Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

Mandaatstatuut Baarn 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatstatuut Baarn 2022
CiteertitelMandaatbesluit gemeente Baarn 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-202212-04-2022Wijziging regeling

12-04-2022

gmb-2022-237516

25-03-202225-05-2022Vervangende regeling

15-03-2022

gmb-2022-133914

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatstatuut Baarn 2022

 

Het college, respectievelijk de burgemeester, van de gemeente Baarn, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

 

besluit:

 

tot het vast stellen van het Mandaatbesluit gemeente Baarn

 

Artikel 1 Omschrijving begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. budgethoudersregeling: regeling voor de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringsbudgetten;

b. burgemeester: de burgemeester van de gemeente Baarn als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de gemeente in en buiten rechte;

c. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn

d. gemeentesecretaris: de (loco-)gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Baarn

e.machtiging: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn

f. mandaat: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester besluiten te nemen

g. medewerker: ambtenaar in de zin van artikel 1, eerste en tweede lid van de Ambtenarenwet2017. Voor de toepassing van dit mandaatbesluit worden met ambtenaar gelijkgesteld uitzendkrachten, gedetacheerden, inhuurkrachten, en zzp-ers die contractueel in opdracht van de gemeente Baarn werkzaam zijn;

h. teammanager: de medewerker die is belast met de dagelijkse leiding van een team

i. volmacht: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten

j. werkterrein: de gemeentelijke kerntaken van een team zoals beschreven in de bijlagen bij het Organisatiebesluit gemeente Baarn

 

Artikel 2 Schakelbepaling mandaat, volmacht en machtiging

Waar in dit besluit gesproken wordt over mandaat, wordt daaronder ook verstaan: machtiging en volmacht.

 

Artikel 3 Inhoud en omvang mandaat

De bevoegdheid om in mandaat besluiten te nemen, rechtshandelingen en feitelijke handelingen te verrichten omvat ook het verrichten van alle noodzakelijk voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 

Artikel 4 Mandaat aan een ieder

 

 • 1.

  Het college en de burgemeester verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, aan de gemeentesecretaris, de teammanagers en alle medewerkers het algemene mandaat om alle besluiten te nemen en alle rechts- en feitelijke handelingen te verrichten die in het kader van een goede uitoefening van de huidige en toekomstige taken en verantwoordelijkheden nodig zijn.

 • 2.

  De in bijlage 1 genoemde bevoegdheden blijven voorbehouden aan het college, respectievelijk de burgemeester of een individuele portefeuillehouder.

 • 3.

  De in bijlage 2 genoemde bevoegdheden blijven voorbehouden aan de gemeentesecretaris.

 • 4.

  De in bijlage 3 genoemde bevoegdheden blijven voorbehouden aan de teammanagers.

 • 5.

  De in bijlage 4 genoemde bevoegdheden blijven voorbehouden aan specifiek genoemdefuncties.

 • 6.

  De gemeentesecretaris en teammanagers zijn bevoegd om mandaten die bij dit besluit aan onder hem vallende medewerkers zijn verleend, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, in te trekken. Zo’n besluit wordt schriftelijk vastgelegd en bekendgemaakt, tenzij het om een concrete, individuele en eenmalige aangelegenheid gaat.

 • 7.

  De in bijlage 5 genoemde bevoegdheden zijn gemandateerd aan derden, niet ondergeschikten.

   

Artikel 5 Uitzonderingen mandaat

Het in artikel 4 verleende mandaat geldt niet voor bevoegdheden:

 

 • 1.

  die niet in mandaat mogen worden verleend (artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht);

 • 2.

  genoemd in bijlage 1;

 • 3.

  waarvoor het voornemen bestaat tot aanvulling of wijziging van het tot nu toe gevoerde beleid;

 • 4.

  waarbij het nemen van een besluit leidt tot strijd met bestaand beleid, dan wel overschrijding van een budget c.q. begroting;

 • 5.

  als bij een zaak de standpunten van de mandaatgever, mandaathouder en een voorgeschreven adviserende instantie of een teammanager, dan wel de gemeentesecretaris uiteenlopen;

 • 6.

  waarvan college of burgemeester beslissen dat de aangelegenheid door hen moet worden afgedaan.

