Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht gebieden in buurten Centrum en Nulland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht gebieden in buurten Centrum en Nulland
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht gebieden in buurten Centrum en Nulland
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gebieden waar het besluit betrekking op heeft staan aangegeven in de kaart in de bijlage

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c, tweede lid, van de Gemeentewet
 2. APV Gemeente Kerkrade artikel 2:126

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-202215-07-2023nieuwe regeling

12-07-2022

gmb-2022-321815

22n00316

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht gebieden in buurten Centrum en Nulland

DE BURGEMEESTER VAN KERKRADE,

 

Overwegende dat

- er gebieden c.q. locaties in Kerkrade zijn waar het belang van handhaving van de openbare orde onder druk staat;

- daartoe in ieder geval het centrum en de locatie “D’r Prick” in de buurt Nulland behoren;

- dit mede wordt bevestigd door o.a. gedane meldingen c.q. vastgelegde registraties bij/door de meldkamer van het cluster Handhaving, uit gemaakte meldingen bij het gemeentelijk meldpunt overlast en uit registraties in de systemen van politie ten aanzien van die gebieden;

- dat het bovenstaande het geval is ondanks projectmatige- en personele inzet van zowel de gemeentelijke organisatie als politie;

- het daarom wenselijk is om aanvullend op de bestaande aanpak gebieden aan te wijzen waar camera’s kunnen worden ingezet in het belang van de handhaving van de openbare orde;

- de artikelen 151c Gemeentewet en 2:126 Algemene plaatselijke verordening gemeente Kerkrade 2022 de mogelijkheid bieden openbare plaatsen aan te wijzen alwaar camera’s voor bepaalde duur kunnen worden ingezet;

- dat voorliggend aanwijzingsbesluit ter voorkoming en preventie van overlast, criminaliteit, het vergroten van veiligheidsgevoelens bij burgers in het belang van de handhaving van de openbare orde alleszins gerechtvaardigd en redelijk moet worden geacht;

- dat omtrent voorliggend aanwijzingsbesluit afstemming plaats heeft gevonden in de Lokale Driehoek van Kerkrade;

Gelet op artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:126 Algemene plaatselijke verordening gemeente Kerkrade 2022;

 

BESLUIT:
 • 1.

  Om de navolgende gebieden aan te wijzen waar camera’s kunnen worden ingezet ten behoeve van toezicht en handhaving van de openbare orde op grond van artikel 151 c Gemeentewet jo. artikel 2:126 Algemene plaatselijke verordening gemeente Kerkrade 2022 voor de duur van één jaar];

 • 2.

  De bijlagen 1 en 2 bij dit besluit bevat een nadere uitwerking c.q. aanduiding van de boven genoemde gebieden;

 • 3.

  Onderhavig besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

Kerkrade, 6 juli 2022

De burgemeester van Kerkrade,

dr. T.P. Dassen-Housen

Bijlage 1 Centrum

Bijlage 2 Nulland