Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Beleidsregels eenmalige energietoeslag Twenterand 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels eenmalige energietoeslag Twenterand 2022
CiteertitelBeleidsregels eenmalige energietoeslag Twenterand 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 35 van de Participatiewet
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2022artikel 3, 4a

26-07-2022

gmb-2022-389989

14-04-202201-01-202201-09-2022nieuwe regeling

05-04-2022

gmb-2022-169815

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag Twenterand 2022

Burgemeester en wethouders van Twenterand;

 

Wettelijke basis:

Bepalingen van de Participatiewet (artikel 35) en de Algemene wet bestuursrecht (titel 4.3).

 

Besluiten:

Vast te stellen de Beleidsregels eenmalige energietoeslag Twenterand 2022.

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand;

 • c.

  huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1 onderdeel a, b, of c van de wet;

 • d.

  peildatum: aanvraagdatum of datum van ambtshalve toekenning;

 • e.

  peilmaand: maart 2022 of de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag voor de energietoeslag is ingediend;

 • f.

  zelfstandige woonruimte: een eigen woonruimte in eigendom of een eigen woonruimte waarbij op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde een commerciële prijs is overeengekomen als huurder of als kostganger én waarbij er maandelijks energiekosten worden betaald.

Artikel 2 Eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand, waarop de daarop betrekking hebbende bepalingen uit de wet en de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Twenterand 2021 van overeenkomstige toepassing zijn, met dien verstande dat:

  • de aanvrager de bijzondere noodzakelijke energiekosten niet hoeft aan te tonen;

  • de draagkrachtbepalingen in het inkomen en vermogen zoals bedoeld in artikel 35, eerste lid van de wet niet toegepast worden.

 • 2.

  Het college verleent de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve of op aanvraag in het jaar 2022.

 • 3.

  Er bestaat geen recht op een eenmalige energietoeslag als het huishouden eerder in 2022 voor hetzelfde doel een energietoeslag op grond van artikel 35 van de wet heeft ontvangen. Dit geldt ongeacht of het huishouden deze toeslag in een andere gemeente heeft ontvangen.

Artikel 3 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 bedraagt € 1.300,00 en is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen én woonachtig in een zelfstandige woonruimte.

 • 2.

  Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de peilmaand het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 3.

  Per huishouden verleent het college maximaal één energietoeslag.

 • 4.

  Tot een huishouden worden niet gerekend in een inrichting verblijvende personen die in aanmerking komen voor de zak- en kleedgeldnorm zoals bepaald in artikel 23 van de wet.

Artikel 4 Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3 en algemene bijstand of bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind over de maand maart 2022 hebben ontvangen, krijgen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk op 1 mei 2022.

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft geen betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4a Ambtshalve toekenning verhoging

De verhoging van € 500,00 wordt vanaf 1 september 2022 ambtshalve toegekend aan de belanghebbenden uit Twenterand die al eerder ambtshalve of op aanvraag een energietoeslag 2022 van € 800,00 hebben ontvangen. Alle belanghebbenden die een hogere energietoeslag ontvangen, krijgen hiervoor ambtshalve een beschikking van het college.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de eenmalige energietoeslag 2022 kunnen vanaf 1 mei 2022 een aanvraag indienen bij het college met gebruikmaking van het daartoe opgestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2022 wordt schriftelijk of digitaal via www.twenterand.nl ingediend.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2022 kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Artikel 6 Slotbepalingen, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 14 april 2022 en werken terug tot 1 januari 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden ingetrokken op 1 april 2023.

 • 3.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels eenmalige energietoeslag Twenterand 2022.

Vriezenveen, 5 april 2022

Burgemeester en wethouders,

de secretaris

P.F.G. Rossen

de burgemeester

mr. J.C.F. Broekhuizen