Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Twenterand 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Twenterand 2023
CiteertitelSubsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Twenterand 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 juni 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2022nieuwe regeling

24-05-2022

gmb-2022-247685

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Twenterand 2023

Burgemeester en wethouders van Twenterand;

 

Wettelijke basis:

Bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 (artikelen 3, 4 en 6).

 

Besluiten:

Vast te stellen de Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Twenterand 2023.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  programma maatschappelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid: het onderdeel van de programmabegroting 2022 waarmee maatschappelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid in de gemeente Twenterand wordt gestimuleerd;

 • b.

  doelenboom: de wijze waarop de gemeente Twenterand haar beleid en doelstellingen structureert, met binnen het programma maatschappelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid de beleidsvelden:

  • -

   sociale zaken;

  • -

   maatschappelijke ondersteuning;

  • -

   gezondheidszorg;

  • -

   onderwijs;

  • -

   jeugd;

 • c.

  beoogde maatschappelijke effecten: de doelstellingen die worden beoogd in de samenleving, met binnen de beleidsvelden van het programma maatschappelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid:

  • -

   participerende en financieel zelfredzame burgers (sociale zaken);

  • -

   inwoners zijn zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam (maatschappelijke ondersteuning);

  • -

   inwoners zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond (gezondheidszorg);

  • -

   iedere inwoner is zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam (onderwijs);

  • -

   evenwichtig opgroeiende jeugd, die actief deelneemt aan de maatschappij (jeugd);

 • d.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017;

 • e.

  structurele subsidie: subsidie die voor drie of meer achtereenvolgende jaren is verstrekt aan de subsidieontvanger voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde voortdurende activiteiten.

Artikel 2 Toepassing ASV

De ASV is geheel van toepassing voor zover hiervan in deze subsidieregeling niet nadrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Aanvraag

De subsidie op grond van deze regeling wordt schriftelijk of digitaal met Digid of

E-herkenning aangevraagd met het aanvraagformulier dat in de bijlage bij deze subsidieregeling is opgenomen.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Het college kan op grond van deze regeling subsidie verstrekken voor activiteiten die bijdragen aan de beoogde maatschappelijke effecten en bijbehorende doelen, zoals benoemd in de doelenboom van het programma maatschappelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid in de programmabegroting, zoals opgenomen in de volgende leden van dit artikel.

 • 2.

  Participerende en financieel zelfredzame burgers:

  • a.

   naar vermogen participerende (niet)-uitkeringsgerechtigden in de maatschappij;

  • b.

   financieel zelfredzame inwoners;

  • c.

   sociaal zelfredzame inwoners.

 • 3.

  Inwoners zijn zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam:

  • a.

   inwoners wonen langer zelfstandig thuis;

  • b.

   inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte (kanteling);

  • c.

   inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst.

 • 4.

  Inwoners zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond:

  • a.

   de gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd;

  • b.

   de gezondheid van inwoners is beschermd.

 • 5.

  Iedere inwoner is zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam:

  • a.

   onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen;

  • b.

   laaggeletterdheid is afgenomen;

  • c.

   onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk.

 • 6.

  Evenwichtig opgroeiende jeugd, die actief deelneemt aan de maatschappij:

  • a.

   er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle leefgebieden;

  • b.

   er is preventie van problemen bij jeugd;

  • c.

   waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders.

 • 7.

  Het college verstrekt de subsidie voor activiteiten die zijn genoemd in lid 6 van dit artikel tot en met 28 februari 2023.

Artikel 5 Subsidieplafond en verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond op grond van deze regeling bedraagt:

  • a.

   in totaal: € 1.691.855 voor het kalenderjaar 2023 voor de activiteiten die zijn genoemd in artikel 4, lid 2, 3, 4 en 5 van deze subsidieregeling;

  • b.

   in totaal € 82.058 voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 28 februari 2023 voor de activiteiten die genoemd zijn in artikel 4, lid 6 van deze subsidieregeling.

 • 2.

  Indien het college aanvragen voor subsidie niet weigert op grond van de ASV en de som van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan rangschikt het college de aanvragen op basis van een rangordelijst en gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   het college stelt voor het vaststellen van de rangordelijst een ambtelijke commissie in;

  • b.

   de volgorde op de rangordelijst wordt in aflopend gewicht bepaald door de volgende criteria:

   • 1)

    het gegeven dat de aanvrager al drie of meer achtereenvolgende jaren subsidie heeft ontvangen voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde voortdurende activiteiten;

   • 2)

    de bijdrage aan de doelstellingen als genoemd in artikel 3 van deze subsidieregeling;

   • 3)

    de prijs- kwaliteitsverhouding;

  • c.

   de ambtelijke commissie legt haar keuzes inhoudelijk en schriftelijk vast binnen de termijnen als van toepassing op basis van de ASV;

  • d.

   het college honoreert de aanvragen vervolgens naar de volgorde op de rangordelijst.

 • 3.

  Bij de beoordeling van de begroting van de aanvrager neemt het college alleen posten die direct verband houden met de activiteit in ogenschouw en het college laat uitgaven voor consumpties, logies, prijzen etc. bij de verlening en vaststelling van de subsidie buiten beschouwing. Een eventuele post “onvoorzien” bedraagt ten hoogste 5% van de totaal subsidiabele kosten.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken indien toepassing hiervan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 7 Slotbepalingen, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juni 2022.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt ingetrokken op 1 juni 2024, met dien verstande dat deze subsidieregeling van toepassing blijft bij vaststelling van subsidies over 2023.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Twenterand 2023.

Vriezenveen, 24 mei 2022

Burgemeester en wethouders,

de secretaris

P.F.G. Rossen

de burgemeester

mr. J.C.F. Broekhuizen

Bijlage aanvraagformulier  

 

Gegevens aanvrager

Naam organisatie

KvK-nummer

 

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer (IBAN)

Ten name van

 

Gegevens aanvraag

Hoogte

Hoogte gevraagde subsidie in 2023

€ ………,..

Doelstellingen

Aan welke doelstellingen uit de programmabegroting wordt een bijdrage geleverd?

Activiteiten

Beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd

Begroting < € 25.000,00

Is een begroting van de kosten van de activiteiten toegevoegd?

Deze begroting bevat in ieder geval een gedetailleerde begroting van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd

□ Ja, zie bijlage……….

Begroting vanaf € 25.000,00

Is bij subsidie vanaf € 25.000,00 een begroting van de kosten van de activiteiten toegevoegd?

Deze begroting bevat in ieder geval een winst- en verliesrekening inclusief toelichting van (het onderdeel van) de organisatie die de subsidie aanvraagt, alsmede een gedetailleerde begroting van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

□ Ja, zie bijlage……….

Dekkingsplan

Is een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten toegevoegd?

Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan

□ Ja, zie bijlage……….

Reserves en voorzieningen

Wat is bij de gevraagde subsidie vanaf € 25.000,00 de stand van alle reserves en voorzieningen op het moment van de aanvraag?

Reserves: € …….,..

 

Voorzieningen: € ………..,..

 

Ondertekening aanvraag

Plaats

Datum

Naam en functie

Handtekening