Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

Aanwijzingsbesluit (gemeente)archivaris

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit (gemeente)archivaris
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 31 van de Archiefwet 1995
  2. artikel 32 van de Archiefwet 1995
  3. artikel 3 van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-202201-03-2022vervangende regeling

24-05-2022

gmb-2022-243602

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit (gemeente)archivaris

Het college van burgemeester en wethouders van Baarn;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

gelet op artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

 

besluit:

 

1. mevrouw C. (Chantal) Menting aan te wijzen als gemeentearchivaris

2. dat dit besluit een dag na bekendmaking in werking treedt en terug werkt tot en met 1 maart 2022

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van Baarn d.d. 24 mei 2022.

 

De burgemeester,

M.A. Röell

 

De secretaris,

drs. C.E. Creveld

 

 

Definitief aanwijzingsbesluit mevrouw C. Menting als gemeentearchivaris gemeente Baarn

 

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat zij op 24 mei 2022 het aanwijzingsbesluit om mevrouw C. Menting aan te wijzen als gemeentearchivaris hebben vastgesteld.

 

Inwerkingtreding

Het aanwijzingsbesluit wordt van kracht met ingang van de eerste dag na die van deze bekendmaking en terug werkt tot en met 1 maart 2022.

 

Beroepsclausule

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u tegen dit besluit een beroepschrift indienen bij Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van beroep is zes weken en start op de dag ná de datum van publicatie van dit besluit. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat de rechter hierover een beslissing is genomen. In spoedeisende zaken kunt u, zodra het beroepschrift is ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Raad van State, o.v.v. voorlopige voorzieningen. Houdt u er rekening mee dat aan procedures bij de rechtbank kosten verbonden zijn. Meer informatie vindt u op www.raadvanstate.nl. Uw beroepschrift moet in elk geval bevatten: • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; • de datum waarop het beroep wordt ingediend; • een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingediend (nummer Gemeenteblad); • de redenen waarom beroep wordt ingediend. Als het beroep door iemand anders dan de belanghebbende wordt ingediend, moet een volmacht worden meegestuurd.