Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Beleidsregels eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen 2022.2 gemeente Harlingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen 2022.2 gemeente Harlingen
CiteertitelBeleidsregels eenmalige energietoeslag 2022.2 gemeente Harlingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregels vervallen op 31 december 2022.

Deze regeling vervangt de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Harlingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-202215-03-2022nieuwe regeling

12-04-2022

gmb-2022-194383

156809

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen 2022.2 gemeente Harlingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen;

 

gelet op:

 

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 

 • -

  door de huidige omstandigheden als gevolg van de energiecrisis huishoudens met een laag inkomen de noodzakelijke kosten van energie niet of nauwelijks niet meer kunnen voldoen;

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een huishouden met een laag inkomen in aanmerking kan komen voor een eenmalige energietoeslag;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel

vast te stellen de

 

Beleidsregels eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen 2022.2 gemeente Harlingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a.

wet:

Participatiewet;

b.

college:

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen;

c.

Dienst: 

Dienst sociale zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

d.

huishouden:

de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1 onderdeel a, b, of c van de wet;

e.

aanvrager:

de persoon en diens eventuele partner, die een verzoek doet om een eenmalige energietoeslag;

f.

bijstandsnorm:

de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de Participatiewet;

g.

zelfstandige woonruimte:

een eigen woonruimte in eigendom of een eigen woonruimte waarbij op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde een commerciële prijs is overeengekomen als huurder of als kostganger én waarbij er maandelijks energiekosten worden betaald;

h.

peilmaand:

januari 2022 of de maand waarin de aanvraag voor de energietoeslag is ingediend;

i.

peildatum:

1 januari 2022 of datum van aanvraag.

Artikel 2: Eenmalige energietoeslag

De eenmalige energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand, waarop de daarop betrekking hebbende bepalingen uit de Participatiewet van overeenkomstige toepassing zijn, met dien verstande:

 • -

  dat de aanvrager de bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan niet hoeft aan te tonen;

 • -

  dat de verminderde energiebelasting niet als een voorliggende voorziening zoals bedoeld in artikel 15 van de wet wordt aangemerkt;

 • -

  dat de draagkrachtbepalingen in het inkomen en vermogen zoals bedoeld in artikel 35, 1e lid van de wet niet toegepast worden;

 • -

  dat het drempelbedrag zoals bedoeld in artikel 35, 2e lid van de wet niet van toepassing is;

Artikel 3 Doelgroep

 • 1.

  Een eenmalige energietoeslag is bedoeld voor huishoudens: met een gezinsinkomen tot 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm én woonachtig in een zelfstandige woonruimte.

 • 2.

  Niet tot de doelgroep wordt gerekend:

  • a.

   een kosten delende medebewoner zoals bedoeld in artikel 19a van de wet;

  • b.

   de jongere van 18, 19 of 20 jaar, met uitzondering van de jongere zoals bedoeld in artikel 12 van de wet;

  • c.

   in inrichting verblijvende personen van 21 jaar of ouder die in aanmerking komen voor de zak en kleedgeldnorm zoals bedoeld in artikel 23 van de wet.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1.

  Het college kan een eenmalige energietoeslag verstrekken aan de aanvrager:

  • a.

   als het inkomen in de maand januari 2022, dan wel de peilmaand, niet hoger is dan 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

  • b.

   op de peildatum is ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Harlingen

  • c.

   een zelfstandige woonruimte bewoont.

 • 2.

  Het recht op een eenmalige energietoeslag wordt eenmalig vastgesteld op de peildatum en geldt voor het kalenderjaar 2022.

 • 3.

  Er bestaat geen recht op een eenmalige energietoeslag als de aanvrager eerder in 2022 voor hetzelfde doel een energietoeslag op grond van artikel 35 Participatiewet heeft ontvangen. Dit geldt ongeacht of de aanvrager deze toeslag in een andere gemeente heeft ontvangen.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag wordt ambtshave toegekend aan de belanghebbende aan wie op grond van de Participatiewet of IOAW over januari 2022 een uitkering voor levensonderhoud is verstrekt en die tot de doelgroep behoort.

 • 2.

  De aanvraag voor de eenmalige energietoeslag wordt ingediend met een door het college ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  Bij de aanvraag verklaart de aanvrager in ieder geval de hoogte van het (gezamenlijk) inkomen in de peilmaand of, in geval van onregelmatige inkomsten of inkomsten uit eigen onderneming, het inkomen in de drie maanden voorafgaande aan de peilmaand.

 • 4.

  Een aanvraag eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Artikel 6 hoogte eenmalige energietoeslag

De eenmalige energietoeslag bedraagt voor het kalenderjaar 2022 maximaal € 800,00 per huishouden die een zelfstandige woonruimte bewoont en ongeacht de gezinssamenstelling.

Artikel 7 Inkomen

 • 1.

  Het in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand van het netto inkomen over de peilmaand.

 • 2.

  Bij onregelmatige inkomsten is het gemiddelde netto inkomen in de drie maanden voorafgaande aan de peilmaand bepalend.

 • 3.

  Bij zelfstandigen is het geschatte gemiddeld netto inkomen in de drie maanden voorafgaand aan de peilmaand bepalend.

 • 4.

  De middelen bedoeld in artikel 31 lid 2,worden niet tot het inkomen gerekend.

 • 5.

  Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   inkomen uit arbeid;

  • b.

   inkomen uit de eigen onderneming;

  • c.

   inkomen uit een uitkering;

  • d.

   inkomen uit verhuur;

  • e.

   inkomen uit partneralimentatie;

  • f.

   inkomsten uit een PGB;

  • g.

   inkomsten uit studiefinanciering (WSF) of WTOS volgens het normbedrag genoemd in artikel 33, 2e lid van de wet.

Artikel 8 Uitbetaling

 • 1.

  De toegekende eenmalige energietoeslag wordt uitbetaald op het bij de Dienst bekend zijnde bankrekening nummer van de belanghebbende.

 • 2.

  Na toekenning wordt de eenmalige energietoeslag uitbetaald.

Artikel 9 Verplichtingen, controle en terugvordering

 • 1.

  De aanvrager dient aan de inlichtingenplicht en medewerkingsplicht te voldoen zoals bedoeld in de wet.

 • 2.

  Het college kan besluiten om steekproefsgewijs de rechtmatigheid van de verstrekking controleren.

 • 3.

  Het voor en/ of achteraf niet voldoen aan de inlichtingenplicht waardoor de rechtmatigheid van de verstrekking niet kan worden vastgesteld of wanneer er sprake is van een onrechtmatig verstrekte toeslag leidt met inachtneming van de wet tot terugvordering van de verstrekte toeslag. Daarnaast kan een boete worden opgelegd.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 11 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 15 maart 2022 en vervallen op 31 december 2022.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze beleidsregels komen de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Harlingen zoals vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders op 1 maart 2022 te vervallen.

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022.2 gemeente Harlingen