Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Beleidsregel Redelijke sommatie Industrieterrein Smokkelhoek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBeleidsregel Redelijke sommatie Industrieterrein Smokkelhoek
CiteertitelBeleidsregel Redelijke sommatie Industrieterrein Smokkelhoek
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geluidhinder (Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006) , art 2.1 en 2.4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2008Nieuwe regeling

18-03-2008

Provinciaal Blad, 2008, 12

08008177

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Redelijke sommatie Industrieterrein Smokkelhoek

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • -

  Overwegende dat op 1 januari 2007 de Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 december 2006, nr. LMV 2006 332519, houdende regels voor het berekenen en meten van de geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder (Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006) in werking is getreden,

 • -

  besluiten vast te stellen de navolgende Beleidsregel Redelijke sommatie voor het industrieterrein Smokkelhoek gebaseerd op Hoofdstuk 2, artikelen 2.1 tot en met art 2.4 van bovengenoemde Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  industrieterrein Smokkelhoek: Het industrieterrein zoals weergegeven op bijlage I

 • b.

  geluidszone: De geluidszone zoals deze is vastgesteld bij Koninklijk besluit op 4 mei 1990 vergunning: een milieuvergunning verleent door het bevoegd gezag ingevolgde de Wet milieubeheer

 • c.

  melding: de acceptatie van een melding in het kader van een algemene maatregel van bestuur waarbij nadere eisen kunnen worden gesteld;

Artikel 2 Toepassingsgebied

De beleidsregel is van toepassing op besluiten tot vergunningverlening en tot acceptatie van meldingen voor inrichtingen gelegen binnen het Industrieterrein Smokkelhoek.

Artikel 3 Verdeling redelijke sommatie industrieterrein Smokkelhoek

De op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 vrijkomende extra geluidsruimte van 2 dB(a) wordt toebedeeld aan het bedrijf Coroos.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt de dag na de bekendmaking door het college van gedeputeerde staten en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle in werking.

Artikel 6 Bijlagen

De bijlagen maken deel uit van deze beleidsregel. Het betreft:

Gegeven te Middelburg, 18 maart 2008.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. K.M.H. PEIJS, voorzitter.

mr. drs. L.J.M. VERDULT, secretaris.

Uitgegeven, 8 april 2008

De secretaris,

mr. drs. L.J.M. VERDULT