Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Verordening op de raadscommissies Reusel-De Mierden 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de raadscommissies Reusel-De Mierden 2022
CiteertitelVerordening op de raadscommissies Reusel-De Mierden 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de verordening op de raadscommissies Reusel-De Mierden 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk V van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-202219-04-2022Nieuwe regeling

19-04-2022

gmb-2022-185740

RA22.031

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de raadscommissies Reusel-De Mierden 2022

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

 

gelezen het voorstel van het presidium van 5 april 2022

 

gelet op Hoofdstuk V Gemeentewet

 

Besluit vast te stellen de navolgende:

 

Verordening op de raadscommissies Reusel-De Mierden 2022

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • commissiegriffier: griffier van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • commissielid: raadslid of lid van een raadscommissie;

 • commissievoorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger.

 

Artikel 2. Instelling raadscommissies

Er is een:

 • 1.

  raadscommissie Inwoners, waarvan de werkzaamheden de onderwerpen betreffen:

  • a.

   openbare orde en veiligheid;

  • b.

   het sociale domein;

  • c.

   bestuur en ondersteuning;

  • d.

   financiën.

 • 2.

  raadscommissie Ruimte, waarvan de werkzaamheden de onderwerpen betreffen:

  • a.

   milieu;

  • b.

   ruimtelijke ordening en bouwen;

  • c.

   economische zaken, toerisme en recreatie;

  • d.

   verkeer en vervoer.

 

Artikel 3. Taken

Een raadscommissie:

 • a.

  brengt advies uit aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben;

 • b.

  kan advies uitbrengen aan de raad over andere onderwerpen dan bedoeld onder a;

 • c.

  voert overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de onderwerpen bedoeld onder a.

 

Artikel 4. Samenstelling; benoeming commissievoorzitter

 • 1.

  Een raadscommissie bestaat uit maximaal drie leden per fractie.

 • 2.

  Als commissielid kunnen optreden raadsleden en benoemde commissieleden.

 • 3.

  Commissieleden zijn maximaal vier door elke fractie voorgedragen en door de raad benoemde leden, geen raadslid zijnde. De artikelen 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van de Gemeentewet en artikel 5 van het Reglement van orde van de raad van de gemeente Reusel-De Mierden zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Alle commissieleden zijn per commissie, per vergadering en per agendapunt flexibel inzetbaar.

 • 5.

  De raad benoemt de commissievoorzitters en hun plaatsvervangers.

 

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsperiode van een commissielid en -voorzitter eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Een commissielid houdt op lid te zijn als niet meer voldaan wordt aan de in artikel 4, derde lid, gestelde eisen.

 • 3.

  De raad kan een commissielid ontslaan op voorstel van de fractie die het lid voor benoeming heeft voorgedragen.

 • 4.

  De raad kan de commissievoorzitter ontslaan.

 • 5.

  Een commissielid en de commissievoorzitter kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad.

 • 6.

  Als een fractie niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van com-missieleden die op voordracht van die fractie zijn benoemd van rechtswege.

 

Artikel 6. De commissiegriffier

 • 1.

  De raadsgriffier is tevens commissiegriffier.

 • 2.

  Een commissiegriffier is aanwezig in commissievergaderingen en raadsavonden of wordt ver-vangen door zijn vervanger.

 • 3.

  Een commissiegriffier kan op uitnodiging van de commissievoorzitter aan beraadslagingen in vergaderingen deelnemen.

 

HOOFDSTUK 2. VERGADERINGEN

 

 

PARAGRAAF 1. VOORBEREIDINGEN

 

Artikel 7. Oproep en voorlopige agenda

 • 1.

  De commissievoorzitter zendt ten minste zeven dagen voor een vergadering de commissieleden een schriftelijke oproep en de voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken.

 • 2.

  Als een aanvullende agenda als bedoeld in artikel 8, eerste lid, wordt vastgesteld, wordt deze met de daarbij behorende stukken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden gezonden.