   

Artikel 6 Voorwaarden gebruik mandaat

 

 • 1.

  De teammanagers en medewerkers maken van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik voor aangelegenheden die behoren tot hun werkterrein. Deze staan beschreven in de bijlagen bij het Organisatiebesluit gemeente Baarn.

 • 2.

  Voor de uitoefening van bevoegdheden in mandaat als (master en sub)budgethouder geldt de Budgethoudersregeling.

 • 3.

  Voor de uitoefening van bevoegdheden in mandaat die financiële consequenties hebben, geldt dat hiervoor een toereikend bedrag moet zijn opgenomen in de lopende begroting.

 • 4.

  Bij de uitoefening van bevoegdheden in mandaat wordt het 4-ogen principe toegepast.

 • 5.

  De mandaathouder informeert het bestuursorgaan/portefeuillehouder voordat een besluit wordt genomen als:

  - het over een aangelegenheid gaat waarover eerder door de raad vragen zijn gesteld;

  - het bestuursorgaan of portefeuillehouder dit kenbaar heeft gemaakt;

  - het besluit of (rechts)handeling politiek, bestuurlijk of anderszins gevoelig is;

  - het om nieuwe initiatieven/subsidieaanvragen gaat;

  - de aangelegenheid tot negatieve berichtgeving in de media heeft geleid dan wel in verband met de aard van de aangelegenheid redelijkerwijs moet worden aangenomen dat dit zal gebeuren;

  - de aangelegenheid ingrijpende gevolgen kan hebben op de (ruimtelijke) omgeving, voor een groot aantal inwoners, bedrijven, verenigingen of belangengroepen.

 • 6.

  Het college respectievelijk de burgemeester kan instructies geven over de wijze waarop de gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend.

 • 7.

  Het college respectievelijk de burgemeester kan besluiten dat over de in een bepaalde periode genomen mandaten, machtigingen of volmachten verantwoording wordt afgelegd. De wijze waarop deze verantwoording wordt afgelegd wordt in overleg tussen de portefeuillehouder en de teammanager of gemeentesecretaris bepaald.

   

Artikel 7 Ondertekening  

 

 • 1.

  De bevoegdheid om in mandaat beslissingen te nemen houdt ook in de bevoegdheid tot ondertekening namens het bestuursorgaan, tenzij dit anders is geregeld.

 • 2.

  De ondertekening van uitgaande stukken is als volgt:

   

Bestuursrechtelijk

Namens burgemeester en wethouders van de gemeenteBaarn,

………(naam en functie gemandateerde medewerker)

 

Privaatrechtelijk

Namens gemeente Baarn

………(naam en functie gemandateerde medewerker)

 

Artikel 8 Vervanging mandaathouder

 

 • 1.

  De teammanager en gemeentesecretaris zijn mede bevoegd tot uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid aan een medewerker.

 • 2.

  De gemeentesecretaris is mede bevoegd tot uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid aan een teammanager.

 • 3.

  Bij afwezigheid van een medewerker kan een medewerker van hetzelfde taakveld deze vervangen.

 • 4.

  Bij afwezigheid van een teammanager kan een andere teammanager deze volgens de vervangingsregeling vervangen.

 • 5.

  Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris wordt deze vervangen volgens de door het college vastgestelde vervangingsregeling.

   

Artikel 9 Ambtshalve aanpassing

Het mandaatstatuut kan door de juridisch controller en de adviseurs juridische zaken ambtshalve worden aangepast aan:

 

 • 1.

  nieuw vastgestelde functiebenamingen in het kader van het functiewaarderingssysteem HR21,

 • 2.

  organisatiewijzigingen,

 • 3.

  door het college/burgemeester tussentijds verleende mandaten,

 • 4.

  mandaten voortvloeiend uit het vastgestelde sociaal statuut,

zonder dat het mandaatstatuut opnieuw hoeft te worden vastgesteld door het college.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  Dit Mandaatbesluit treedt in werking 1 dag na bekendmaking.

 • 2.

  Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het Mandaatstatuut Baarn 2019 ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit gemeente Baarn 2022”.

   

 

 

Baarn, 15 maart 2022, Burgemeester en wethouders gemeente Baarn

Namens deze,

Gemeentesecretaris drs. C. Creveld, Burgemeester M.A. Röell,

De Burgemeester van Baarn, Burgemeester M.A. Röell

Bijlage 1  

 

Aangelegenheden die volgens artikel 4, tweede lid van het Mandaatbesluit Baarn voorbehouden blijven aan het college respectievelijk de burgemeester of een individuele portefeuillehouder.

 

A. Bevoegdheden burgemeester

 • 1.

  Besluiten op grond van de volgende artikelen in de Gemeentewet:

  • a.

   151b (aanwijzing als veiligheidsrisicogebied)

  • b.

   151c (instellen cameratoezicht)

  • c.

   151d (aanpak woonoverlast)

  • d.

   154a (bestuurlijke ophouding)

  • e.

   172 t/m 176a (handhaving openbare orde).

 • 2.

  Besluiten op grond van de Wet tijdelijk huisverbod.

 • 3.

  Besluiten op grond van de Wet verplichte gezondheidszorg en Wet zorg en dwang.

 • 4.

  Machtiging Algemene wet op het binnentreden

 • 5.

  Besluiten op grond van de Opiumwet.

 • 6.

  Besluiten op grond van de Wet openbare manifestaties.

 • 7.

  Alle bevoegdheden op grond van de Wet veiligheidsregio’s.

 • 8.

  Beslissing op bezwaar op besluiten die door hem of namens hem als bestuursorgaan zijn genomen.

 • 9.

  De volgende bevoegdheden op grond van de geldende Algemene Plaatselijke Verordening:

  • a.

   het stellen van nadere regels

  • b.

   het aanwijzen van gebieden/plaatsen en tijden

  • c.

   vaststellen andere sluitingstijden of tijdelijk sluiting bevelen van openbare inrichtingen.

  • d.

   tijdelijk verbieden van het gebruik van drinkgerei en flessen, bedoeld voor gebruik ter plaatse, anders dan van kunststof materiaal.

  • e.

   tijdelijke sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen

  • f.

   aanwijzen veiligheidsrisicogebied

  • g.

   plaatsing camera’s

  • h.

   opleggen gebiedsontzeggingen

  • i.

   aanpak woonoverlast.

 • 10.

  Het treffen, wijzigen of beëindigen van een gemeenschappelijke regeling.

 • 11

  Verlenen van een ondertekeningsvolmacht, voor zover niet al door middel van dit mandaatsbesluit verleent.

 

 

B. Bevoegdheden college

 

Publiekrecht

 • 1.

  Voorstellen aan de gemeenteraad (inclusief raadsinformatiebrieven en schriftelijke vragen)

 • 2.

  Vaststellen van nadere regels (verordeningen) en beleid(sregels), voor zover de raad niet bevoegd is.

 • 3.

  Besluiten in afwijking van bij besluit vastgesteld beleid.

 • 4.

  Stukken en besluiten gericht aan kroon, minister, staatssecretaris, commissaris der koning en gedeputeerde staten.

 • 5.

  Beslissen op bezwaarschriften:

  • a.

   als (gedeeltelijk) wordt afgeweken van het advies van de bezwaarcommissie

  • b.

   als het college het primaire besluit heeft genomen.

    

 • 6.

  Het (voornemen) om een object als gemeentelijk monument aan te wijzen, als hiertegen zienswijzen zijn ingediend en/of de monumentencommissie geen positief advies geeft over de aanwijzing..

 • 7.

  Besluiten op aanvragen omgevingsvergunningen op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo

 • 8.

  Besluiten op verzoeken om planschade en nadeelcompensatie.

 • 9.

  Het vaststellen van een subsidieplafond en de wijze van verdeling ervan.

 • 10.

  Beslissen op subsidieaanvragen vanaf € 20.000,--.

 • 11.

  (Gedeeltelijk) weigeren van subsidies, behalve in de gevallen dat de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet zijn gericht op de belangen van de burgers van Baarn of niet aanwijsbaar passen binnen het geformuleerde beleid van de gemeente Baarn.

