Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Beleidsregels inburgering Twenterand 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels inburgering Twenterand 2022
CiteertitelBeleidsregels inburgering Twenterand 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet inburgering 2021
 2. Besluit inburgering 2021
 3. Regeling inburgering 2021
 4. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2022nieuwe regeling

06-09-2022

gmb-2022-405960

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inburgering Twenterand 2022

Burgemeester en wethouders van Twenterand;

 

Wettelijke basis:

Bepalingen van de Wet inburgering 2021, het Besluit inburgering 2021, de Regeling inburgering 2021 en de Algemene wet bestuursrecht (titel 4.3.)

 

Besluiten:

Vast te stellen de Beleidsregels inburgering Twenterand 2022.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  AZC: Asielzoekerscentrum;

 • c.

  BRP: Basisregistratie personen;

 • d.

  COA: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers;

 • e.

  inburgeringswetgeving: Wet inburgering 2021, Besluit Inburgering 2021, Regeling inburgering 2021;

 • f.

  ISI: Informatie Systeem Inburgering;

 • g.

  MAP: Module Arbeidsmarkt en Participatie;

 • h.

  PIP: Persoonlijk plan inburgering en participatie;

 • i.

  PVT: Participatieverklaringstraject;

 • j.

  inburgeringslessen: alle lessen die moeten worden gevolgd in het kader van de inburgeringsplicht.

Artikel 2 Informatieverstrekking

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor dat inburgeringsplichtigen informatie ontvangen over:

  • a.

   hun rechten en plichten op grond van de inburgeringswetgeving;

  • b.

   de MAP;

  • c.

   het PVT;

  • d.

   de leerroutes.

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor dat asielstatushouders informatie ontvangen over de maatschappelijke begeleiding.

Hoofdstuk 2 De brede intake inburgeringsplichtigen

Artikel 3 Brede intake

 • 1.

  Het college neemt de brede intake af zo snel mogelijk nadat de inburgeringsplichtige, eventueel na een eerder verblijf in het AZC, in de BRP van de gemeente is ingeschreven.

 • 2.

  Het college informeert de inburgeringsplichtige over:

  • a.

   wat de brede intake inhoudt;

  • b.

   waar en wanneer precies de inburgeringsplichtige voor de brede intake moet verschijnen;

  • c.

   dat de inburgeringsplichtige er recht op heeft om de gesprekken in het kader van de brede intake te voeren zonder dat daarbij andere mensen (bijvoorbeeld familie) aanwezig zijn dan professionals;

  • d.

   wat de gevolgen zijn als de inburgeringsplichtige niet op de brede intake verschijnt of niet aan de brede intake meewerkt.

 • 3.

  Het college stuurt zo nodig een uitnodigingsbrief aan de inburgeringsplichtige met de onderdelen a tot en met d uit lid 2 van dit artikel.

Hoofdstuk 3 Onderdelen inburgeringsplicht

Artikel 4 Passende leerroute inburgeringsplichtigen en aanbod leerroute asielstatushouders

 • 1.

  Het college beoordeelt op basis van de gegevens die het COA bij de eventuele voorinburgering heeft gekregen alsmede op basis van uitkomsten van de brede intake en de leerbaarheidstoets welke leerroute voor de inburgeringsplichtige passend is.

 • 2.

  Bij de vaststelling van de leerroute en, voor zover het gaat om asielstatushouders, de intensiteit van de taallessen houdt het college in ieder geval rekening met de arbeidsplicht uit de Participatiewet, de re-integratieplicht uit de Participatiewet en de ondersteuning bij arbeidsinschakeling uit de Participatiewet.

 • 3.

  Het college neemt de leerroute op in het PIP.

 • 4.

  Het college registreert de leerroute en, voor zover het gaat om asielstatushouders, de intensiteit van de taallessen in het ISI.

 • 5.

  Het college biedt asielstatushouders binnen maximaal drie maanden na de verzending van het PIP een cursus of opleiding aan waarmee zij aan de vastgestelde leerroute kunnen voldoen.

 • 6.

  Als het inburgeringsaanbod uitblijft, dan registreert het college dit in ISI.

 • 7.

  Het college registreert de deelname en afronding van de leerroute en het taalniveau in het ISI.

Artikel 5 PVT inburgeringsplichtigen

 • 1.

  Het PVT bestaat in ieder geval uit:

  • a.

   workshops en een bezoek aan een vrijheidsmonument; of

  • b.

   workshops en een bezoek aan een vrijwilligerscentrale of een buurthuis.

 • 2.

  Het college neemt het PVT op in het PIP.

