Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Subsidieregeling loonsverhoging middengroepen zorg Twenterand 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling loonsverhoging middengroepen zorg Twenterand 2022
CiteertitelSubsidieregeling loonsverhoging middengroepen zorg Twenterand 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze subsidieregeling wordt ingetrokken op 1 juni 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Twenterand houdende regels omtrent subsidies (Algemene Subsidieverordening gemeente Twenterand 2017)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-202201-01-2022nieuwe regeling

30-08-2022

gmb-2022-389968

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling loonsverhoging middengroepen zorg Twenterand 2022

Burgemeester en wethouders van Twenterand;

 

Wettelijke basis:

Bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 (artikelen 3, 4, 6, 7 en 12).

 

Besluiten:

Vast te stellen de Subsidieregeling loonsverhoging middengroepen zorg Twenterand 2022.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017;

 • b.

  Subsidieregeling moz 2021: de Subsidieregeling maatschappelijke ondersteuning en zelfredzaamheid Twenterand 2021 die van 1 juni 2021 tot 1 juni 2022 heeft gegolden;

 • c.

  aanvrager: de rechtspersoon die op grond van de Subsidieregeling moz 2021 in 2022 subsidie heeft ontvangen voor activiteiten gericht op voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet;

 • d.

  zorg: werkzaamheden die betrekking hebben op de voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op de subsidieverstrekking aan aanvragers die in 2022 subsidie hebben ontvangen op grond van de Subsidieregeling moz 2021 voor activiteiten die betrekking hebben op voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet, en een salarisverhoging van 1,13% hebben betaald aan hun medewerkers zorg in het midden van het loongebouw die werkzaam zijn in het primaire proces.

 • 2.

  De ASV is van toepassing op deze subsidieregeling tenzij daarvan wordt afgeweken in deze subsidieregeling.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  De aanvrager dient de aanvraag om subsidie op grond van deze subsidieregeling schriftelijk of digitaal met Digid of E-herkenning in bij het college met het door het college vastgestelde aanvraagformulier dat in de bijlage bij deze subsidieregeling is opgenomen.

 • 2.

  De aanvrager dient de aanvraag om subsidie in vanaf de inwerkingtreding van deze subsidieregeling tot 1 januari 2023.

 • 3.

  De aanvrager dient naast het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en in afwijking van artikel 6, vijfde en zesde lid, van de ASV de volgende gegevens in:

  • een begroting met de kosten van de salarisverhoging van 1,13% van medewerkers zorg in het midden van het loongebouw, werkzaam in het primaire proces in 2022 die betrekking hebben op de activiteiten zorg waarvoor de aanvrager in 2022 subsidie heeft ontvangen op grond van de Subsidieregeling moz 2021.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Het college verstrekt subsidie aan de aanvrager die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de aanvrager heeft aangetoond dat de salarisverhoging van 1,13% van medewerkers zorg in het midden van het loongebouw betrekking heeft op 2022;

  • b.

   de aanvrager heeft aangetoond dat de salarisverhoging van 1,13% van medewerkers zorg in het midden van het loongebouw betrekking heeft op activiteiten zorg waarvoor de aanvrager in 2022 subsidie heeft ontvangen op grond van de Subsidieregeling moz 2021;

  • c.

   de aanvrager vraagt geen subsidie aan voor activiteiten die geen betrekking hebben op de subsidie die de aanvrager heeft ontvangen op grond van de Subsidieregeling moz 2021.

 • 2.

  Het college weigert de gevraagde subsidie als de aanvrager niet aan de subsidievoorwaarden voldoet.

Artikel 5 Beslistermijn, subsidieverlening, vaststelling en mandaat

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag om subsidie.

 • 2.

  Het college kan de termijn van acht weken met vier weken verlengen.

 • 3.

  In afwijking van artikel 12 van de ASV, worden de subsidies op grond van deze subsidieregeling eerst verleend en later vastgesteld.

 • 4.

  Bij het verlenen van de subsidie, verstrekt het college de aanvrager een voorschot van 100% van de verleende subsidie.

 • 5.

  De subsidieontvanger dient de aanvraag om vaststelling van de subsidie overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van de ASV in gezamenlijk met de aanvraag om vaststelling van de subsidie die op grond van de Subsidieregeling moz 2021 is verleend.

Artikel 6 Hoogte subsidie, subsidieplafond en verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt in 2022: € 25.000,-.

 • 2.

  Het college verstrekt subsidie totdat het vastgestelde subsidieplafond van deze subsidieregeling is bereikt.

 • 3.

  Wanneer op hetzelfde moment van meerdere aanvragers aanvragen voor een subsidie zijn ontvangen en deze voldoen aan deze subsidieregeling, dan wordt als daarmee het subsidieplafond is bereikt, de subsidie naar evenredigheid verdeeld over deze aanvragers.

Artikel 7 Subsidieverplichtingen

De subsidieverplichtingen die zijn opgenomen in de subsidiebeschikking die aan de aanvragers is toegezonden voor 2022 op grond van de Subsidieregeling moz 2021 zijn ook van toepassing op de subsidieverlening op grond van deze subsidieregeling.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze subsidieregeling, indien toepassing van deze subsidieregeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2022 en werkt terug tot 1 januari 2022.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt ingetrokken op 1 juni 2023.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling loonsverhoging middengroepen zorg Twenterand 2022.

Vriezenveen, 30 augustus 2022

Burgemeester en wethouders,

de secretaris

P.F.G. Rossen

de burgemeester

mr. J.C.F. Broekhuizen

Bijlage aanvraagformulier

 

Gegevens aanvrager

Naam organisatie

KvK-nummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer (IBAN)

Ten name van

 

Gegevens aanvraag

Hoogte subsidie

Hoogte gevraagde subsidie voor loonsverhoging zorg in 2022

€ ………,..

Activiteiten

Omschrijving activiteiten zorg die betrekking hebben op de voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet, waarvoor in 2022 subsidie is verleend op grond van de Subsidieregeling moz 2021 

Aantallen

Overzicht van het aantal medewerkers in het midden van het loongebouw die werkzaam zijn in het primaire proces, met het aantal uren dat in 2022 wordt ingezet voor activiteiten die betrekking hebben op de voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet waarvoor op grond van de Subsidieregeling moz 2021 subsidie is verleend

Begroting

Voeg een begroting toe met de specificatie van het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt. Geef het aantal uren en de loonsom aan waarvoor subsidie wordt gevraagd.

□ Ja, zie bijlage……….

 

Ondertekening aanvraag

Plaats

Datum

Naam en functie

Handtekening