Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Subsidieregeling innovatiefonds sociaal domein Twenterand 2022-2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling innovatiefonds sociaal domein Twenterand 2022-2023
CiteertitelSubsidieregeling innovatiefonds sociaal domein Twenterand 2022-2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2022nieuwe regeling

24-05-2022

gmb-2022-247599

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling innovatiefonds sociaal domein Twenterand 2022-2023

Burgemeester en wethouders van Twenterand;

 

Wettelijke basis:

Bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 (artikelen 3, 4, 7, 8 en 13).

 

Besluiten:

Vast te stellen de Subsidieregeling innovatiefonds sociaal domein Twenterand 2022-2023.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017;

 • b.

  vrij toegankelijke voorzieningen: activiteiten of ondersteuningsvormen waar inwoners gebruik van kunnen maken zonder indicatie;

 • c.

  innovatief: ontwikkeling en/of invoering van nieuwe of verbeterde diensten of processen die nog niet voorkomen in Twenterand;

 • d.

  borging: een plan hoe activiteiten kunnen blijven bestaan na een subsidie uit dit innovatiefonds;

 • e.

  checkgesprek: een gesprek waarin de aanvrager en een beleidsmedewerker van de gemeente Twenterand samen de concept aanvraag doornemen.

Artikel 2 Toepassingsbereik en toepassing ASV

 • 1.

  Het college verstrekt op grond van deze subsidieregeling een projectsubsidie innovatiefonds sociaal domein aan aanvragers die voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in deze subsidieregeling, de ASV en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  De ASV is geheel van toepassing voor zover hiervan in deze subsidieregeling niet nadrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Aanvraag, beslistermijn en subsidieplafond

 • 1.

  De subsidie op grond van deze regeling wordt schriftelijk of digitaal met Digid of E-herkenning aangevraagd met het aanvraagformulier dat in de bijlage bij deze subsidieregeling is opgenomen. De aanvrager geeft bij de aanvraag inzicht in:

  • a.

   de beoogde activiteiten en welke doelgroep(en) hiermee wordt/worden bereikt;

  • b.

   hoe de aanvrager bijdraagt aan de doelstellingen uit artikel 4, onder b, van deze subsidieregeling;

  • c.

   waarom sprake is van innovatie zoals omschreven in artikel 4, onder e, van deze subsidieregeling;

  • d.

   de verwachte (meetbare) resultaten, waaronder de baten voor de doelgroep;

  • e.

   hoe wordt samengewerkt met (andere) groepen inwoners, organisaties of bedrijven;

  • f.

   de begroting die betrekking heeft op het project, waarin de kosten van de activiteiten duidelijk zijn aangegeven;

  • g.

   borging;

  • h.

   de wijze waarop de activiteiten worden geëvalueerd.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend in één van de volgende rondes:

  • a.

   ronde 1: 1 juni 2022 tot en met 30 juni 2022;

  • b.

   ronde 2: 1 oktober 2022 tot en met 31 oktober 2022;

 • 3.

  Elke aanvraagronde in 2022 heeft een subsidieplafond van € 25.000,00. Als in een ronde het subsidieplafond niet is bereikt, worden de overgebleven gelden doorgeschoven naar de volgende ronde in hetzelfde jaar.

 • 4.

  Voordat de aanvraag wordt ingediend, kan de aanvrager een checkgesprek hebben met een beleidsmedewerker van de gemeente Twenterand.

 • 5.

  Het college beslist binnen acht werken na afloop van de aanvraagtermijn over de ingediende complete aanvragen en kan deze termijn eenmalig verlengen met vier weken.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

Het college verstrekt uitsluitend subsidie aan activiteiten in het sociaal domein die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  de aanvrager is een rechtspersoon die is gevestigd in Twenterand zoals een maatschappelijke organisatie en/of een bedrijf. De aanvrager kan ook een groep natuurlijke personen zijn, die inwoners zijn van de gemeente Twenterand;

 • b.

  de activiteiten dragen bij aan één of meerdere van de volgende doelen:

  • 1.

   er wordt een groter beroep gedaan op eigen oplossingen van inwoners en/of hun netwerk;

  • 2.

   informele ondersteuning wordt belangrijker;

  • 3.

   problemen van inwoners worden eerder gesignaleerd of opgepakt waardoor problemen niet verergeren of zich herhalen;

  • 4.

   de ondersteuning verschuift van maatwerkvoorzieningen (geïndiceerde zorg) naar laagdrempelige en passende vrij toegankelijke voorzieningen;

  • 5.

   het ondersteuningsaanbod sluit beter aan bij de behoefte van de inwoner(s) (maatwerk);

 • c.

  de activiteiten leveren een financiële besparing op, op korte of lange termijn in het sociaal domein;

 • d.

  er is sprake van samenwerking tussen minimaal twee partijen (waarbij een groep inwoners ook wordt gezien als een partij);

 • e.

  de activiteiten zijn innovatief;

 • f.

  er is sprake van cofinanciering voor minimaal 25% van de kosten (in geld of in natura (tijdsuren, materiaal, ruimte));

 • g.

  het project gaat uiterlijk op 1 januari van het jaar na verstrekking van de subsidie van start;

 • h.

  gedurende de projectperiode is er periodieke monitoring door een gesprek met een beleidsmedewerker van de gemeente Twenterand.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Het college verstrekt subsidie voor de gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit, tot maximaal 75% van deze kosten en binnen het subsidieplafond.

