Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Beleidsregels eenmalige energietoeslag Kempengemeenten 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels eenmalige energietoeslag Kempengemeenten 2022
CiteertitelBeleidsregels eenmalige energietoeslag Kempengemeenten 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSociale zekerheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-202201-07-2022Nieuwe regeling

12-04-2022

gmb-2022-168751

BW22.0130

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag Kempengemeenten 2022

het college van de gemeente Reusel-De Mierden

 

gelet op het artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet;

 

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2022.

 

 

b e s l u i t

 

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Beleidsregels eenmalige energietoeslag Kempengemeenten 2022

 

 

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen als bedoeld in de artikelen 31 tot en met 33 van de wet;

 • d.

  peildatum: de datum waarop de aanvraag wordt ingediend.

 

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als op de peildatum het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;

  • d.

   kostendelende medebewoner is;

  • e.

   kamerhuurder of kostganger is; of

  • f.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die in de periode van 1 januari 2022 tot 1 april 2022 voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • c.

   periodieke bijzondere bijstand ontvangen;

  • d.

   individuele inkomenstoeslag ontvangen; of

  • e.

   collectieve ziektekostenverzekering voor minima ontvangen; ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve.

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft wel betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

 

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier eenmalige energietoeslag.

 • 2.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 juni 2022.

 

Artikel 5: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

 

Artikel 6: Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 15 april 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2022.

 

Artikel 7: Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregels eenmalige energietoeslag Kempengemeenten 2022.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van Reusel-De Mierden op 12 april 2022

burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

de secretaris,

mr. R.P.B.M. Brekelmans

de burgemeester,

mw. A.J.M.H. van de Ven

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

 

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de Beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

 

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregeling. Of dat mogelijk is zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet.

 

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 5) en hier zo nodig ook beleidsuitgangspunten voor te formuleren. De hardheidsclausule van artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.