 • 3.

  Het college biedt inburgeringsplichtigen binnen een jaar na de verzending van het PIP het PVT aan.

 • 4.

  Het college registreert de deelname aan het PVT in het ISI.

 • 5.

  Bij afronding van de in het eerste lid bedoelde activiteiten ontvangt de inburgeringsplichtige een uitnodiging voor de ondertekening van de participatieverklaring.

 • 6.

  Het college vermeldt in de uitnodigingsbrief:

  • a.

   wat de ondertekening van de participatieverklaring inhoudt;

  • b.

   waar en wanneer precies de inburgeringsplichtige voor ondertekening moet verschijnen;

  • c.

   wat de gevolgen zijn als de inburgeringsplichtige niet voor de ondertekening verschijnt.

 • 7.

  Het college registreert de ondertekende participatieverklaring in ISI.

Artikel 6 MAP inburgeringsplichtigen

 • 1.

  Het college beoordeelt op basis van de uitkomsten van de brede intake hoeveel klassikale uren en welke stage voor de inburgeringsplichtige passend zijn.

 • 2.

  Als de inburgeringsplichtige in het kader van de brede intake MAP- activiteiten heeft verricht, dan brengt het college deze besteden uren in mindering op de urennorm.

 • 3.

  Bij de vaststelling van de MAP houdt het college in ieder geval rekening met de arbeidsplicht uit de Participatiewet, de re-integratieplicht uit de Participatiewet en de ondersteuning bij arbeidsinschakeling uit de Participatiewet.

 • 4.

  Het college neemt de MAP op in het PIP.

 • 5.

  Het college registreert de deelname aan de MAP in het ISI.

 • 6.

  Na afronding van de klassikale uren en de stage en/of participatie activiteiten nodigt het college de inburgeringsplichtige uit voor een eindgesprek ter afronding van de MAP.

 • 7.

  Het college informeert de inburgeringsplichtige over:

  • a.

   wat het gesprek inhoudt;

  • b.

   waar en wanneer precies de inburgeringsplichtige voor het eindgesprek moet verschijnen;

  • c.

   wat de gevolgen zijn als de inburgeringsplichtige niet voor het eindgesprek verschijnt.

 • 8.

  Het college maakt een verslag van het eindgesprek en stelt dat zo spoedig mogelijk ter beschikking aan de inburgeringsplichtige.

 • 9.

  Het college registreert de afronding van de MAP in het ISI.

Hoofdstuk 4 Voortgangsgesprekken inburgeringsplichtigen

Artikel 7 Voortgangsgesprekken

 • 1.

  De frequentie van de voortgangsgesprekken wordt vastgesteld op basis van de uitkomsten van de brede intake en afgestemd op de inburgeringsplichtige, met dien verstande dat in de eerste 24 maanden minimaal 4 voortgangsgesprekken plaatsvinden.

 • 2.

  Het college neemt de frequentie van de voortgangsgesprekken op in het PIP.

 • 3.

  Het college informeert de inburgeringsplichtige over:

  • a.

   wat het voortgangsgesprek inhoudt;

  • b.

   waar en wanneer precies de inburgeringsplichtige voor het voortgangsgesprek moet verschijnen;

  • c.

   wat de gevolgen zijn als de inburgeringsplichtige niet voor het voortgangsgesprek verschijnt.

 • 4.

  Ter voorbereiding op de voortgangsgesprekken beziet het college de gegevens van de cursusinstelling of de taalschakeltrajectinstelling over de voortgang van de leerroute, en de aanwezigheid, inspanningen en resultaten van de inburgeringsplichtige.

 • 5.

  Het college maakt een verslag van het voortgangsgesprek.

Hoofdstuk 5 PIP inburgeringsplichtigen

Artikel 8 PIP

 • 1.

  Het PIP legt het volgende vast:

  • a.

   de te volgen leerroute;

  • b.

   de daarvoor nodige ondersteuning en begeleiding;

  • c.

   de intensiteit van het PVT en de MAP;

  • d.

   voor zover van toepassing: de mogelijkheden van voor- of vroegschoolse educatie en kinderopvang;

 • 2.

  Het PIP voor bijstandsuitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtigen met een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd bevat, naast het bepaalde in het eerste lid, de ontzorgingsbeschikking op grond van artikel 56a Participatiewet.

 • 3.

  Het college verzendt het PIP zo snel mogelijk aan de inburgeringsplichtige, maar in ieder geval binnen 10 weken na inschrijving van de inburgeringsplichtige in de BRP van de gemeente Twenterand.

