Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Mandaatbesluit verstrekkingen opvang ontheemden Oekraïne

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit verstrekkingen opvang ontheemden Oekraïne
CiteertitelMandaatbesluit verstrekkingen opvang ontheemden Oekraïne
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling wordt ingetrokken op 1 januari 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-202201-04-2022nieuwe regeling

19-04-2022

gmb-2022-170392

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit verstrekkingen opvang ontheemden Oekraïne

Burgemeester van Twenterand;

 

Wettelijke basis:

Bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 10.1.1.).

 

Besluit:

Vast te stellen het Mandaatbesluit verstrekkingen opvang ontheemden Oekraïne

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit mandaatbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  regeling: Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

 • b.

  verstrekkingen: verstrekkingen zoals geregeld in de hoofdstukken IV en V van de regeling.

Artikel 2 Mandateren bevoegdheid en instructie

 • 1.

  De bevoegdheid om besluiten te nemen over de verstrekkingen wordt gemandateerd overeenkomstig de tabel die is opgenomen in de bijlage bij dit mandaatbesluit.

 • 2.

  De financiële verstrekkingen worden – indien mogelijk - uitbetaald op de bankrekening van de ontheemde.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit mandaatbesluit treedt in werking op 22 april 2022 en werkt terug tot 1 april 2022.

 • 2.

  Dit mandaatbesluit wordt ingetrokken op 1 januari 2023.

 • 3.

  Dit mandaatbesluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit verstrekkingen opvang ontheemden Oekraïne.

Vriezenveen, 19 april 2022

Burgemeester

mr. J.C.F. Broekhuizen

Bijlage Tabel gemandateerde bevoegdheden

 

Bevoegdheden (met artikel regeling)

Gemandateerde

Verstrekking onderdak in opvangvoorzieningen die een toereikend huisvestingsniveau bieden (artikel 6, lid 1, onder a)

 

Beperken of intrekken van deze verstrekking (artikel 7, lid 1)

Beleidsmedewerker economie, recreatie en toerisme

Verstrekking van een maandelijkse financiële toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven, tenzij de ontheemde inkomsten uit arbeid heeft (artikel 6, lid 1, onder b, artikel 10 en artikel 12)

 

Beperken of intrekken van deze verstrekking (artikel 7, leden 1 en 2 en artikel 13)

 

Terugvorderen van deze verstrekking (artikel 8 en artikel 14)

Consulent Inkomen

Verstrekking recreatieve en educatieve activiteiten (artikel 6, lid 1, onder c)

 

Beperken of intrekken van deze verstrekking (artikel 7, lid 1)

Beleidsmedewerker economie, recreatie en toerisme

Verstrekking van een verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid (artikel 6, lid 1, onder d en artikel 12, lid 8)

 

Beperken of intrekken van deze verstrekking (artikel 7, lid 1)

Medewerker verzekeringen

Verstrekking betaling van buitengewone kosten en verlenen toestemming voor het maken van buitengewone kosten (artikel 6, lid 1, onder e, artikel 11 en artikel 12, lid 9)

 

Beperken of intrekken van deze verstrekking (artikel 7, lid 1)

Consulent Inkomen

Voor elke opvangvoorziening een huishoudelijk reglement opstellen (artikel 6, lid 3)

Beleidsmedewerker economie, recreatie en toerisme

Bepalen in welke opvangvoorziening binnen de gemeente een ontheemde wordt geplaatst en een ontheemde naar een andere voorziening binnen de gemeente overplaatsen (artikel 9)

Beleidsmedewerker economie, recreatie en toerisme