Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Vertrouwenscommissie benoeming dijkgraaf AGV 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVertrouwenscommissie benoeming dijkgraaf AGV 2022
Citeertitel vertrouwenscommissie benoeming dijkgraaf AGV
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpvertrouwenscommissie benoeming dijkgraf
Externe bijlageReglement Vertrouwenscommissie 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 46 van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2022nieuwe regeling

10-03-2022

wsb-2022-3132

BBV22.0092

Tekst van de regeling

Intitulé

Vertrouwenscommissie benoeming dijkgraaf AGV 2022

 

 

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET WATERSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

 

BBV22.0092

 

Op het voorstel van het Dagelijks bestuur van d.d. 8 maart 2022,

 

Overwegende;

 • dat dijkgraaf dr.ir. G.M. van den Top met ingang van 16 februari 2022 zijn functie heeft neergelegd;

 • het als gevolg daarvan noodzakelijk is een procedure te starten voor de benoeming van een nieuwe dijkgraaf;

 • dat artikel 46 lid 3 Waterschapswet bepaalt dat het Algemeen bestuur een aanbeveling doet voor de benoeming;

 • dat het wenselijk is een vertrouwenscommissie benoeming dijkgraaf AGV in te stellen ter begeleiding van dit proces;

 • dat het tevens wenselijk is een professioneel wervings- en selectiebureau aan te wijzen voor de ondersteuning van dit proces;

 • dat de Verordening vertrouwenscommissie 2014 niet meer actueel is;

 • dat het wenselijk is een reglement vast te stellen voor de werkwijze van de vertrouwenscommissie.

 

Gelet op het bepaalde in artikel 46, lid 3, van de Waterschapswet;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  In te stellen een vertrouwenscommissie belast met het opstellen van een concept-aanbeveling voor de benoeming van een nieuwe dijkgraaf van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;

 

 • 2.

  Tot lid van de commissie te benoemen:

a) Mevrouw A.M. van Schendelen (VVD)

b) De heer G.J. Wisse (PvdA)

c) De heer A.J.T. van Rijn (Ongebouwd)

d) De heer G.J.M. Aaftink (Bedrijven)

e) De heer M.A. Pontier (De Groenen)

f) De heer W.C. Zwanenburg (CDA)

g) De heer H.J. Massop (Natuurterreinen)

 

allen lid van het Algemeen bestuur;

 

 • 3.

  De heer W.C. Zwanenburg (CDA) tot voorzitter van de commissie te benoemen;

 

 • 4.

  Het wervings- en selectiebureau Aardoom & de Jong aan te wijzen als ondersteuner voor de werving- en selectie;

 

 • 5.

  Vast te stellen het ‘Reglement vertrouwenscommissie benoeming dijkgraaf AGV 2022’ zoals bijgevoegd bij dit besluit;

 

 • 6.

  In te trekken de ‘Verordening vertrouwenscommissie 2014’;

 

 • 7.

  Deze besluiten bekend te maken in het elektronische Waterschapsblad.

 

Amsterdam, 10 maart 2022

 

 

Het Algemeen bestuur,

 

mr. drs. P.M. Smit

waarnemend dijkgraaf

 

 

drs. G. Nottelman

secretaris-directeur