 • 12.

  Vaststellen van subsidies, als het subsidiebedrag lager moet worden vastgesteld dan is verleend en in gevallen dat de subsidie hoger is dan € 50.000,=.

 • 13.

  Subsidieaanvragen namens de gemeente waarbij het bedrag hoger is dan de in de Budgethoudersregeling vastgestelde kaders (>750.000,--) en subsidieaanvragen namens de gemeente waarbij sprake is van cofinanciering en de middelen nog niet zijn gereserveerd.

 • 14.

  Het aanwijzen van een dienst als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB).

 • 15.

  Aanwijzingsbesluiten op grond van de geldende Algemene Plaatselijke Verordening en de Verordening fysieke leefomgeving.

 • 16.

  Inrichting van de markt en bepalen van de branche-indeling.

 • 17.

  Het benoemen van personen als vertegenwoordiger van de gemeente Baarn in bestuurs- en toezichthoudende organen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen.

 • 18.

  Het instellen van adviesorganen en (bestuurs)commissies als bedoeld in artikel 83 en 84 van de Gemeentewet.

 • 19.

  Het benoemen van personen in adviesorganen van het college en (bestuurs)commissies als bedoeld in artikel 83 en 84 van de Gemeentewet.

 • 20.

  Het aanwijzen/benoemen van de leden hoofd/centraal stembureau.

 • 21.

  Het treffen, wijzigen van en toe- en uittreden uit een gemeenschappelijke regeling (incl. de hieruit voortvloeiende documenten)

 • 22.

  Beslissen over het benutten van de post onvoorzien.

 • 23.

  Toekennen straatnamen.

 • 24.

  Toekennen onderscheidingen.

 • 25.

  Beslissen om deel te nemen aan (landelijke) campagnes, manifesten, regionale initiatieven.

 • 26.

  Vaststellen zelfevaluaties en audits.

   

Privaatrecht

 • 1.

  Het besluit tot het aangaan, wijzigen, verlengen of beëindigen van samenwerkingsovereenkomsten, convenanten, intentieverklaringen, bestuursovereenkomsten, anterieure overeenkomsten etc.

 • 2.

  Het besluit tot het aangaan van overeenkomsten, als:

  • a.

   op grond van de Gemeentewet het college de raad vooraf over de overeenkomst moet informeren, omdat de raad daarom heeft gevraagd;

  • b.

   op grond van de Gemeentewet de raad vooraf in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de overeenkomst ter kennis van het college te brengen omdat deze ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben.

 • 3.

  Besluiten om af te wijken van het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente, conform de gestelde kaders in het inkoopbeleid.

 • 4.

  Besluiten tot het aangaan, wijzigen, verlengen en beëindigen van overeenkomsten met een financiële waarde hoger dan de in de Budgethoudersregeling vastgestelde kaders (≥ € 750.000,--), inclusief het daaraan voorafgaande aanbestedingstraject.

 • 5.

  Besluit tot het aangaan, wijzigen en verlengen van (ver)koop-, (ver)huur-, gebruiks-, beheer-, erfpacht-, (ver)pacht- en opstalovereenkomsten.

 • 6.

  Het nemen van besluiten over verzoeken om schadevergoeding, voor zover dergelijke verzoeken op grond van de verzekeringspolis niet aan de verzekeraar moeten worden overgedragen.

 • 7.

  Het besluit tot de oprichting van of de deelneming in rechtspersonen.

 • 8.

  Het kwijtschelden en buiten invordering stellen van vorderingen, niet zijnde vorderingen in het kader van belastingheffing.

 • 9.

  Afgeven van garanties, borgstellingen en verstrekken van geldleningen.

 • 10.

  Het aangaan van geldleningen.

 • 11.

  Het besluit tot aanvaarding of afwijzing van erfstellingen, legaten en schenkingen.

 • 12.

  Het besluit tot het doen van een schenking.

 • 13.

  Beslissen om beslag te leggen.

 • 14.

  Het aanvragen van surseance van betaling en faillissement.

 

Procedures

 • 1.

