Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Uitvoeringsbesluit dagelijks bestuur 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit dagelijks bestuur 2022
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 51a van de Waterschapswet
 2. artikel 84 van de Waterschapswet
 3. artikel 95 van de Waterschapswet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2022nieuwe regeling

05-07-2022

wsb-2022-7976

546726

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit dagelijks bestuur 2022

Het dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta;

gelezen het ambtelijk advies over Uitvoeringsbesluit dagelijks bestuur van 5 juli 2022, nummer 11111;

gelet op de artikelen 51a, 84, 89 en 95 van de Waterschapswet

B E S L U I T :

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

portefeuillehouder: het lid van het dagelijks bestuur aan wie bepaalde beleidsvelden van het dagelijks

bestuur in het bijzonder zijn toegewezen en daarvoor de verantwoordelijkheid draagt.

 

Artikel 2 Collectief aandachtsgebied

De onderwerpen Klimaat, Duurzaamheid, Omgevingsgericht werken, Innovatie en Communicatie behoren tot het collectieve aandachtsgebied van de portefeuillehouders en elke portefeuillehouder is verantwoordelijk voor het geven van sturing aan de inhoudelijke beleidsvoorbereiding van deze onderwerpen voor zover het betreft de beleidsvelden van zijn eigen portefeuille. De dijkgraaf is ten aanzien van deze onderwerpen coördinerend portefeuillehouder.

 

Artikel 3 Portefeuilleverdeling

 • 1.

  De beleidsvelden worden als volgt verdeeld:

Portefeuillehouder/dijkgraaf drs. C.J.G.M. de Vet

Beleidsveld Bestuur en organisatie waaronder ook:

 • -

  Bestuurlijke organisatie en verkiezingen

 • -

  Bestuurlijke Ontwikkeling

 • -

  Personeel en organisatie (incl. georganiseerd overleg)

 • -

  Omgevingsgericht werken

 • -

  Bestuurlijke coördinatie van algemeen beleid, juridische zaken en bovenregionale onderwerpen

 • -

  Calamiteitencoördinatie

 • -

  Handhavingsbeleid (preventieve en repressieve handhaving)

 • -

  Klachtenafhandeling

 • -

  Strategische Communicatie

 • -

  Huisvesting

 • -

  Samenwerking met Vlaanderen

 • -

  Watertoets ruimtelijke plannen

 • -

  Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta

 • -

  Internationale samenwerking

 • -

  Unie van Waterschappen

 • -

  Noord-Brabantse Waterschapsbond

 • -

  Innovatie-agenda

 

Portefeuillehouder/ 1e locodijkgraaf dhr. ir. C.C.F. Mureau

Beleidsvelden Waterketen Integraal en Droogte waaronder ook:

 • -

  Veiligheid en KAM-zorg en beheer

 • -

  Industriële waterketen (bedrijfsafvalwater)

 • -

  Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken

 • -

  Slibverwerking

 • -

  Microverontreinigingen

 • -

  Afvalwaterbehandeling voor derden

 • -

  Samenwerking in de waterketen (SWWB)

 • -

  Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)

 • -

  Circulaire economie

 • -

  Beregening

 • -

  Commissie Droogte

 

Portefeuillehouder / 2e locodijkgraaf dhr. L.H. van der Kallen

Beleidsvelden Watersystemen en Markdal waaronder ook:

 • -

  Kaderrichtlijn Water

 • -

  Emissiebeheer

 • -

  Grondwaterbeheer (beleid en uitvoering)

 • -

  GGOR

 • -

  Beheer en onderhoud watersystemen (incl. kwaliteit oppervlaktewateren)

 • -

  Beheer en onderhoud waterkeringen

 • -

  Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering

 • -

  Baggeren

 • -

  Opstellen, actueel houden en periodiek controleren beheersinstrumenten watersysteem (legger, beheerregister, toetsing)

 • -

  Muskusrattenbeheer

 • -

  Maaibeheer

 • -

  Vaarwegenbeheer

 • -

  Beleid passieve kwaliteit oppervlaktewateren

 • -

  Visstandbeheer en versterken vismigratie

 • -

  Eigendommenbeheer en grondverwerving

 • -

  Deltaprogramma Maas

 • -

  Regionale Energietransitie en Klimaatadaptatie Hart van Brabant (REKS)

 

