Harderwijk 2011.

Harderwijk, 15 maart 2011

Het college van Harderwijk

Voorzitter,

R.Daamen

Bijlage 1: Brancheverdeling weekmarkt Harderwijk 2016

 

Nr.

 

Nr. nw.

 

Branche

 

brancheverdeling

Per 01.01.2011

 

brancheverdeling

Per 01.04.2016

 

m1

aantal standplaatsen

m1

aantal standplaatsen

1

1

a.g.f.

88

5

88

5

2

2

Zuivelproducten

20

2

20

2

3

--

Verse vis

16

2

--

--

3a

--

Gebakken vis

8

1

--

--

3

3

Vis

--

--

24

3

4

4

Wild en gevogelte

8

1

8

1

5

5

Brood, koek en banket

28

3

28

3

6

6

Drop, snoep, chocola

8

1

8

1

7

7

Vlees en vleeswaren

8

1

8

1

8

8

Exotische etenswaren

8

2

8

2

9

9

Noten en zuidvruchten

8

1

8

1

10

--

Tabak

0

0

--

--

11

10

Geringe etenswaren

16

2

16

2

12

11

Ondergoed en lingerie

16

2

16

2

13

--

Foundation en corsetterie

8

1

--

--

14

12

Kleding

40

4

40

4

15

13

Kinderkleding

12

2

12

2

16

14

Stoffen

36

3

36

3

17

15

Woningtextiel

16

1

16

1

18

16

Beenbekleding

16

1

16

1

19

17

Kleinvakartikelen

12

1

12

1

20

18

Bedmode

12

1

12

1

21

19

Wol en handwerkpakketten

12

1

12

1

22

--

Sportkleding

8

1

--

--

23

20

Bloemen en planten

60

4

60

4

24

21

Schoenen

12

1

12

1

25

--

2de hands artikelen

0

0

--

--

26

--

Boeken

8

1

--

--

27

22

Leder en lederwaren

12

1

12

1

28

23

Gereedschappen/rijwiel

16

1

16

1

29

24

Huishoudelijke artikelen

16

2

16

2

30

--

Schuimrubber

0

0

--

--

31

25

Bijouterie

8

1

8

1

32

26

Dierbenodigdheden

8

1

8

1

34

27

Wenskaarten

16

1

16

1

35

--

Diepvriesproducten

4

1

--

--

36

--

Speelgoed

8

1

--

--

37

--

Hobbyartikelen

0

0

--

--

33

28

Diversen

24

3

60

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

596

57

596

57