  Het besluit tot het aangaan van civiele procedures (incl. hoger beroep of cassatie) en/of bestuursrechtelijke procedures namens de gemeente, met uitzondering van invordering van privaatrechtelijke vorderingen en belastingzaken.

 • 2.

  Het nemen van besluiten ten aanzien van alternatieve geschillenbeslechting, niet zijnde arbitrage of het voorleggen van geschillen aan scheidslieden voor zover afspraken daarover vooraf schriftelijk zijn vastgelegd.

 • 3.

  Het treffen van een schikking in een civiele of strafrechtelijke procedure.

 • 4.

  Besluiten tot het indienen van zienswijzen namens de gemeente of het gemeentebestuur tegen (ontwerp)besluiten, met uitzondering van besluiten over personele aangelegenheden.

   

Personele aangelegenheden

 • 1.

  Vaststellen organisatiebesluit.

 • 2.

  Vasstellen functieboek en waarderingen, conversietabel, functie-indelingen in HR21 en besluit op reacties.

 • 3.

  Vaststellen regelingen personeelshandboek.

 • 4.

  Alle personeelsaangelegenheden met betrekking tot de gemeentesecretaris.

 • 5.

  Besluiten naar aanleiding van ingediende klachten die zijn gericht tegen het functioneren van de gemeentesecretaris.

 • 6.

  Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met de gemeentesecretaris.

 • 7.

  Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst wegensreorganisatie.

 • 8.

  Besluiten over verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers.

 • 9.

  Besluiten op adviezen van de geschillencommissie personele aangelegenheden.

 

C. Bevoegdheden portefeuillehouders

 • 1.

  Beslissen op bezwaarschriften, gericht aan het college, ieder voor zover de zaak tot zijn portefeuille behoort, onder de voorwaarde dat van het mandaat geen gebruik wordt gemaakt wanneer:

  • a.

   voorliggend besluit afwijkt van het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn

  • b.

   voorliggend besluit een beleidswijziging tot gevolg heeft.

 • 2.

  Afhandelen technische en mondelinge vragen van de raad.

Bijlage 2  

Aangelegenheden die volgens artikel 4, derde lid van het Mandaatbesluit Baarn voorbehouden blijven aan de gemeentesecretaris.

 

 • 1.

  Bevoegdheden die bij of krachtens de wet aan de functie “gemeentesecretaris” zijn toegekend.

 • 2.

  Alle personeelsaangelegenheden voortvloeiend uit CAO gemeenten en personeelshandboek met betrekking tot de teammanagers en de medewerkers van de concernstaf.

 • 3.

  Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst wegens dringende reden/ontslag op staande voet.

 • 4.

  Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met medewerkers.

 • 5.

  Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met schriftelijke instemming van de medewerker.

 • 6.

  Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst zonder schriftelijke instemming van de medewerker (via UWV of kantonrechter).

 • 7.

  Het binnen het door de raad gestelde kader uitvoeren van formatiewijzigingen.

 • 8.

  Besluiten tot het aangaan, wijzigen, verlengen en beëindigen van en ondertekenen van overeenkomsten met een financiële waarde tot het in de Budgethoudersregeling vastgestelde kader (≤ 750.000,--), inclusief het daaraan voorafgaande aanbestedingstraject.

 • 9.

  Het aftekenen van declaraties van collegeleden.

 • 10.

  Het uitvoeren van de regeling klokkenluiders.

 • 11

  Het voeren van het lokaal overleg met de vakbonden.

 • 12

  Subsidieaanvragen namens de gemeente tot een bedrag dat gelijk is aan het in de Budgethoudersregeling vastgestelde kader (≤ € 750.000,--) en het geen subsidieaanvragen betreft waarbij sprake is van cofinanciering en de middelen daartoe nog niet zijn gereserveerd door de gemeente.

  13. Besluiten om af te wijken van het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente, conform de gestelde kaders in het inkoopbeleid.

 •  

Bijlage 3  

Aangelegenheden die volgens artikel 4, vierde lid van het Mandaatbesluit Baarn voorbehouden blijven aan de teammanagers, voor zover behorend tot het taakveld/werkgebied van hun team.

