Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2011
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpaanslag rechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2010nieuwe regeling

09-12-2010

WeesperNieuws

Z.10556

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2011

De raad van de gemeente Weesp;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van25 oktober 2010;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2011(Verordening brandweerrechten 2011) 

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam “brandweerrechten” worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van de voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijkebrandweer of van de voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het verkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b, en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet Rampen en Zware ongevallen;

  • g.

   die gevallen waarbij geleverde brandweerdiensten een maatschappelijk belang ondersteunen

   

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoelding artikel 1, eerste lid, onderdeel a.

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b.

 

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingjaar

Voorzover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of zo, dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4

  Belastingbedragen van minder dan € 50,00 worden niet geheven.

Artikel 6 Wijze van heffing en betaling

 • 1

  De rechten worden bij wege van aanslag geheven.

 • 2

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten terzake daarvan worden geheven bij wege van één aanslag.

Artikel 7 Termijn van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de rechten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgende op die welke in de dagtekening van de aanslag is vermeld.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan, besluiten of brandweerrechten in rekening worden gebracht;

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van brandweerrechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De `Brandweerrechtenverordening 2010’ vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening brandweerrechten 2011’. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 9 december 2010

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

 

Mw. M. Walrave. B. Horseling. 

1 Tarieventabel brandweerrechten 2011

Tarieventabel behorende bij de “Verordening brandweerrechten 2011”, vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 9 december 2010 Alle in deze tabel opgenomen tarieven zijn exclusief omzetbelasting, als deze verschuldigd is. 1.0 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van nemen van een aanvraag tot: 1.01 Het verrichten van wacht- en waakdiensten, per personeelslid, per uur € 38,73 1.02 De inzet van een tankautospuit per uur (inclusief 6 personen) € 304,34 1.03 De inzet van een hulpverleningsvoertuig per uur (inclusief 2 personen) € 249,01 1.04 De inzet van een hoogwerker per uur (inclusief 2 personen) € 249,01 1.05 Het ter beschikking stellen van wegdek schoonmaakmiddel, per liter € 8,85 1.06 Het ter beschikking stellen van absorptiekorrels, per 10 kg € 8,85  

Voor eensluidend afschrift,

de griffier,

 

Mw.M.Walrave