Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

Beleidsregels giften Participatiewet Baarn 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels giften Participatiewet Baarn 2022
CiteertitelBeleidsregels giften Participatiewet Baarn 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2022Nieuwe regeling

08-03-2022

gmb-2022-145680

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels giften Participatiewet Baarn 2022

 

Het college van burgemeester en wethouders van Baarn,

 

gelet op:

- artikel 31, tweede lid, onder m, van de Participatiewet,

 

besluit:

- vast te stellen de volgende Beleidsregels giften Participatiewet Baarn 2022:

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 

alleenstaanden: alleenstaanden of alleenstaande ouders zoals omschreven in artikel 4 van de Participatiewet met een bijstandsuitkering;

 

belanghebbende: persoon of personen met een bijstandsuitkering;

 

bijstandsuitkering: uitkering levensonderhoud op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of BBZ;

 

college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn;

 

echtparen of belanghebbenden met een gezamenlijke huishouding: echtparen of belanghebbenden zoals omschreven in artikel 3 van de Participatiewet;

 

giften: onverplichte of onverschuldigde incidentele cadeaus of betalingen, giraal, chartaal of in natura;

 

wet: Participatiewet.

 

 

Hoofdstuk 2 Verantwoorde giften

Artikel 2.1 Giften algemeen

 • 1.

  Giften tot een bedrag van € 2.500,- in een kalenderjaar aan echtparen of belanghebbenden met een gezamenlijke huishouding worden niet verrekend met de bijstandsuitkering.

 • 2.

  Giften tot een bedrag van € 2.000,- in een kalenderjaar aan alleenstaanden worden niet verrekend met de bijstandsuitkering.

 • 3.

  Giften, die niet ten gelde gemaakt kunnen worden of als bestandsdeel tot het vermogen toegevoegd kunnen worden, zoals vakanties of reizen die op naam gesteld zijn, worden niet verrekend met de bijstandsuitkering.

 • 4.

  In aanvulling op het eerste en tweede lid meldt belanghebbende altijd en zo snel mogelijk ontvangen giften bij het college. Dit is om vast te kunnen stellen dat in het kalenderjaar de genoemde bedragen niet worden overschreden .

 

Artikel 2.2 Giften met een specifieke bestemming

 • 1.

  Giften met een incidenteel karakter en een specifieke bestemming worden niet verrekend met de bijstandsuitkering, indien belanghebbende, indien hij de gift niet had ontvangen, aanspraak had gemaakt op bijzondere bijstand op grond van de Wet of een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • 2.

  Giften met een specifieke bestemming, waarmee belanghebbende betaalachterstanden voldoet van huur, drinkwater, zorgverzekering, elektra, gas en warmte, worden niet verrekenend met de bijstandsuitkering.

 • 3.

  Giften met een specifieke bestemming, waarmee belanghebbende schulden voldoet, worden niet verrekend met de bijstandsuitkering, indien belanghebbende gebruik maakt van financiële hulpverlening.

 • 4.

  Belanghebbende meldt altijd en zo snel mogelijk bij het college, indien er sprake is van giften met een specifieke bestemming.

 

Artikel 2.3 Giften van charitatieve instellingen

 • 1.

  Giften in natura van charitatieve instellingen, zoals de Voedselbank, Weggeefwinkels, Stichting Leergeld sociale en hulporganisaties, worden niet verrekend met de Bijstandsuitkering.

 • 2.

  Giften van charitatieve instellingen, zoals sociale fondsen, Stichting Leergeld en hulporganisaties, worden niet verrekend met de bijstandsuitkering. De belanghebbende meldt de ontvangst van deze giften altijd en zo snel mogelijk bij het college.

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere en dringende gevallen een artikel of artikelen van deze beleidsregels buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing ervan, gelet op het belang van de belanghebbende, leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 3.2 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij worden geplaatst.

 

Artikel 3.3 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels giften Participatiewet Baarn 2022.

 

 

Baarn, 8 maart 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

Namens deze,

de secretaris, C.E. Creveld, de burgemeester, M.A. Röell

Bijlage Toelichting

De gemeenteraad heeft in de motie ’Giftenbeleid voor inwoners met een bijstandsuitkering’ (211124) aan het college gevraagd om nadere regels met betrekking tot giften en de bijstand vast te stellen. De Participatiewet, artikel 31, tweede lid, onder m, biedt ook de ruimte aan gemeenten om door beleidsregels nadere invulling te geven welke giften uit het oogpunt van bijstandsverlening als verantwoord beschouwd kunnen worden.

 

Het college geeft met deze beleidsregels duidelijkheid aan bijstandsontvangers welke giften ontvangen mogen worden zonder dat deze giften gevolgen hebben voor de hoogte van of het recht op een uitkering. Naast duidelijkheid voor bijstandsontvangers geven deze beleidsregels ook de ruimte voor liefdadigheid van instellingen en particulieren. De mogelijkheid om betaalachterstanden of schulden door middel van giften te betalen passen in de beleidsdoelstelling van het college om de inwoners van Baarn schuldenzorgenvrij te maken.

 

Giften of een beroep doen op charitatieve instellingen kunnen nooit afgedwongen worden of verplicht gesteld worden. Giften of het beroep kunnen doen op giften zijn ook geen voorliggende voorziening, zoals bedoeld in artikel 15 van de Participatiewet.

 

Een gift is een zogenoemde onverplichte en onverschuldigde betaling. Dit in tegenstelling tot een verplichte betaling, bijvoorbeeld de betaling bij het verrichten van werk(of oppaswerkzaamheden) of een vergoeding bij vrijwilligerswerk. Een verruiming van het giftenbeleid betekent niet dat er een verruiming ontstaat van de wettelijke inkomstenverrekening of dat er een vrijbrief ontstaat voor het zogenaamde zwart werken. Giften kunnen daarom bij rechtmatigheidscontroles of fraudeonderzoeken gecontroleerd worden. De inlichtingenplicht verbonden aan de Participatiewet blijft dan ook van kracht.