 

Alle teammanagers:

 

 • 1.

  Alle personeelsaangelegenheden voortvloeiend uit CAO gemeenten en personeelshandboek met betrekking tot de medewerkers, stagiaires en vakantiekrachten en externe inhuur van het betreffende team.

 • 2.

  Het beslissen op klachten (hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht).

 • 3.

  Het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)/Wet open overheid(Woo) en de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who).

 • 4.

  Het beslissen op ingebrekestellingen in het kader van § 4.1.3.2 Awb.

 • 5.

  Besluiten tot het aangaan, wijzigen, verlengen en beëindigen van en ondertekenen van overeenkomsten met een financiële waarde tot de in de Budgethoudersregeling vastgestelde kader (≥ € 10.000,-- - ≤ € 200.000,--), inclusief het daaraan voorafgaande aanbestedingstraject.

 • 6.

  Ondertekenen (inclusief paraferen) van overeenkomsten die door middel van een collegebesluit zijn aangegaan.

 • 7.

  Beslissen op subsidieaanvragen vanaf € 5.000,-- tot en met € 20.000,--.

 • 8.

  Vaststellen van verleende subsidies indien subsidievaststelling hetzelfde is als subsidieverlening, en het subsidiebedrag lager is dan € 50.000,=.

 • 9.

  Het afwijzen/weigeren van aangevraagde subsidies in de gevallen dat de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet zijn gericht op de belangen van de burgers van Baarn of niet aanwijsbaar passen binnen het geformuleerde beleid van de gemeente Baarn.

 • 10.

  Subsidieaanvragen namens de gemeente tot een bedrag dat gelijk is aan het in de Budgethoudersregeling vastgestelde kader (≤ € 200.000,--) en het geen subsidieaanvragen betreft waarbij sprake is van cofinanciering en de middelen daartoe nog niet zijn gereserveerd door de gemeente.

 • 11

  Aanwijzen toezichthouders.

 

Teammanager Intern advies:

 

 • 1.

  Opzeggen van overeenkomsten voor huur, beheer en gebruik van gemeentelijke panden en gronden.

 • 2.

  Aanwijzen treasurer.

   

 

Teammanager Beheer ruimte Omgeving:

 

 • 1.

  Ingebruikgeving van de kantine van de gemeentewerf.

 • 2.

  Afgifte garantstellingen aan nutsbedrijven voor schade aan kabels en leidingen als gevolg van bouwactiviteiten bij grootschalige bouwprojecten.

 • 3.

  Nemen van permanente verkeersbesluiten ex artikel 18 wegenverkeerswet, met uitzondering van het beslissen op individuele gehandicaptenparkeerplaatsen.

 • 4.

  Besluiten tot vernietigen opgeslagen huisraad naar aanleiding van huisuitzettingen.

 • 5.

  Afwijken van de in de vigerende Beheersverordening Algemene Begraafplaats Baarn opgenomen tijden va begraven en asbezorging.

 • 6.

  Binnen de vastgestelde financiële kaders het handboek openbare ruimte actueel te houden conform bijlage bij collegebesluit 349364 .

 

Teammanager Ontwikkeling ruimte omgeving:

 

 • 1.

  Het aanwijzen en het voornemen een object als monument aan te wijzen o.g.v. artikel 3-4 Erfgoedverordening 2010 Gemeente Baarn, er geen zienswijzen zijn en de monumentencommissie een positief advies geeft over de aanwijzing.

 • 2.

  Aanwijzen piketfunctionarissen op grond van artikel 2 van de Intergemeentelijke piketregeling Officier van Dienst Bevolkingszorg

 

Teammanager Ontwikkeling Samenleving:

 

 • 1.

  Vaststellen van de hoogte van de bekostiging van de eigendomszalen van de schoolbesturen.

 • 2.

  In bruikleen geven van kunstwerken aan derden.

 • 3.

  Beslissen op aanvragen starterslening.

 • 4.

  Beslissen op aanvragen duurzaamheidslening.

   

 

Teammanager Informatie:

 

 • 1.

  Beslissen op verzoeken gebruikgemeentehuis.