Portefeuillehouder/ 3e locodijkgraaf dhr. drs. TH.J.J.M. Schots

Beleidsveld Financiën waaronder ook:

 • -

  Kadernota, Begroting, Meerjarenraming en Jaarrekening

 • -

  Treasury

 • -

  Subsidies

 • -

  Inkoop en aanbesteden (beleid)

 • -

  Managementletters en bedrijfsvoering

 • -

  Financieel beleid, kostentoedeling, legesverordening

 • -

  Belastingverordeningen, belastingheffing en invordering

 • -

  Verzekeringen

 • -

  Rechtmatigheid

 • -

  Comptabiliteit/concern control

 • -

  Nederlandse Waterschapsbank

 • -

  Belastingsamenwerking West-Brabant

 • -

  Relatiebeheer Bedrijfsleven

 • -

  Regionale Energiestrategie West-Brabant (RES)

 • -

  Phario

 • -

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen

   

Portefeuillehouder /4e locodijkgraaf mevr. drs. C.B.M.E. Franssen

 

Gemeenten:

 • -

  Bergen op Zoom

 • -

  Moerdijk

 • -

  Drimmelen

 • -

  Oosterhout

 • -

  Waalwijk

 • -

  Dongen

 • -

  Loon op Zand

 • -

  Gilze en Rijen

 • -

  Goirle

 • -

  Altena

Beleidsveld Waterveiligheid waaronder ook:

 • -

  Uitvoeringsprojecten nieuwbouw, verbetering en inrichting primaire en regionale waterkeringen m.u.v. regionale kering Weimeren

 • -

  Zeespiegelstijging

 • -

  Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

 • -

  Veiligheidsnormen (keringen, Deltaprogramma) en beleid

 • -

  Omgevingswet

 • -

  Vergunningverlening

 • -

  Keur (oppervlaktewateren en keringen) /Waterschapsverordening inclusief ontheffingenbeleud m.b.t. Keur/Waterschapsverordening

 • -

  Klimaatadaptatie gemeenten

 • -

  Cultuurhistorie

 • -

  Uitvoeringsproject primaire kering Geertruidenberg-Amertak/ GEA WAD.

Projecten in de in de eerste kolom genoemde gemeenten over:

 • -

  Inrichtingsplannen

 • -

  Waterberging en beek- en kreekherstel

 • -

  Gemeentelijke waterketen (rioleringsplannen/IBA's)

 • -

  Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen

 • -

  Overdracht stedelijk waterbeheer

 • -

  Afkoppeling bestaand stedelijk gebied

 • -

  Inrichting evz's en natuurvriendelijke oevers

 • -

  Optimalisatie Afvalwatersystemen

 • -

  Doelmatige Afvalwaterketen West-Brabant (Werkeenheid Hart van Brabant en Werkeenheid 4)

 • -

  Gronden aan- en verkoop (projecten)

 

Portefeuillehouder /5e locodijkgraaf dhr. mr. A.A. ten Cate

 

Gemeenten:

 • -

  Rucphen

 • -

  Zundert

 • -

  Etten-Leur

 • -

  Breda

 • -

  Alphen-Chaam

 • -

  Baarle-Nassau/Baarle-Hertog

 • -

  Halderberge

 • -

  Roosendaal

 • -

  Woensdrecht

 • -

  Steenbergen

 • -

  Tilburg

 • -

  Geertruidenberg

Beleidsvelden Natuur, Verstedelijking en Digitale Transformatie waaronder ook:

 • -

  Natuur en ecologische verbindingszones

 • -

  Ruimtelijke adaptatie en stedelijk water

 • -

  ICT

 • -

  Het Waterschapshuis

 • -

  Dierenwelzjn

 • -

  Aquon

 • -

  Educatie

Projecten in de in de eerste kolom genoemde gemeenten over:

 • -

  Inrichtingsplannen

 • -

  Waterberging en beek- en kreekherstel

 • -

  Gemeentelijke waterketen (rioleringsplannen/IBA's)

 • -

  Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen

 • -

  Overdracht stedelijk waterbeheer

 • -

  Afkoppeling bestaand stedelijk gebied

 • -

  Inrichting evz's en natuurvriendelijke oevers

 • -

  Optimalisatie Afvalwatersystemen

 • -

  Doelmatige Afvalwaterketen West-Brabant (Waterkring De Baronie)

 • -

  Gronden aan- en verkoop (projecten)

 

 

 • 2.

