Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens
CiteertitelBeleidsregels Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-202201-01-2022nieuwe regeling

24-05-2022

gmb-2022-248996

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens

Het college van burgemeester en wethouders van de Westvoorne,

 

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 Participatiewet;

 

overwegende dat:

 • -

  het college het noodzakelijk acht om haar inwoners met een laag inkomen met spoed tijdelijk te ondersteunen om hun energierekening te kunnen betalen;

 • -

  de grondslag voor beleidsregels gerealiseerd zal worden in artikel 35 van de Participatiewet;

 

besluit:

 • 1.

  De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens Westvoorne volledig in te trekken.

 • 2.

  De aangepaste Beleidsregels Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens Westvoorne, met terugwerkende kracht per 1 januari 2022, gelijktijdig vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   aanvrager: belanghebbende en – indien van toepassing - diens gehuwde;

  • b.

   bijstandsnorm: de norm als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Participatiewet, exclusief vakantiegeld, waarbij geen rekening wordt gehouden met kostendeling en verlaging van de bijstand vanwege lagere of ontbrekende woonlasten;

  • c.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne;

  • d.

   huishouden: een alleenstaande, alleenstaande ouder of gezin;

  • e.

   inkomen: het inkomen, bedoeld in artikel 32 lid 1 van de Participatiewet, artikel 8 van de IOAW en artikel 8 van de IOAZ.

  • f.

   inwoner: de persoon die zijn woonplaats heeft binnen de gemeente volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek (titel 3, Boek 1 BW) en die daar rechtmatig verblijft en – indien van toepassing - diens gehuwde.

  • g.

   peildatum: de datum waarop de aanvraag voor een energietoeslag wordt ingediend;

  • h.

   peilmaand: de maand voorafgaand aan de datum van aanvraag of – bij wisselend inkomen – de drie maanden voorafgaand aan de datum van aanvraag.

 • 2.

  Voor zover niet anders bepaald, worden de begrippen in deze beleidsregels gebruikt in dezelfde betekenis als in de Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ, of de Algemene wet bestuursrecht en in deze volgorde van belangrijkheid.

Artikel 2 Doelgroep

Een tegemoetkoming Eenmalige energietoeslag is bedoeld voor:

 

 • 1.

  Huishoudens met een laag inkomen en een eigen energiecontract;

 • 2.

  Onder een laag inkomen wordt verstaan het (gezamenlijk) besteedbaar inkomen in de peilmaand, dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Hierbij wordt rekening gehouden met het inkomen dat overlijft na schuldregeling. Beslag blijft buiten beschouwing;

 • 3.

  Bij deze regeling wordt geen rekening gehouden met eventueel kostendelers zoals vermeldt in de Participatiewet;

 • 4.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen

 • 5.

  Geen energietoeslag wordt toegekend aan een persoon die op peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3 Hoogte tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming Eenmalige energietoeslag bedraagt per huishouden eenmalig € 800,-

 • 2.

  De tegemoetkoming Eenmalige energietoeslag wordt maximaal één keer per huishouden verstrekt.

 • 3.

  Indien het bedrag van de tegemoetkoming Eenmalige energietoeslag na toekenning door het Rijk wordt verhoogd, wordt het verschil automatisch aan de aanvraager nabetaald.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Inwoners die bij de gemeente bekend zijn, omdat zij op 1 januari 2022 van de gemeente een uitkering voor levensonderhoud ontvingen of in de periode van 1 januari 2022 t/m 29 maart 2022 bijzondere bijstand individuele inkomenstoeslag, hoeven geen aanvraag in te dienen. Deze huishoudens ontvangen de tegemoetkoming Eenmalige energietoeslag automatisch.

 • 2.

  Alle overige inwoners die onder de doelgroep vallen, dienen een aanvraag in voor de tegemoetkoming Eenmalige energietoeslag via het daartoe bestemde aanvraagformulier.

 • 3.

  Een aanvraag tegemoetkoming Eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

 • 4.

  Bij de aanvraag wordt overgelegd:

  • kopie van een identiteitsbewijs (geen rijbewijs);

  • inkomen wordt geverifieerd middels SUWI-net.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

De beleidsregels treden met in werking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 7 Bevoegdheid college

In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens.

Aldus vastgesteld op 24 mei 2022.

Het college van burgemeester en wethouders,