Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

Uitvoeringsbesluit Standplaatsen Baarn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Standplaatsen Baarn
CiteertitelUitvoeringsbesluit Standplaatsen Baarn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpStandplaatsen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-27183.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-202215-03-2022Uitvoeringsbesluit Standplaatsen Baarn

08-03-2022

gmb-2022-117569

Standplaatsen baarn

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Standplaatsen Baarn

Besluit van burgemeester en wethouders van Baarn.

In artikel 5:1, lid 4 van de Verordening Fysieke Leefomgeving Baarn is vastgelegd dat het college nadere regels kan stellen ten aanzien van de dagen, aantallen en locatie van de standplaatsen. Met dit besluit wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Besluit  

 

 • 1.

  Het “Uitvoeringsbesluit APV Baarn Standplaatsen” van 9 april 2019 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Voor de volgende locaties kan een standplaatsvergunning worden afgegeven:

  • 1.

   maximaal drie standplaatsen op de Brink;

  • 2.

   maximaal één standplaats nabij de winkels in de Prof. Krabbelaan;

  • 3.

   maximaal één standplaats nabij de winkels in de Reigerstraat; zijde Oosterstraat;

  • 4.

   in totaal maximaal tien standplaatsen binnen de bebouwde kom van Baarn;

  • 5.

   maximaal één standplaats in de Kuil van Drakensteyn;

  • 6.

   maximaal drie standplaatsen op de parkeerplaats aan de Hoge Vuurseweg nummer 9-11;

  • 7.

   in totaal maximaal negen standplaatsen buiten de bebouwde kom;

 • 3.

  In en om het centrum van de Lage Vuursche, waaronder in elk geval de Dorpsstraat, de Slotlaan, de Eikenlaan en de eerste tweehonderdmeter vanaf de bebouwing van de Hoge Vuurseweg, de Karnemelkseweg, de Kloosterlaan, de Koudelaan en de Vuurse Steeg vallen, kunnen geen standplaatsvergunningen worden afgegeven.

 • 4.

  Voor de locaties, genoemd onder 2., waar meer standplaatsen zijn toegestaan, wordt geen vergunning verleend als reeds voor de aangevraagde dag(en) een standplaatsvergunning is verstrekt voor dezelfde goederen of diensten (dezelfde branche artikelen).

 • 5.

  De vergunningen, bedoeld onder 2.a. t/m 2.d., worden uitsluitend verleend voor vrijdagen en/of zaterdagen, tussen 8.00 en 18.00 uur.

 • 6.

  De vergunningen, bedoeld onder 2.a. t/m 2.d., kunnen worden verleend voor één of twee dagen per week, dan wel gedeelten daarvan, met dien verstande dat de onder 2. genoemde maxima niet mogen worden overschreden.

 • 7.

  In afwijking van het gestelde onder 2., 3., 5. en 6. kan een vergunning voor een incidentele standplaats (voor maximaal drie dagen per kalenderjaar) worden verstrekt.

 • 8.

  In afwijking van het gestelde onder 5. en 6. kan een vergunning voor een standplaats ten behoeve van seizoensgebonden producten worden verleend voor maximaal 6 dagen per week voor een periode van tenminste één en maximaal 5 maanden per kalenderjaar.

 • 9.

  In afwijking van het gestelde onder 2., 3., 5. en 6. kan een vergunning voor een standplaats worden verstrekt voor het bakken en/of verkopen van oliebollen of het verkopen van kerstbomen in de maand november en/of december, er kunnen maximaal tien standplaatsvergunningen voor oliebollen of kerstbomen worden afgegeven.

 • 10.

  De standplaatsvergunning wordt verleend voor maximaal drie kalenderjaren. Vergunningen worden verdeeld op volgorde van binnenkomst.

 • 11

  Indien het maximum aantal standplaatsvergunningen voor een locatie of gebied is verstrekt en er komen nieuwe aanvragen binnen, dan wordt een wachtlijst aangelegd en bijgehouden. Op de wachtlijst worden in ieder geval de naam van de aanvragers genoteerd, met datum van ontvangst aanvraag, aangevraagde locatie en de branche, waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.

