Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Subsidieregeling corona en onderwijsvertragingen Twenterand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling corona en onderwijsvertragingen Twenterand
CiteertitelSubsidieregeling corona en onderwijsvertragingen Twenterand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling wordt ingetrokken op 1 januari 2026.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2022nieuwe regeling

05-04-2022

gmb-2022-143439

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling corona en onderwijsvertragingen Twenterand

Burgemeester en wethouders van Twenterand;

 

Wettelijke basis:

Bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 (artikelen 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13 en 14).

 

Besluiten:

Vast te stellen de Subsidieregeling corona en onderwijsvertragingen Twenterand.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: de organisatie die op grond van deze subsidieregeling subsidie aanvraagt;

 • b.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand;

 • d.

  Landelijke regeling: Regeling specifieke uitkering inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen;

 • e.

  organisatie: rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid en zonder winstoogmerk, die is gevestigd in de gemeente Twenterand en activiteiten organiseert voor kinderen van de gemeente Twenterand.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op de subsidieverstrekking aan organisaties die in de periode van 1 juli 2021 tot 31 juli 2025 maatregelen treffen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak in aanvulling op de interventies die scholen nemen.

 • 2.

  De ASV is van toepassing op deze subsidieregeling tenzij daarvan wordt afgeweken in deze subsidieregeling.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  De aanvrager dient de aanvraag om subsidie op grond van deze subsidieregeling in bij het college met het door het college vastgestelde aanvraagformulier dat in de bijlage bij deze subsidieregeling is opgenomen.

 • 2.

  De aanvrager dient de aanvraag om subsidie in vanaf de inwerkingtreding van deze subsidieregeling tot 31 juli 2025.

 • 3.

  De aanvrager dient naast het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en in afwijking van artikel 6, vijfde en zesde lid, van de ASV de volgende gegevens in:

  • a.

   een plan van aanpak bestaande uit een duidelijke omschrijving van de te treffen maatregelen en een onderbouwing hoe die maatregelen de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 inlopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak in aanvulling op de interventies die scholen nemen.

  • b.

   een begroting met de kosten van de te treffen maatregelen.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Het college verstrekt subsidie aan de aanvrager die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de aanvrager heeft aangetoond dat de kosten van de te treffen maatrelen voldoen aan artikel 3, leden 2 en 3 van de landelijke regeling;

  • b.

   de maatregelen zijn gericht op één of meerdere van de volgende onderdelen:

   • 1)

    activiteiten op het terrein van sport en bewegen;

   • 2)

    bestrijding van leer- en leesachterstanden;

   • 3)

    sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen (verbeteren mentaal welbevinden);

   • 4)

    ondersteuning van gezinnen (taal/sociaal-emotioneel, ‘opvoedings-verlegenheid’);

   • 5)

    extra inzet van voorliggende ondersteuning, waaronder maatschappelijk werk;

   • 6)

    extra preventieve zorg in de scholen in Twenterand.

  • c.

   de maatregelen hebben geen betrekking op fysieke elementen, bijvoorbeeld herinrichting van schoolpleinen door middel van pannaveld of bankjes, noodlokalen.

 • 2.

  Het college weigert de gevraagde subsidie als de aanvrager niet aan de subsidievoorwaarden voldoet.

Artikel 5 Beslistermijn, subsidieverlening, vaststelling en mandaat

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag om subsidie.

 • 2.

  Het college kan de termijn van acht weken met vier weken verlengen.

 • 3.

  In afwijking van artikel 12 van de ASV, worden de subsidies op grond van deze subsidieregeling eerst verleend en later vastgesteld.

 • 4.

  Bij het verlenen van de subsidie, verstrekt het college de aanvrager een voorschot van 90% van de verleende subsidie. Bij de vaststelling van de subsidie verstrekt het college de aanvrager 10% van de verleende subsidie als is gebleken dat aan de subsidievoorwaarden en subsidieverplichtingen is voldaan.

 • 5.

  De subsidieontvanger dient binnen 13 weken na afloop van de getroffen maatregelen een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. De aanvraag tot vaststelling bevat in ieder geval:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde maatregelen zijn getroffen;

  • b.

   een financieel verslag met in ieder geval de eindafrekening van de maatregelen, waarin is toegelicht aan welke kostenposten de subsidie is besteed.

 • 6.

  Het college stelt de subsidie binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag tot subsidievaststelling vast.

 • 7.

  De uitvoering van deze subsidieregeling is gemandateerd aan de manager Samenleving.

Artikel 6 Hoogte subsidie, subsidieplafond en verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Het college verstrekt een organisatie minimaal € 1.000,00 en maximaal € 30.000,00 subsidie per aanvrager.

 • 2.

  Het subsidieplafond bedraagt in 2022: € 174.913,92.

 • 3.

  Als in 2022 het subsidieplafond niet is bereikt, wordt de overgebleven subsidie doorgeschoven naar de volgende periode.

 • 4.

  Het subsidieplafond bedraagt van 1 januari 2023 tot 31 juli 2025 in totaal: € 159.051,00.

 • 5.

  Het college verstrekt subsidie totdat het vastgestelde subsidieplafond van deze subsidieregeling is bereikt.

 • 6.

  Wanneer op hetzelfde moment van meerdere organisaties aanvragen voor een subsidie zijn ontvangen en deze voldoen aan deze subsidieregeling, dan wordt als daarmee het subsidieplafond is bereikt, de subsidie naar evenredigheid verdeeld over deze organisaties.

Artikel 7 Subsidieverplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger verleent medewerking aan het college bij het verzamelen van informatie ten behoeve van monitoring en evaluatie van deze subsidieregeling.

 • 2.

  De subsidieontvanger doet onverwijld een schriftelijke melding aan het college indien aannemelijk is geworden dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet tijdig of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze subsidieregeling, indien toepassing van deze subsidieregeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 8 april 2022.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt ingetrokken op 1 januari 2026.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling corona en onderwijsvertragingen Twenterand.

Vriezenveen, 5 april 2022

Burgemeester en wethouders,

de secretaris

P.F.G. Rossen

de burgemeester

mr. J.C.F. Broekhuizen

Bijlage aanvraagformulier subsidieregeling corona en onderwijsvertragingen Twenterand

 

Naam aanvrager:

 

Adres aanvrager:

Hoogte gevraagde subsidie:

Uitwerking te treffen

maatregelen (bij te voegen plan van aanpak):

Met te treffen maatregelen te treffen doelen:

 

Doelgroep:

 

Koppeling met doelen NPO:

Zie hiervoor: www.nponderwijs.nl

Deelnemende organisaties:

 

 

Overzicht kosten:

(bij te voegen begroting)

 

 

Planning:

 

Bankrekeningnummer (IBAN):

 

Ondertekening aanvraag

Plaats

Datum

Naam en functie

Handtekening