Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Regeling Algemene Dienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Algemene Dienst
CiteertitelRegeling Algemene Dienst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2000art. 6

01-01-2000

Onbekend

01-01-200001-01-2000Onbekend

01-01-2000

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Algemene Dienst

 

 

Regeling Algemene Dienst

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a

  Medewerker:de medewerker als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR/UWO.

 • b

  Organisatieonderdeel:een van de gemeentelijke hoofdafdelingen, te weten Bestuur, Welzijn en Stadswerken, de Concernstaf, de Griffie dan wel een gedeelte daarvan.

 • c

  Hoofd van een organisatieonderdeel:de algemeen directeur, de directeur van een hoofdafdeling dan wel de griffier.

 • d

  Functie:het samenstel van werkzaamheden dat aan een medewerker is opgedragen.

 • e

  Loopbaancentrum:het centrum dat ter ondersteuning van de uitvoering van deze regeling en het algemeen loopbaanbeleid voor het gemeentelijk personeel is ingesteld en werkt volgens door het college vastgestelde richtlijnen.

 • f

  Bezoldiging:het salaris, vermeerderd met het bedrag van de aan de medewerker toegekende emolumenten en toelagen - niet zijnde onkostenvergoedingen - alsmede het bedrag van de functioneringstoelage en de waarnemingstoelage.

 • g

  Bezoldigingsvooruitzichten: de opeenvolgende salarisperiodieken van de salarisschaal waarin de medewerker is ingedeeld tot en met het hoogste bedrag van deze salarisschaal, alsmede de salarisperiodieken van de aan de functie van de betrokken medewerker verbonden functionele salarisschaal, diensttijduitloop of uitloopschaal dan wel van de salarisschaal die als garantieschaal voor deze functie is vastgesteld.

Artikel 2 Aanstelling in algemene dienst

Naast de functiegebonden vaste aanstelling bestaat de vaste aanstelling in algemene dienst.

Wanneer een vacature is ontstaan, wordt deze functie in algemene dienst vervuld, tenzij het hoofd van het desbetreffend organisatieonderdeel dit strijdig acht met het dienstbelang.

Artikel 3 Aanmelding

De medewerker die in aanmerking wil komen voor een aanstelling in algemene dienst meldt dit aan het loopbaancentrum van de gemeente Zoetermeer.

Aan de medewerker die in aanmerking wil komen voor een aanstelling in algemene dienst kunnen voorwaarden worden gesteld ten aanzien van onder meer opleiding, algemene inzetbaarheid en opleidingsbereidheid.

Het college beslist of de medewerker die zich heeft aangemeld voor een aanstelling in algemene dienst in aanmerking kan komen.

Artikel 4 Tijdstip omzetting aanstelling in aanstelling algemene dienst

De medewerker wordt pas in algemene dienst aangesteld wanneer zijn inzet als zodanig gerealiseerd kan worden.

Na ommekomst van de periode waarin de medewerker met werkzaamheden in algemene dienst was belast, worden hem opnieuw werkzaamheden in algemene dienst opgedragen.

Artikel 5 Werkgarantie

De medewerker die in algemene dienst is aangesteld, wordt werk gegarandeerd.

Artikel 6 Inkomensgarantie

De medewerker die in algemene dienst wordt benoemd en wordt belast met werkzaamheden met een lagere bezoldiging, behoudt de bezoldiging en de bezoldigingsvooruitzichten verbonden aan de functie die hij daarvoor vervulde.

Bij een aanstelling in algemene dienst worden aan de laatst vervulde functie verbonden toelagen, volgens voor die betreffende toelage vastgestelde regels, afgebouwd.

Onverminderd het bepaalde in de vorige leden vindt inschaling bij een nieuwe plaatsing in algemene dienst plaats overeenkomstig de regels van de Uitvoeringsregeling Beloning en Bezoldiging.

Artikel 7 Voorwaarden verbonden aan de aanstelling in algemene dienst

Bij de aanvaarding van een andere functie in het kader van de algemene dienst, is artikel 15:1:10 van de CAR/UWO niet van toepassing.

Een medewerker met een aanstelling in algemene dienst kan werkzaamheden worden opgedragen binnen een bandbreedte naar beneden van maximaal 2 salarisschalen ten opzichte van zijn laatstgenoten bezoldiging.

De medewerker in algemene dienst is verplicht tot om-, her- of bijscholing, indien dit voor het vervullen van de functie noodzakelijk wordt geacht.

Kosten en tijd ten behoeve van de in het vorige lid vermelde om-, her- of bijscholing komen ten laste van de gemeente.

Artikel 8 Reorganisatie

Indien de medewerker een functiegebonden aanstelling heeft en de functie, waarin hij is geplaatst, ingrijpend wordt gewijzigd, dan wel vervalt, wordt hij aangesteld in algemene dienst. Het bepaalde in de artikelen 3 lid 1 en artikel 4 lid 1, is niet van toepassing.

Bij privatisering dan wel externe verzelfstandiging van een organisatieonderdeel is de medewerker verplicht zijn functie te volgen dan wel binnen die nieuwe verzelfstandigde organisatie een passende functie te aanvaarden, waarbij de gemeente ten aanzien van het recht op werk betrokkene voor een periode van 5 jaar na overgang, een garantie biedt gelijk de bepalingen in deze regeling.

Artikel 9 Algemene bezwaarmogelijkheid

De medewerker die bezwaar heeft tegen de wijze waarop deze regeling ten aanzien van hem is toegepast, dient dit binnen zes weken, nadat hij kennis heeft kunnen nemen van de wijze van toepassing, schriftelijk kenbaar maken aan het college.Het college beslist niet eerder op de gemaakte bezwaren dan nadat de Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden schriftelijk advies heeft uitgebracht.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Algemene Dienst’ en treedt in werking met ingang van 1 januari 2000. Artikel 6 is aangepast met ingang van 26 oktober 2009.