 

Artikel 8. Aanvullende agenda; vaststellen agenda

 • 1.

  In spoedeisende gevallen kan de commissievoorzitter na het verzenden van een schriftelijke oproep een aanvullende voorlopige agenda opstellen. De daarbij behorende stukken worden openbaar gemaakt.

 • 2.

  Als omtrent de inhoud van stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Ge-meentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid onder berusting van de griffier en verleent deze de commissieleden op verzoek inzage.

 • 3.

  Een agenda wordt bij aanvang van een vergadering door de raadscommissie vastgesteld.

 

Artikel 9. Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een voorlopige agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep op het gemeentehuis ter inzage gelegd. Als na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raadscommissie en zo mogelijk door middel van openbare kennisgeving.

 • 2.

  Stukken die digitaal beschikbaar zijn worden op de website van de gemeente geplaatst.

 • 3.

  Als omtrent stukken op grond van artikel 86, eerste of tweede lid, van de Gemeentewet ge-heimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste en tweede lid onder berusting van de griffier en verleent deze de commissieleden op verzoek inzage.

 

Artikel 10. Openbare kennisgeving

Commissievergaderingen worden ter openbare kennis gebracht door aankondiging op de in de gemeente gebruikelijke wijze en door plaatsing op de gemeentelijke website.

 

PARAGRAAF 2. TER VERGADERING

 

Artikel 11. Presentielijst

 • 1.

  De commissiegriffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van vergaderingen.

 • 2.

  Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen commissieleden de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de commissievoorzitter en de commissiegriffier door ondertekening vastgesteld.

 

Artikel 12. Opening vergadering en quorum

 • 1.

  Een vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst tenminste uit 2 fracties in totaal tenminste 3 commissieleden tegenwoordig zijn.

 • 2.

  Als ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de commissie-voorzitter opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het be-zorgen van de oproeping is gelegen.

 • 3.

  Op een vergadering als bedoeld in het tweede lid is het eerste lid niet van toepassing. Een raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of adviseren, als blijkens de presentielijst van tenminste 2 fracties in totaal tenminste 3 commissieleden tegenwoordig zijn.

 

Artikel 13. Verslag

 • 1.

  Een commissiegriffier draagt zorg voor verslagen van vergaderingen.

 • 2.

  Een verslag bevat in ieder geval:

  • a.

   de namen van de commissievoorzitter, de commissiegriffier, de burgemeester, de wethouders en de commissieleden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

  • b.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   een zakelijke samenvatting van het gesprokene onder vermelding van de fracties die het woord voerden;

  • d.

   een samenvatting van de conclusies en het advies aan de raad onder vermelding van de namen van de commissieleden die mededeling hebben gedaan van hun goed- of afkeuring, en met aantekening van de namen van de fracties of commissieleden die zich niet uitgelaten hebben;

  • e.

   bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in artikel 16 door de raadscommissie is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

 • 3.

  Een conceptverslag worden gelijktijdig met de verzending aan de commissieleden verzonden aan de overige personen die het woord hebben gevoerd in de vergadering waarop het betrekking heeft.

 • 4.

  Vastgestelde verslagen worden ondertekend door de commissievoorzitter en commissiegriffier.

 • 5.

  Conceptverslagen worden zo spoedig mogelijk na de commissievergadering openbaar gemaakt door plaatsing op de gemeentelijke website.

 

Artikel 14. Advies; geen stemmingen

 • 1.

  Als een raadscommissie ongevraagd een advies aan de raad uitbrengt, beslissen de leden op voorstel van de commissievoorzitter over de inhoud van het advies.

 • 2.

  In het advies worden opgenomen de standpunten van alle fracties.

 • 3.

  In een vergadering vinden geen stemmingen plaats, met uitzondering van stemmingen over geheimhouding en met betrekking tot de orde.

 

Artikel 15. Aantal spreektermijnen

 • 1.

  Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2.

  Spreektermijnen worden door de commissievoorzitter afgesloten.

 • 3.

  Commissieleden mogen in een termijn niet meer dan éénmaal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4.

  Bij de bepaling hoeveel malen een commissielid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

 

Artikel 16. Deelname aan de beraadslaging door anderen

Een raadscommissie kan op enig moment besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraad-slaging.

 

Artikel 17. Spreekrecht burgers

 • 1.

  Burgers kunnen in een vergadering het woord voeren (spreekrecht) over onderwerpen die gea-gendeerd zijn.

 • 2.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk drie uur voor de aanvang van de vergadering aan de commissiegriffier onder vermelding van zijn naam, adres en tele-foonnummer en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden.

 • 3.

  De commissievoorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De commissievoorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 4.

  De spreker voert het woord, nadat de commissievoorzitter hem dit heeft verleend. De commis-sievoorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, verhel-derende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

 • 5.

  De commissievoorzitter of een commissielid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

 

Artikel 17a Vragenronde burgers

 • 1.

  Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers het woord voeren in de com-missie over niet geagendeerde onderwerpen.

 • 2.

  Degene, die van het recht gebruik wil maken, meldt dit binnen 24 uur voor de aanvang van de vergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren.

 • 3.

  De griffier bepaalt in overleg met de voorzitter in welke commissie het betreffende onderwerp aan de orde wordt gesteld.

 • 4.

  Het woord kan niet gevoerd worden over:

  • a.

   een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;

  • b.

   benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • c.

   een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

 • 5.

  De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 6.

  De voorzitter kan de maximale lengte van de spreektijd beperken.

 • 7.

  De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De deelnemers aan de commissievergadering kunnen aan de inspreker korte verhelderende vragen stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers aan de vergadering

 • 8.

  De voorzitter of een lid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger en de griffier draagt er zorg voor dat dit voorgelegd wordt aan de agendacommissie.

 

Artikel 18. Handhaving orde en schorsing

 • 1.

  De commissievoorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering.

 • 2.

  Hij kan de raadscommissie voorstellen aan een commissielid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het commissielid de ver-gadering onmiddellijk. Zo nodig doet de commissievoorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het commissielid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

 • 3.

  Hij kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

 • 4.

  Hij roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitla-ten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumpe-ren, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven, kunnen door hem het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

 

Artikel 19. Voorstellen van orde

Commissieleden kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raadscommissie beslist hier terstond over.

 

PARAGRAAF 3. BESLOTEN VERGADERINGEN

 

Artikel 20. Toepassing verordening op besloten vergaderingen

Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

 

Artikel 21. Verslag besloten vergadering

 • 1.

  Conceptverslagen van besloten vergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de commissieleden ter inzage gelegd bij de commissiegriffier.

 • 2.

  Deze verslagen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aan-geboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet openbaar maken van het verslag.

 • 3.

  De vastgestelde verslagen worden door de commissievoorzitter en de commissiegriffier onder-tekend.

 

Artikel 22. Opheffing geheimhouding

Als de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

 

PARAGRAAF 4. TOEHOORDERS EN PERS

 

Artikel 23. Toehoorders en pers

 • 1.

  Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 2.

  Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

 • 3.

  De commissievoorzitter is bevoegd, wanneer de orde in de vergadering op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

 • 4.

  Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

 

Artikel 24. Geluid- en beeldregistraties

Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de commissievoorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

 

HOOFDSTUK 3. SLOTBEPALINGEN

 

 

Artikel 25. Intrekken oude verordening

De Verordening op de raadscommissies gemeente Reusel-De Mierden 2015 wordt ingetrokken.

 

Artikel 26. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking na publicatie, met terugwerkende kracht vanaf de datum van besluitvorming in de raad.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de raadscommissies Reusel-De Mierden 2022.

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 19 april 2022,

de griffier,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

de voorzitter,

mw. A.J.M.H. van de Ven