 • 4.

  Het college registreert de datum van vaststelling van het PIP in ISI.

Hoofdstuk 6 Overschakelen en afschalen

Artikel 9 Overschakelen naar een andere leerroute

 • 1.

  In bijzondere gevallen wijzigt het college na anderhalf jaar vanaf de dagtekening van het PIP de leerroute van de inburgeringsplichtige. Onder bijzondere gevallen verstaat het college dat er een dringend advies van de cursusinstelling is om de leerroute te wijzigen.

 • 2.

  De beoordeling van het college of er onvoldoende voortgang of een grotere voortgang is dan op grond van de PIP was te verwachten, geschiedt aan de hand van de voortgangsgesprekken en/of de gegevens van de cursusinstelling of de taakschakeltrajectinstelling over de voortgang van de leerroute, en de aanwezigheid, inspanningen en resultaten van de inburgeringsplichtige.

 • 3.

  Als de beoordeling als bedoeld in het tweede lid daartoe aanleiding geeft, schakelt de inburgeringsplichtige over naar een andere leerroute en past het college het PIP aan.

 • 4.

  Het college registreert de wijziging van de leerroute en, voor zover het gaat om asielstatushouders, de intensiteit van de taallessen in het ISI.

 • 5.

  Het college biedt asielstatushouders binnen maximaal drie maanden na de verzending van het PIP een cursus of opleiding aan waarmee ze aan de nieuw vastgestelde leerroute kunnen voldoen.

 • 6.

  Het college registreert de deelname en afronding van de nieuwe leerroute en het taalniveau in ISI.

Artikel 10 Afschalen

 • 1.

  Als de inburgeringsplichtige in het kader van de brede cursusuren Nederlands als tweede taal heeft gevolgd, waarvan alfabetiseringsonderwijs onderdeel kan zijn, dan brengt het college deze bestede uren in mindering op de uren norm van 600 uren.

 • 2.

  De beoordeling of niveau B1 niet (op alle onderdelen) haalbaar is, geschiedt aan de hand van de voortgangsgesprekken en/of de gegevens van de cursusinstelling en/of de taalschakeltrajectinstelling en resultaten van de inburgeringsplichtige.

 • 3.

  Als de beoordeling bedoeld in het derde lid daartoe aanleiding geeft, schaalt het college (onderdelen van) de B1-route af naar A2-niveau en past het college het PIP aan.

Hoofdstuk 7 Handhaving

Artikel 11 Boete niet verschijnen brede intake en meewerkplicht

 • 1.

  Indien de inburgeringsplichtige, ondanks meerdere contactpogingen niet verschijnt, legt het een boete op, waarbij het college de inburgeringsplichtige in de gelegenheid stelt zijn zienswijze naar voren te brengen over het voornemen tot het opleggen van een boete. Het college volgt daarbij de procedure van artikel 5:50 Awb. In de boetebeschikking vermeldt het college:

  • a.

   een nieuwe datum en tijdstip voor de brede intake;

  • b.

   wat de gevolgen zijn als de inburgeringsplichtige niet op de brede intake verschijnt of niet aan de brede intake meewerkt.

 • 2.

  Tussen de datum van het boetebesluit en de brede intake liggen minimaal twee werkdagen en maximaal vijf dagen.

 • 3.

  Wanneer de inburgeringsplichtige na de boeteoplegging niet verschijnt voor de brede intake of onvoldoende meewerkt aan de brede intake legt het college hem een boete op en voltooit het college de brede intake in afwezigheid van de inburgeringsplichtige. Het eerste en tweede lid van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Het college registreert de boete in het ISI.

Artikel 12 Boete tijdens het inburgeringstraject

 • 1.

  De inburgeringsplichtige komt de volgende verplichtingen uit het PIP na:

  • a.

   deelname aan de voortgangsgesprekken;

  • b.

   deelname aan de activiteiten in het kader van de MAP en het PVT.

 • 2.

  Voor asielstatushouders gaat het daarnaast om de verplichting om deel te nemen aan de inburgeringslessen.

 • 3.

  Bij het opleggen van een boete stelt college de inburgeringsplichtige in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen over het voornemen tot het opleggen van een boete. Het college volgt daarbij de procedure van artikel 5:50 Awb.

 • 4.

  Het college registreert de boete in het ISI.

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 21 september 2022.

 • 2.

  De beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels inburgering Twenterand 2022.

Vriezenveen, 6 september 2022

Burgemeester en wethouders

de secretaris

P.F.G. Ross

de burgemeester

mr. J.C.F. Broekhuizen