Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Beleidsregel onbeheerd achterlaten voertuigen op of langs provinciale wegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBeleidsregel onbeheerd achterlaten voertuigen op of langs provinciale wegen
CiteertitelBeleidsregel onbeheerd achterlaten voertuigen op of langs provinciale wegen
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpVerkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2007Nieuwe regeling

06-03-2007

Provinciaal Blad, 2007, 10

0701282

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel onbeheerd achterlaten voertuigen op of langs provinciale wegen

Gedeputeerde Staten van Zeeland

 

Overwegende dat,

 • -

  op of langs provinciale wegen regelmatig voertuigen onbeheerd worden achtergelaten;

 • -

  dit het beeld van de weg verstoort;

 • -

  de berm vanuit verkeersveiligheid een belangrijke functie heeft als uitwijkmogelijkheid bij calamiteiten;

 • -

  deze daarom zoveel mogelijk open en vrij van obstakels dient te worden gehouden;

 • -

  de berm tevens een ondersteunende functie heeft voor de wegconstructie;

 • -

  in de berm ook ondersteunende voorzieningen voor de weggebruikers worden geplaatst;

 • -

  door de aanwezigheid van andere obstakels dan voornoemde ondersteunende voorzieningen de aandacht van de weggebruikers wordt afgeleid;

 • -

  het onbeheerd achtergelaten voertuig uit veiligheidsoverwegingen van de weg wordt gehaald;

 • -

  dit voertuig op een provinciaal steunpunt in bewaring wordt gehouden;

 • -

  per geval zoveel mogelijk wordt getracht de eigenaar c.q. rechthebbende te achterhalen.

Besluiten het navolgende vast te stellen De Beleidsregel onbeheerd achtergelaten voertuigen

op of langs provinciale wegen.

Artikel 1 Begripsbepaling

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  Een onbeheerd achtergelaten voertuigEen voertuig, als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), dat bestemd is tot het vervoer van personen, dieren of goederen, al dan niet in slechte staat van onderhoud, dat achtergelaten is op of langs provinciale wegen en waarvan de eigenaar c.q. rechthebbende niet of zeer moeilijk te achterhalen is.

 • b.

  Provinciale wegenAlle openbare wegen in Zeeland, daaronder begrepen bruggen, alsmede de daarbijbehorende bermen en sloten, die in beheer zijn bij de provincie Zeeland en zoals bedoeld in de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 en de Wegenverordening Zeeland 1994.

Artikel 2 Doel beleidsregel

Het bevorderen van de veiligheid op openbare wegen en het voorkomen van (verkeers)ongevallen.

Artikel 3 Reikwijdte

Alle openbare wegen, bruggen, sluiscomplexen, parkeerterreinen, kunstwerken alsmede de daarbij behorende bermen en sloten, die bij de provincie Zeeland in beheer zijn, voorzover hierop geen gemeentelijke wegsleepregeling van toepassing is.

Artikel 4 Inhoud beleidsregel
 • 1.

  Het onbeheerd achterlaten van een voertuig op of langs provinciale wegen is niet toegestaan.

 • 2.

  Van een onbeheerd achtergelaten voertuig op of langs provinciale wegen wordt aangifte gedaan bij de politie en een proces-verbaal opgemaakt.

 • 3.

  Na aangifte wordt het voertuig van de weg gehaald en op een provinciaal steunpunt in bewaring gehouden.

 • 4.

  Per geval wordt door middel van grondig onderzoek getracht de eigenaar c.q. rechthebbende te achterhalen.

 • 5.

  Bij het niet kunnen achterhalen van een eigenaar c.q. rechthebbende, wordt eenmalig overgegaan tot publicatie van een oproep in een huis-aan-huisblad, waarin de eigenaar c.q. rechthebbende wordt verzocht zich binnen een termijn van 4 weken na publicatie te melden.

 • 6.

  Na afloop van de termijn van 4 weken wordt het voertuig nog 3 weken in bewaring gehouden.

 • 7.

  De eigenaar c.q. rechthebbende die zich meldt kan, na overlegging van het bewijs dat hij de rechtmatige eigenaar is en tegen betaling van de door de provincie Zeeland gemaakte kosten, zijn voertuig terugkrijgen.

 • 8.

  Het voertuig wordt afgevoerd en vernietigd indien zich na afloop van genoemde termijnen geen eigenaar c.q. rechthebbende heeft gemeld.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “beleidsregel onbeheerd achtergelaten voertuigen op of langs provinciale wegen”.

Artikel 6 Publicatie

Deze beleidsregel wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad van Zeeland.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste van de maand volgende op die, waarin zij is afgekondigd in het Provinciaal Blad.

Gegeven te Middelburg, 6 maart 2007

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. K.M.H. PEIJS, voorzitter.

mr. drs. L.J.M. VERDULT, secretaris.

Uitgegeven, 24 april 2007

De secretaris,

mr. drs. L.J.M. VERDULT