Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harderwijk

Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid gemeente Harderwijk 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarderwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid gemeente Harderwijk 2010
CiteertitelGemeentelijk kwijtscheldingsbesluit 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht inwerking op 01-01-2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-201301-01-2013art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

19-09-2013

Het Kontakt, 09-10-2013

B13.002870
03-03-201001-01-201010-10-2013nieuwe regeling

02-03-2010

Het Kontakt, 02-03-2010

B10.000558

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid gemeente Harderwijk 2010

Gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

Overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

 

Is vastgesteld het

 

BESLUIT GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID GEMEENTE HARDERWIJK 2010

ARTIKEL 1. Verruimde kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 %:

 • a.

  Afvalstoffenheffing

 • b.

  Rioolheffing

ARTIKEL 2. Beperkte kwijtschelding

 • a.

  Voor de door de gemeente gemaakte vervolgingskosten (kosten van aanmaning en/of een dwangbevel) zal geen kwijtschelding worden verleend

 • b.

  Bij de afvalstoffenheffing wordt voor een tweede container geen kwijtschelding verleend

ARTIKEL 3 Huishoudens 65+ met uitsluitend een AOW inkomen

De kwijtscheldingsnorm voor inwoners vna 65 jaar en ouder wordt vastgesteld op 100% van de toepasselijke netto AOW bedragen.

ARTIKEL 4 Eigen bijdrage kinderopvang

Bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek wordt bij het bepalen van het netto besteedbare inkomen rekening gehouden met de netto-kosten van kinderopvang (na aftrek ontvangen kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen kinderopvang).

Voor de berekening van de kosten wordt gerekend met de maximum uurprijs zoals vermeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang.

ARTIKEL 5 Kwijtschelding ingeval een natuurlijk persoon die een bedrijf uitoefent en een BBZ uitkering ontvangt

Met betrekking tot een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent en een BBZ uitkering ontvangt, en die een verzoek om kwijtschelding indient is, in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

ARTIKEL 6. Termijn indienen verzoek

Een verzoek om kwijtschelding moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag worden ingediend. Als het verzoek later wordt ingediend, kan het verzoek ambtshalve in behandeling worden genomen.

ARTIKEL 7 Voorwaarden

Indien een verzoek buiten de in artikel 5 genoemde termijn wordt ontvangen en er op de aanslag, waarvoor het verzoek om kwijtschelding wordt gedaan, reeds invorderingskosten in rekening zijn gebracht, dan kan niet eerder tot kwijtschelding worden overgegaan dan nadat de kosten volledig zijn voldaan.

ARTIKEL 8. Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de overige belastingen wordt overeenkomstig de betreffende verordening, geen kwijtschelding verleend.

ARTIKEL 9. Automatische kwijtschelding

Indien de belastingschuldige voorafgaand aan het belastingjaar AOW, zonder aanvullend pensioen, of een Wet Werk en Bijstand (WWB) uitkering ontvangt, wordt automatische kwijtschelding verleend, zonder dat de belastingschuldige een kwijtscheldingsverzoek hoeft in te dienen.

ARTIKEL 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid, vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2013, wordt bij inwerkingtreding van dit beleid ingetrokken met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor gemeentelijke belastingen opgelegd voor 1-1-2013

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1-1-2013

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Gemeentelijk kwijtscheldingsbesluit 2010.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van gemeente Harderwijk in haar vergadering van 2 maart 2010.

De voorzitter,

de heer drs. J.C.G.M. Berends MPA,