Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Aanwijzingsbesluit toezichthouders buitegewoon opsporingsambtenaren regionaal operationeel bestuurlijk team (robt)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders buitegewoon opsporingsambtenaren regionaal operationeel bestuurlijk team (robt)
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders buitegewoon opsporingsambtenaren regionaal operationeel bestuurlijk team (robt)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene plaatselijke verordening 2021 van de gemeente Westvoorne (APV)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2022nieuwe regeling

15-03-2022

gmb-2022-138485

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders buitegewoon opsporingsambtenaren regionaal operationeel bestuurlijk team (robt)

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westvoorne en de

Burgemeester van de gemeente Westvoorne, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

Overwegende dat:

 

Een buitengewoon opsporingsambtenaar tevens als toezichthouder aangesteld kan worden;

 

Gelet op het bepaalde in:

 

 • -

  Hoofdstuk 5, afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening 2021 van de gemeente Westvoorne (APV);

b e s l u i t:

 

 • I.

  Gedurende de periode van aanstelling, de buitengewoon opsporingsambtenaren en/of toezichthouders van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het toezicht op of krachtens de:

   

  • -

   Alle wetten genoemd in de domeinlijst als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Domeinlijsten van de betreffende Buitgewoon Opsporingsambtenaar;

  • -

   Algemene plaatselijke verordening Westvoorne;

  • -

   Alcoholwet;

  • -

   Afvalstoffenverordening Westvoorne;

  • -

   Huisvestingswet;

  • -

   Huisvestingsverordening;

  • -

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  • -

   Wet basisregistratie personen

  • -

   Wet op de kansspelen;

  • -

   Winkeltijdenwet;

  • -

   Winkeltijdenverordening

Als voornoemde wet met bijbehorende regelingen in de toekomst wijzigen, heeft dit aanwijzingsbesluit tevens betrekking op de opvolgende c.q. gewijzigde wet of bijbehorende regeling.

 

Dit aanwijzingsbesluit laat onverlet, dat bij of krachtens het wettelijk voorschrift bepaalde voorwaarden betreffende de uitoefening van het toezichthouderschap van toepassing zijn.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Aldus besloten op 15 maart 2022

Burgemeesters en wethouders van gemeente Westvoorne,

Peter van der Wurff

waarnemend gemeentesecretaris

Peter de Jong

burgemeester

Burgemeester

Peter de Jong