Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Aanwijzingsbesluit losloopgebied voor honden binnen de bebouwde kom (Den Ham)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit losloopgebied voor honden binnen de bebouwde kom (Den Ham)
CiteertitelAanwijzingsbesluit losloopgebied voor honden binnen de bebouwde kom (Den Ham)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Twenterand 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2022nieuwe regeling

26-07-2022

gmb-2022-351373

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit losloopgebied voor honden binnen de bebouwde kom (Den Ham)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand,

 

Overwegende dat:

  • Op grond van artikel 2:57 lid 1 sub b van de Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Twenterand 2019, het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen binnen de bebouwde kom zonder dat de hond is aangelijnd.

  • Uit de inwonerpeiling over honden blijkt dat er behoefte is aan een afgeschermde hondenspeelplaats waar honden veilig kunnen spelen en rennen.

  • Naar aanleiding van de motie “Aanpassing voorzieningen voor honden” een oproep is gedaan aan potentiële initiatiefnemers die een hondenspeelplaats in hun dorp willen realiseren.

  • In samenspraak met een aantal inwoners in Den Ham de mogelijkheden zijn onderzocht voor een hondenspeelplaats op een gedeelte van het terrein tussen gemeentelijke weg de Rohorst en de Linderbeek.

  • De realisatie van een hondenspeelplaats op de aangewezen plek gerealiseerd kan worden binnen het daarvoor aangewezen budget van €5.000,-.

BESLUIT:

  • 1.

    Het gebied aangegeven op de bij dit besluit behorende kadastrale situatietekening aan te wijzen als plaats waar honden niet aangelijnd hoeven te worden, te weten:

    • Het gemarkeerde gedeelte tussen gemeentelijke weg de Rohorst en de Linderbeek, perceel 1015.

Inwerkingtreding:

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag nadat dit is bekendgemaakt.

Vriezenveen, 26 juli 2022

Burgemeester en wethouders van Twenterand

de loco-secretaris,

drs. A.B.J.G. Aveskamp

de burgemeester,

mr. J.C.F. Broekhuizen

Bijlage 1 Situatietekening