 • 12

  Het gestelde onder 2. tot en met 11. geldt voor standplaatsen voor commerciële doeleinden.

 • 13

  Voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van krantenabonnementen en dergelijke – voor zover dit valt onder artikel 7 van de Grondwet – is geen vergunning vereist, mits geen voorzieningen als een (party)tent worden geplaatst en de doorgang voor het verkeer niet wordt belemmerd.

 • 14

  Voor ideële doeleinden kan een (veelal incidentele) standplaatsvergunning worden afgegeven: a. voor maximaal vijf standplaatsen tegelijkertijd op de Brink; b. voor maximaal drie standplaatsen tegelijkertijd in de Laanstraat; c. voor andere locaties, mits goed wordt gemotiveerd waarom de onder a. en b. genoemde locaties ongeschikt zijn.

 

Namens deze,

drs. C.Crevelt M.A. Roëll

gemeentesecretaris burgemeester

Toelichting op het besluit  

 

In het belang van de openbare orde en veiligheid geldt in de gemeente Baarn een maximumstelsel.

Voor standplaatshouders is het centrum van Baarn de meest gewilde locatie. Daar bestaat, gelet op de in de verordening genoemde belangen, de meeste behoefte aan regulering van die standplaatsen naar aantal, dagen en plaatsen. Daarnaast is er in het buitengebied steeds meer behoefte aan standplaatsen, om spreiding over de weekdagen en over het gebied te bevorderen is enige mate van regulering van de standplaatsen in het buitengebied gewenst.

Voor wat betreft de bepaling van de soorten goederen waarvoor vergunning kan worden verleend moet worden gesteld dat het college weinig voelt voor vergaande regulering.

Het uitvoeringsbesluit heeft betrekking op standplaatsen die in de praktijk regelmatig over een langere periode plegen te worden gebruikt. De standplaatsen zijn meestal gewild en de aanvragen overtreffen de beschikbare plaatsen. Om die reden is de vergunning persoonsgericht, geldt de vergunning voor bepaalde tijd en wordt een wachtlijst aangelegd en bijgehouden. Het is door de Europese dienstenrichtlijn niet toegestaan om huidige standplaatshouders voordeel te geven bij het krijgen van nieuwe vergunningen. Om de huidige standplaatshouders tegemoet te komen en hen de kans te geven om de gedane investeringen te compenseren is de maximale geldigheidsduur van een standplaatsvergunning verhoogd naar drie jaar.

Daarnaast bevat het uitvoeringsbesluit ook ruimte voor het afgeven van incidentele standplaatsen; dus standplaatsen voor een korte periode: één of enkele dagen.

Of een standplaats als commercieel of als ideëel moet worden aangemerkt hangt af van de omstandigheden. Als uitgangspunt van de toetsing worden de volgende definities gehanteerd:

Commercieel: Een standplaats kan als commercieel worden beschouwd als de houder ervan het doel heeft om door verkoop of propaganda (handelsreclame) winst te maken of winstkansen te vergroten, om zichzelf of de onderneming waarvoor hij werkt te bevoordelen. Ook als die winstverwachtingen niet worden bewaarheid blijft het een commerciële standplaats.

Ideëel: Een standplaats kan als ideëel worden beschouwd:

a. in ieder geval wanneer vanaf die standplaats uitsluitend propaganda (niet zijnde handelsreclame) wordt gemaakt voor goede doelen of sociaal-culturele doeleinden dan wel voor levensbeschouwelijke, religieuze of politieke overtuigingen;

b. als vanaf die standplaats propaganda als bedoeld onder a. wordt gemaakt, die gepaard gaat met een collecte (waarvoor een afzonderlijke vergunning is vereist) of met verkoop van waren en goederen, waarmee ondergeschikt aan het hoofddoel van de standplaatshouder bescheiden winst wordt gemaakt, die ten goede zal komen aan het hoofddoel waarvoor propaganda wordt gemaakt en waarbij van bevoordeling van de bij de betrokken organisatie betrokken personen geen sprake is.