Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Verordening auditcommissie Reusel-De Mierden 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening auditcommissie Reusel-De Mierden 2022
CiteertitelVerordening auditcommissie Reusel-De Mierden 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de verordening auditcommissie Reusel-De Mierden 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-202219-04-2022Nieuwe regeling

19-04-2022

gmb-2022-185739

RA22.032

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening auditcommissie Reusel-De Mierden 2022

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

 

gelezen het voorstel van het presidium van 5 april 2022

 

gelet op artikel 82 Gemeentewet

 

Besluit vast te stellen de navolgende:

 

Verordening auditcommissie Reusel-De Mierden 2022

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de raad: de gemeenteraad;

 • b.

  de commissie: de auditcommissie;

 • c.

  de voorzitter: de voorzitter van de auditcommissie;

 • d.

  commissieleden: leden als bedoeld in artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies 2022;

 • e.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  de accountant: de accountant als bedoeld in artikel 213, lid 2 Gemeentewet;

 

Artikel 2 Instelling en taken commissie

 • 1.

  Er is een auditcommissie;

 • 2.

  De commissie heeft tot taak:

  • a.

   het adviseren van de raad over onderwerpen betreffende de financiële functie en de (stukken van de) P&C-cyclus en het daartoe voeren van overleg met het college;

  • b.

   de procedure tot periodieke selectie en aanwijzing van een accountant voor te bereiden en aan de raad een advies uit te brengen ten aanzien van die aanwijzing;

  • c.

   het voeren van overleg met en het zijn van aanspreekpunt voor de accountant;

  • d.

   het adviseren van de raad over de door de accountant uitgebrachte rapporten;

  • e.

   het mede voorbereiden van:

   • de vaststelling van het Controleprotocol en het Normenkader en het benoemen van eventuele speerpunten;

   • de behandeling van de Jaarstukken met inbegrip van het Rapport van Bevindingen van de accountant;

   • de vaststelling van de Jaarrekeningen;

  • f.

   het voorbereiden van de uitoefening van de taken van de raad als bedoeld in de verordening ex artikel 213, lid 1 Gemeentewet.

 

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De raad benoemt de leden die zitting hebben in de commissie en benoemt uit die leden de voorzitter en diens plaatsvervanger;

 • 2.

  De commissie bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 raadsleden en/of commissieleden, met dien verstande dat tenminste de helft van de commissie uit raadsleden bestaat;

 • 3.

  De zittingsperiode eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad;

 • 4.

  Hij/zij die ophoudt raadslid of commissielid te zijn kan geen lid meer zijn van de auditcommissie;

 • 5.

  De commissie kan zich laten bijstaan door de concerncontroller, medewerkers en de griffier of diens plaatsvervanger en kan de portefeuillehouder verzoeken ter vergadering een toelichting te geven;

 • 6.

  De accountant treedt op verzoek van de commissie op als externe adviseur van de commissie. De commissie kan deskundigen als externe adviseur aan een vergadering laten deelnemen.

 

Artikel 4 Deelname aan de beraadslaging door anderen

De commissie kan besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

 

Artikel 5 Verslag

 • 1.

  Een commissiegriffier draagt zorg voor verslagen van vergaderingen.

 • 2.

  Uit een verslag blijkt in ieder geval:

  • a.

   de namen van de commissievoorzitter, de griffier, de commissiegriffier, de burgemeester, de wethouders en de commissieleden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

  • b.

   een aantekening van welke commissieleden afwezig waren;

  • c.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   een zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen van de sprekers;

  • e.

   een samenvatting van het advies aan de raad met vermelding van de namen van de commissieleden die mededeling hebben gedaan van hun goed- of afkeuring en met aantekening van de namen van de commissieleden die zich niet hebben uitgelaten, en

  • f.

   bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van artikel 14 door de raadscommissie is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

 • 3.

  Een conceptverslag wordt gelijktijdig met de verzending aan de commissieleden verzonden aan de overige personen die het woord hebben gevoerd in de vergadering waarop het betrekking heeft.

 • 4.

  Vastgestelde verslagen worden ondertekend door de commissievoorzitter en commissiegriffier.

 • 5.

  Elektronisch beschikbare verslagen worden op de website van de gemeente geplaatst.

 

Artikel 6 Werkwijze

 • 1.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie en voor het naleven van de verordening en hij leidt de vergaderingen;

 • 2.

  De griffier verzorgt het secretariaat.

 

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen zijn openbaar;

 • 1.

  2. De commissie vergadert tenminste 2 keer per jaar of zo veel zij nodig acht voor een goede uit-oefening van haar taak;

 • 2.

  Als minder dan de helft van het aantal leden van de commissie aanwezig is, wordt de vergadering niet gehouden en wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe vergadering belegd;

 • 3.

  De voorzitter bepaalt in overleg met de griffier de conceptagenda van de vergadering;

 • 4.

  De commissie stelt bij aanvang van de vergadering de definitieve agenda vast.

 

Artikel 8 Geheimhouding

De commissie kan overeenkomstig artikel 86, lid 1 van de Gemeentewet omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde tijdens een besloten vergadering geheimhouding opleggen.

 

Artikel 9 Intrekken oude verordening

De Verordening Auditcommissie Reusel-De Mierden 2018 wordt ingetrokken.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking na publicatie, met terugwerkende kracht vanaf de datum van besluitvorming door de raad.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening auditcommissie Reusel-De Mierden 2022”.

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 19 april 2022,

De raad voornoemd,

de griffier,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

de voorzitter,

mw. A.J.M.H. van de Ven