Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Lotingsreglement wijkraadsleden Rotterdam 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLotingsreglement wijkraadsleden Rotterdam 2022
CiteertitelLotingsreglement wijkraadsleden Rotterdam 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Kiesreglement wijkraden 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2022nieuwe regeling

18-01-2022

gmb-2022-107359

2022, nummer 46

Tekst van de regeling

Intitulé

Lotingsreglement wijkraadsleden Rotterdam 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de wethouder Economie, Wijken en Kleine Kernen van 18 januari 2022;

 

gelet op artikel 13, tweede lid, en artikel 21, vijfde lid, van het Kiesreglement wijkraden 2022; 22bb181

 

besluit:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

 • -

  bewoner: inwoner van een wijk, genoemd in artikel 2 van de Verordening op de Wijkraden 2022, die voldoet aan de in artikel 4 van die verordening genoemde vereisten;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 • -

  wijk: wijk als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de Wijkraden 2022;

 • -

  wijkraad: wijkraad als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de Wijkraden 2022.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Dit reglement is van toepassing op het loten van leden van een wijkraad als bedoeld in de artikelen 13 en 21 van het Kiesreglement wijkraden 2022.

Artikel 3. Loot-me-niet-register

 • 1.

  Het college biedt bewoners voorafgaand aan de loting de mogelijkheid om tot de eerstvolgende verkiezing van de leden van de wijkraden af te zien van deelname aan de loting.

 • 2.

  Het college houdt een niet-openbaar register bij van bewoners die hebben afgezien van deelname aan de loting.

Artikel 4. Tijdstip loting

De loting vindt plaats na de verkiezingen van de leden van de wijkraden.

Artikel 5. Werkwijze loting

 • 1.

  Uit de basisregistratie personen worden per wijk waarvoor de loting plaatsvindt, vijftig bewoners van die wijk willekeurig getrokken.

 • 2.

  Op volgorde van trekking wordt een gelote bewoner benaderd en benoembaar verklaard. De gelote bewoner wordt een bedenktijd van drie werkdagen gegeven om te beslissen of deze de benoeming aanvaardt. Als de gelote bewoner de benoeming niet aanvaardt dan wel niet binnen drie werkdagen reageert, wordt de volgende gelote bewoner benoembaar verklaard.

 • 3.

  De benoeming van een gelote bewoner tot lid van een wijkraad geschiedt overeenkomstig het Kiesreglement wijkraden 2022.

 • 4.

  Indien alle gelote bewoners hun benoeming niet hebben aanvaard dan wel niet tijdig hebben gereageerd, vindt een nieuwe trekking van vijftig bewoners plaats.

 • 5.

  De loting vindt plaats met gesloten deuren in het bijzijn van een notaris.

 • 6.

  De notaris ziet toe op het ordelijk en rechtmatig verloop van de loting en stelt hiervan een proces-verbaal op.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 maart 2022.

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Lotingsreglement wijkraadsleden Rotterdam 2022.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 18 januari 2022.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

 

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIR): 010-417 2514 of bir@rotterdam.nl

 

Toelichting op het Lotingsreglement wijkraadsleden Rotterdam 2022

Artikel 1. Definities

 

In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd.

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

 

Deze regeling is van toepassing op het loten van wijkraadsleden bij te weinig kandidaturen en wanneer er uitputting is van gekozen kandidaten (artikelen 13 en 21 van het Kiesreglement wijkraden 2022). Dit betekent ook dat gelote kandidaten worden gezien als een normaal en volwaardig wijkraadslid en de vereisten voor het wijkraadslidmaatschap zoals een VOG ook voor hen gelden.

 

Artikel 3. Loot-me-niet-register

 

Er wordt de mogelijkheid geboden aan bewoners om eenmalig voorafgaand aan een eerste loting kenbaar te maken dat men niet wenst deel te nemen aan de loting voor de wijkraad. Dit register geldt voor de hele verkiesbare periode van de wijkraad en wordt pas opgesteld op het moment dat er daadwerkelijk sprake is van loting. Wijkraadsleden van wie het lidmaatschap conform de verordening vervallen is verklaard, worden ook opgenomen in dit register. Om recht te doen aan de privacy is dit register besloten en alleen voor gebruik om het bestand van waaruit geloot wordt samen te kunnen stellen.

 

Artikel 4. Tijdstip loting

 

Loting voor te weinig kandidaten vindt altijd pas plaats nadat de verkiezingen zijn afgerond en de uitslag daarvoor is vastgesteld.

 

Artikel 5. Werkwijze loting

 

Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer is bepaald dat de loting achter gesloten deuren plaatsvindt. Dit artikel regelt ook dat de loting wordt uitgevoerd onder toeziend oog van een notaris om de onafhankelijkheid en rechtmatigheid van de loting te waarborgen. Met de notaris worden ook afspraken gemaakt over de uitvoering van de loting voor alle wijkraden. Hierbij wordt uitgegaan van een zo’n efficiënt mogelijk proces voor het loten van een wijkraad.

 

Het uitgangspunt is een loting van vijftig namen. De praktijk wijst uit dat vijftig namen nodig zijn voor het vullen van circa vijf zetels over een langere periode. De gelote bewoners worden op volgorde van trekking benaderd en in kennis gesteld van hun benoembaarheid. Het uitgangspunt voor het benaderen van de bewoners op de lotingslijst is door middel van persoonlijk contact, als de situatie het toelaat. De benaderde bewoners krijgen drie werkdagen de tijd om de benoeming al dan niet te aanvaarden. Bij weigering of verstrijken van de tijd wordt de eerstvolgende bewoner op de lijst benaderd. Wanneer alle personen reeds zijn benaderd, dan vindt een nieuwe loting plaats.