 • 2.

  Uitvoeren bepalingen besluit Informatiebeheer Baarn.

 • 3.

  Het aanwijzen van de heffingsambtenaar op grond van artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b., van de Gemeentewet

 • 4.

  Het aanwijzen van de invorderingsambtenaar op grond van artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel c., van de Gemeentewet.

 

Bijlage 4  

Aangelegenheden die volgens artikel 4, vijfde lid van het Mandaatbesluit Baarn voorbehouden blijven aan specifiek genoemde functies.

 

Medewerkers P&O:

 

 • 1.

  Voeren van correspondentie bij de uitvoering van de cao gemeenten en het personeelshandboek

 • 2.

  Geven van voorschotten op maximaal een maand netto salaris en/of maximaal opgebouwde Individueel Keuzebudget (IKB)

 

Functionaris gegevensbescherming

 

 • 1.

  Melden datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 • 2.

  Machtigen van verwerkers om namens het college datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en alle overige daaruit voortvloeiende handelingen

 

Adviseurs Juridische Zaken:

 

 • 1.

  Het beslissen op verzoeken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 • 2.

  Beslissingen op bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk verklaren.

 • 3.

  Buiten behandeling stellen Wob/Wooverzoeken.

 

Medewerker beleidsuitveoring juridische zaken:

 • 1.

  de jaarlijkse huurverhogingen voor gemeentelijke woningen door te voeren, mits het rijksbeleid wordt gevolgd.

 

ICT regisseur en Service Level Manager:

1. Aanvragen PKI Overheidscertificaten.

 

Toezichthouder Ondergrondse Infrastructuren en telecommunicatiewet:

1. Besluiten en verrichten van handelingen op grond van hoofdstuk VII: Ondergrondse Infrastructuren Verordening Fysieke Leefomgeving

 

Medewerkers Beheer:

1. Besluiten tot een noodkap in de zin van artikel 8.1 lid 6 Verordening fysieke leefomgeving aan medewerkers die belast zijn met taken binnen het groenbeheer en aan de Officier van dienst van de brandweer.

 

Bijlage 5  

Aangelegenheden die volgens artikel 4, zevende lid van het Mandaatbesluit Baarn zijn gemandateerd aan derden, niet ondergeschikten.

 

 • 1.

  Uitvoeren van paragraaf 6 (afwijkende bepalingen voor bijzondere woonvormen) van de Huisvestingsverordening Baarn aan de Directeur Stichting Woningcorporatie Gooi- en Omstreken, met de mogelijkheid tot ondermandaat aan zijn ondergeschikten.

 • 2.

  Aanvragen van een machtiging gesloten verblijf in het vrijwillig kader o.g.v. art. 2.4 lid 1 jo 6.1.8. Jeugdwet, inclusief het voorbereiden van en de vertegenwoordiging in de civiele procedure bij de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad aan de Directeur Stichting Samen Veilig Midden- Nederland (SVMN), met de mogelijkheid tot ondermandaat aan: Ja, aan: medewerkers van Samen Werken aan Veiligheid (SAVE), Stichting William Schrikker Groep (WSG), Stichting gereformeerde Jeugdbescherming (SGJb) en Leger des Jeugdbescherming &Reclassering (LJ&R).

 • 3.

  Beslissingen over de toelating tot de schuldhulpverlening aan de Directeur Kredietbank Nederland, met de mogelijkheid tot ondermandaat aan zijn ondergeschikten.

 • 4.

  Besluiten op aanvragen schuldhulpverlening voor (ex) zelfstandige ondernemers aan de Directie Zuidweg & Partners

 • 5.

  Mandaatbesluit Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen uit de Faillissementswet (WSNP) en schuldhulpverlening gemeente Baarn d.d. 30 oktober 2018 aan de Directie Zuidweg & Partners, met de mogelijkheid tot ondermandaat aan zijn ondergeschikten (Gemeenteblad, 239206, 2018)

 • 6.

  Mandaatbesluit samenwerking Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Regio Eem (voortijdig schoolverlaten) d.d. 26 januarai 2016 aan het college van B&W Amersfoort, met de mogelijkheid tot ondermandaat aan zijn ondergeschikten (Gemeenteblad 140947, 12 oktober 2016)

 • 7.