 • 2.

  Het college verstrekt geen subsidie voor kosten die zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag.

Artikel 6 Wijze van verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Het college rangschikt aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie op basis van scores van minimaal 1 (scoort zeer laag) tot maximaal 10 (scoort zeer hoog) op de volgende aspecten van de activiteiten:

  • a.

   de mate van bijdrage aan (één of meerdere van) de doelen in artikel 2, onder b, van deze regeling;

  • b.

   een (ver)nieuw(d)e manier van samenwerking tussen twee of meer partijen of samenwerking tussen partijen uit verschillende sectoren;

  • c.

   de mate van besparing in het sociaal domein op korte of lange termijn en de manier waarop dit wordt gerealiseerd;

  • d.

   de mate van innovatie ten opzichte van de huidige situatie.

 • 2.

  Het college honoreert de aanvragen op basis van de volgorde op de rangordelijst, tot het in artikel 3, lid 3, van deze regeling vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Wanneer aanvragen eenzelfde score hebben en met het volledig honoreren van de aanvragen het subsidieplafond is bereikt, dan verleent het college de subsidie na een loting.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de ASV kan het college subsidieverlening weigeren als de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd al afgerond zijn.

 • 2.

  Het college weigert de gevraagde subsidie als voor dezelfde activiteiten op grond van een andere subsidieregeling van de gemeente Twenterand subsidie is geweigerd.

Artikel 8 Subsidieverplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht het college onmiddellijk te informeren dat:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

 • b.

  niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan;

 • c.

  er aanzienlijke wijzigingen zijn ten opzichte van de aanvraag op basis waarvan de subsidie is verstrekt;

 • d.

  het project op een andere datum begint of eindigt dan in de aanvraag is aangegeven.

Artikel 9 Uitbetaling subsidie

 • 1.

  De aanvrager ontvangt een voorschot van 90 procent van de verleende subsidie, binnen zes weken nadat de beschikking tot subsidieverlening is verzonden.

 • 2.

  De resterende 10 procent van de verleende en vastgestelde subsidie ontvangt de aanvrager binnen zes weken nadat de beschikking tot subsidievaststelling is verzonden.

Artikel 10 Vaststelling subsidie

 • 1.

  Artikel 12 van de ASV is niet van toepassing.

 • 2.

  Binnen dertien weken na afloop van de activiteit(en) dient de aanvrager een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 3.

  De aanvraag tot vaststelling bevat in ieder geval:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en in hoeverre de activiteiten en inspanningen hebben bijgedragen aan de doelstellingen zoals beschreven in artikel 4, onder b van deze regeling (resultaten). Ook is hierin opgenomen hoe met andere partijen is samengewerkt en wat hiervan de meerwaarde was;

  • b.

   een financieel verslag met in ieder geval de eindafrekening van de activiteit(en), waarin is toegelicht aan welke kostenposten de subsidie is besteed.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze regeling afwijken indien toepassing hiervan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 12 Slotbepalingen, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juni 2022.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt ingetrokken op 1 januari 2024, met dien verstande dat deze subsidieregeling nog van toepassing blijft op de vaststelling van de op grond van deze subsidieregeling verleende subsidies.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling innovatiefonds sociaal domein Twenterand 2022-2023.

Vriezenveen, 24 mei 2022

Burgemeester en wethouders,

de secretaris

P.F.G. Rossen

de burgemeester

mr. J.C.F. Broekhuizen

Bijlage aanvraagformulier subsidie innovatiefonds sociaal domein

 

Gegevens aanvrager

Naam rechtspersoon of namen natuurlijke personen

KvK-nummer

 

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer (IBAN)

Ten name van

 

Gegevens aanvraag

Hoogte

Hoogte gevraagde subsidie

€ ………,..

Activiteiten

Beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en welke doelgroep(en) wordt (worden) bereikt

Doelen

Aan welke doelen uit artikel 4, onder b, van de Subsidieregeling innovatiefonds sociaal domein Twenterand 2022-2023 dragen de activiteiten bij?

Innovatie

Waarom is sprake van innovatie?

Resultaten

Welke meetbare resultaten worden verwacht, waaronder de baten voor de doelgroep?

Samenwerking

Hoe wordt samengewerkt met andere partijen?

Hoe:…..

 

De andere partijen zijn:…….

Begroting

Is een begroting van de kosten van de activiteiten die onder het project vallen toegevoegd?

□ Ja, zie bijlage……….

Borging

Hoe is de borging van de activiteiten geregeld?

Evaluatie

Op welke wijze worden de activiteiten geëvalueerd?

 

Ondertekening aanvraag

Plaats

Datum

Naam en functie

Handtekening