Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Subsidieregeling controle corona-toegangsbewijzen Twenterand 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling controle corona-toegangsbewijzen Twenterand 2022
CiteertitelSubsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen Twenterand 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vevalt op 1 januari 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-2022nieuwe regeling

17-05-2022

gmb-2022-232854

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling controle corona-toegangsbewijzen Twenterand 2022

Samenvatting

Deze subsidieregeling bevat regels over het verstrekken van subsidie voor het ondersteunen van de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen in de gemeente Twenterand.

 

Burgemeester en wethouders van Twenterand;

 

Wettelijke basis:

Bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 (artikelen 3, 4, 6, 7 en 8).

 

Besluiten:

Vast te stellen de Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen Twenterand 2022.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een activiteit organiseert in de gemeente Twenterand of een voorziening heeft in de gemeente Twenterand, waarbij bij aanvang van de deelname aan een activiteit of de toegang tot een voorziening op grond van de Wet publieke gezondheid een coronatoegangsbewijs en een identiteitsdocument moeten worden getoond op grond van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19;

 • b.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1.

  Het college verstrekt de aanvrager subsidie op grond van deze subsidieregeling voor het ondersteunen van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten bij of nabij voorzieningen waarvoor het beschikken over een coronatoegangsbewijs op grond van de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven.

 • 2.

  De ASV is van toepassing op deze subsidieregeling, tenzij daarvan wordt afgeweken in deze subsidieregeling.

Artikel 3. Aanvraag en besluit

 • 1.

  In afwijking van de artikelen 6 en 7 van de ASV vraagt de aanvrager voor 1 juli 2022 schriftelijk of digitaal met DigiD of e-herkenning subsidie aan met het aanvraagformulier dat is opgenomen in de bijlage bij deze subsidieregeling en legt bij zijn aanvraag de volgende gegevens over:

  • a.

   een overzicht van de kosten genoemd in artikel 4, derde lid, onder a tot en met f, van deze subsidieregeling;

  • b.

   afschriften van de facturen van de onder a genoemde kosten.

 • 2.

  In afwijking van artikel 8 van de ASV neemt het college binnen acht weken een besluit over een complete aanvraag.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Het college verstrekt subsidie als voldaan wordt aan de subsidievoorwaarden uit de volgende leden.

 • 2.

  Het college verstrekt subsidie voor de kosten die de aanvrager maakt voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Het gaat daarbij om de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 ondersteunen in concrete gevallen (compliance assistance).

 • 3.

  De kosten van de aanvrager zijn ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en betreffen de volgende kosten:

  • a.

   verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

  • b.

   verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder a;

  • c.

   in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

  • d.

   materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

  • e.

   verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met d.

  • f.

   vergoeding voor de inzet van vrijwilligers van maximaal € 5,00 per uur.

 • 4.

  De kosten van de aanvrager zijn gemaakt in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Het college weigert de gevraagde subsidie indien:

 • a.

  de kosten voor verplichtingen zijn aangegaan voor 1 januari 2022.

 • b.

  de kosten voor activiteiten zijn waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;

 • c.

  voor de kosten van activiteiten op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds;

 • d.

  de aanvraag na 1 juli 2022 is ingediend.

Artikel 6 Hoogte subsidie en subsidieplafond

 • 1.

  De maximale subsidie per aanvrager bedraagt € 5.000,00.

 • 2.

  De subsidie wordt direct vastgesteld.

 • 3.

  Het subsidieplafond op grond van deze subsidieregeling bedraagt € 128.769,00.

 • 4.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond geldt dat een aanvrager die als eerste een complete subsidieaanvraag indient, als eerste voor deze subsidie in aanmerking komt, mits de aanvrager voldoet aan de ASV en deze subsidieregeling, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 5.

  Wanneer op eenzelfde tijdstip van meerdere aanvragers complete subsidieaanvragen worden ontvangen en deze voldoen aan de ASV en deze subsidieregeling, dan wordt bij overschrijding van het subsidieplafond, de subsidie evenredig verdeeld over de aanvragers.

Artikel 7 Slotbepalingen, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 30 mei 2022

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt ingetrokken op 1 januari 2023.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen Twenterand 2022.

Vriezenveen, 17 mei 2022

Burgemeester en wethouders,

de secretaris

P.F.G Rossen

de burgemeester

mr. J.C.F. Broekhuizen

Bijlage aanvraagformulier subsidie controle coronatoegangsbewijzen Twenterand 2022

 

Gegevens aanvrager

 

Naam natuurlijke persoon of rechtspersoon

KvK-nummer

 

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer (IBAN)

Ten name van

 

Gegevens aanvraag

 

Overzicht gemaakte kosten in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022:

 • a.

  verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

 • b.

  verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;

 • c.

  in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

 • d.

  materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

 • e.

  verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met d.

 • f.

  vergoeding voor de inzet van vrijwilligers van maximaal € 5,00 per uur.

Afschriften van facturen  van de kosten genoemd in artikel 4, derde lid, onder a tot en met f, van de Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen Twenterand 2022

Van de volgende facturen zijn afschriften toegevoegd:

Is voor de kosten van de activiteiten reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt?

Bestaat voor de kosten van activiteiten op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting, dan wel recht op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatie-fonds?

 

Ondertekening aanvraag

 

Plaats

Datum

Naam en functie

Handtekening