  Mandaatbesluit Basistaken BBS d.d. 18 januari 2022 aan Bestuur BBS, met de mogelijkheid tot ondermandaat aan haar directeur die weer kan ondermandateren aan zijn ondergeschikten (Gemeenteblad 2022, 34812, 27 januari 2022)

 • 8.

  Vertegenwoordiging gemeente bij vestiging of annulering krediethypotheken aan de directeur BBS, met de mogelijkheid tot ondermandaat aan zijn ondergeschikten

 • 9.

  Vertegenwoordiging bij (hoger) beroepszaken ex Participatiewet, IOAW en IOAZ, IOW en het gemeentelijk minimabeleid aan de directeur BBS, met de mogelijkheid tot ondermandaat aan zijn ondergeschikten

 • 10.

  Mandaat en aanwijzingsbesluit college aan Directeur Publieke Gezondheid (DPG) GGD regio Utrecht (GGDrU) d.d. 14 januari 2020, met de mogelijkheid tot ondermandaat aan zijn ondergeschikten (Gemeenteblad 2020, 33259).

   

 • 11

  Uitvoering regeling mantelzorgcompliment aan de Directeur Stichting Welzijn Baarn, met de mogelijkheid tot ondermandaat aan medewerkers Lokaal Expertisepunt Informele Zorg (LEIZ).

 • 12

  Mandaatbesluit subsidieregeling VT-JR-JB Utrecht 2018 d.d. 10 april 2018 aan de portefeuillehouder Jeugd/Wmo gemeente Amersfoort en diens opvolger en de portefeuillehouder Jeugd gemeente Utrecht en diens opvolger (Gemeenteblad 2018, 255024)

 • 13

  Mandaatbesluit centrale toegang beschermd wonen d.d. 9 oktober 2018 aan de wethouder gemeente Amersfoort belast met uitvoering beschermd wonen en opvang, met de mogelijkheid tot ondermandaat aan zijn ondergeschikten (Gemeenteblad 2018, 254867)

 • 14

  Mandatering en machtiging corporaties voor uitvoering van de Huisvestingsverordening aan de directeur van de corporaties: Stichting Eemland Wonen, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, Woonzorg Nederland, Habion en Mooiland, met de mogelijkheid tot ondermandaat aan zijn ondergeschikten (Gemeenteblad 2020, 47797)

 • 15

  Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met afval- en grondverwerkers en onderhoudsbedrijven aan het dagelijks bestuur van RMN

 • 16

  Uitvoering van de samenwerkingsovereenkomsten aansturing en samenwerking Veilig Thuis, JB en JR en RvdK en 26 Utrechtse gemeenten aan de Regiovertegenwoordiger voor Regio (regio) zoals bedoeld in artikel 17 Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018 (Gemeenteblad 2020, 47820)

 • 17

  Verwerving zorg om namens de gemeente Baarn contracten en subsidies af te sluiten voor de verwerving van zorg aan de gemeente Amersfoort, met de mogelijkheid tot ondermandaat aan zijn ondergeschikten (Gemeenteblad 2020, 47824)

 • 18

  Aan de directeur Veiligheidsregio Utrecht (VRU), met de mogelijkheid tot ondermandaat aan zijn ondergeschikten:

Het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 Awb en 5.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht belast met het toezicht op de naleving van de volgende voorschriften:

 • 1.

  de Woningwet (Bouwverordening, Bouwbesluit, en daarop gebaseerde regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid);

 • 2.

  Het vuurwerkbesluit als bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • 3.

  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor zover deze betrekking heeft op brandveiligheid en voor zover deze betrekking heeft op de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder d., van die wet.

En de algemene maatregel van bestuur gebaseerd op artikel 3 lid 3 Wet veiligheidsregio’s.

19. Mandaatbesluit RUD Utrecht gemeente Baarn 2017 d.d. 12 december 2017 aan de directeur RUD,

met de mogelijkheid tot ondermandaat aan zijn ondergeschikten (Gemeenteblad 2018, 1702)