  De vertegenwoordiging van het waterschap vanuit het dagelijks bestuur in externe beleids- en bestuursgremia is overeenkomstig de Gremialijst dagelijks bestuur no 547159.

 

Artikel 4 Vervanging van de dijkgraaf

 • 1.

  Bij afwezigheid wordt de dijkgraaf vervangen door dagelijks bestuurslid dhr. de heer ir. C.C.F. Mureau als 1e loco-dijkgraaf.

 • 2.

  Bij afwezigheid van de in het eerste of tweede lid genoemde dagelijks bestuurslid wordt de dijkgraaf vervangen door één van de dagelijks bestuursleden als loco-dijkgraaf zoals hierna genoemd en in de daarbij aangegeven volgorde:

  • a.

   dagelijks bestuurslid dhr. L.H. van der Kallen als 2e loco-dijkgraaf;

  • b.

   dagelijks bestuurslid drs. Th.J.J.M. Schots als 3e loco-dijkgraaf;

  • c.

   dagelijks bestuurslid mevr. drs. C.B.M.E. Franssen als 4e loco-dijkgraaf;

  • d.

   dagelijks bestuurslid dhr. mr. A.A. ten Cate als 5e loco-dijkgraaf.

 

Artikel 5 Onderlinge vervanging van portefeuillehouders bij afwezigheid

De onderlinge vervanging van de leden van het dagelijks bestuur/portefeuillehouders bij hun afwezigheid wordt als volgt geregeld, tenzij het

dagelijks bestuur anders bepaalt:

 • 1.

  De heer ir. C.C.F. Mureau wordt vervangen door de heer drs. Th.J.J.M Schots en omgekeerd;

 • 2.

  De heer L.H. van der Kallen wordt vervangen door door de heer ir. C.C.F. Mureau

 • 3.

  Mevrouw drs. C.B.M.E. Franssen wordt vervangen door de heer mr. A.A. ten Cate en omgekeerd.

 

Artikel 6 Verantwoordelijkheid van de dijkgraaf en de andere portefeuillehouders

 • 1.

  De dijkgraaf is als voorzitter van het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor:

  • a.

   de coördinatie en eenheid van het waterschapsbeleid;

  • b.

   het als bestuurlijk procesmanager functioneren van het dagelijks bestuur en de individuele dagelijks bestuursleden;

  • c.

   de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen;

  • d.

   de verhouding tussen bestuursorganen zowel intern als extern.

 • 2.

  De portefeuillehouder is verantwoordelijk voor:

  • a.

   het geven van sturing aan de inhoudelijke beleidsvoorbereiding;

  • b.

   het in een inhoudelijke koers vertalen naar de organisatie van in het dagelijks bestuur behandelde strategie en tactische keuzevraagstukken;

  • c.

   de coördinatie en afstemming binnen zijn portefeuille;

  • d.

   het bestuurlijk procesmanagement in samenspraak met de dijkgraaf;

  • e.

   de verdediging van de beleidsvelden uit zijn portefeuille in de vergadering van het dagelijks en het algemeen bestuur.

 • 3.

  De portefeuillehouder voert het vooroverleg met de programmadirecteur en overige ambtenaren die zijn betrokken bij de beleidsvoorbereiding van de beleidsvelden uit zijn portefeuille. Na dit vooroverleg draagt de programmadirecteur er zorg voor dat ten aanzien van het betrokken beleidsveld de benodigde beleidsnota's worden geagendeerd voor de vergadering van het dagelijks bestuur. De portefeuillehouder meldt voorafgaande aan de agendering de beleidsnota voor gezien te hebben aan de programmadirecteur. Na besluitvorming door het dagelijks bestuur draagt de portefeuillehouder zorg voor de verdere uitwerking van de beleidsnota.

 • 4.

  Indien meer dan één portefeuillehouder bij de beleidsvoorbereiding dient te worden betrokken, neemt de eerstverantwoordelijke portefeuillehouder het initiatief voor gezamenlijk overleg.

 

Artikel 7 Intrekking oude regeling

Het Uitvoeringsbesluit dagelijks bestuur 2019wordt ingetrokken met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit besluit.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt direct in werking.

 • 2.

  Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als 'Uitvoeringsbesluit dagelijks bestuur 2022’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 5 juli 2022,

De dijkgraaf

drs. C.J.G.M. de Vet

De secretaris-directeur

dr. A.F.M. Meuleman