Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Beleidsregel Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022 Gemeente Reusel-De Mierden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022 Gemeente Reusel-De Mierden
CiteertitelBeleidsregel Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022 Gemeente Reusel-De Mierden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Reusel-De Mierden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-202201-01-202231-05-2022Nieuwe regeling

08-03-2022

gmb-2022-106658

BW22.0052

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022 Gemeente Reusel-De Mierden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden

Overwegende dat:

 

Het kabinet een specifieke uitkering voor gemeenten heeft ingesteld voor de ondersteuning bij de controle van coronatoegangsbewijzen;

 

De gemeente Reusel-De Mierden een aanvraag voor deze specifieke uitkering kan indienen;

De specifieke uitkering heeft tot doel het ondersteunen van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Dit betekent dat de bijdrage kan worden ingezet voor het ondersteunen van de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) en identiteitsdocumenten bij of nabij voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven en voor de inzet van extra handhavingscapaciteit ter bevordering van de controle op de coronatoegangsbewijzen (CTB) en identiteitsdocumenten;

 

Deze beleidsregel ter uitvoering en verantwoording dient van de bijdrage aan de gemeente Reusel-De Mierden;

 

De gemeente zelf verantwoordelijk is:

- voor de rechtmatige besteding van de ontvangen middelen binnen de daarvoor geldende landelijke kaders;

- voor het opstellen van de SiSa verantwoording en deze op te nemen in de gemeentelijke jaarrekening 2022;

- tot een terugbetalingsverplichting aan het Rijk wanneer het ontvangen voorschot niet (geheel) is uitgegeven en dit verantwoordt in de SiSa verantwoording van jaarrekening 2022;

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Reusel-De Mierden;

 

Besluit vast te stellen de:

 

Beleidsregel Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022 Gemeente Reusel-De Mierden

Artikel 1 Wie komen in aanmerking voor de incidentele Rijksbijdrage?

Vergoeding op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door beheerders of ondernemers van in Reusel-De Mierden gevestigde publieke plaatsen en horecagelegenheden, waarvoor het beschikken over een geldig CTB en identiteitsdocument wettelijk is voorgeschreven.

 

Artikel 2 Welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking?

 • 1.

  Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van die Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen. De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling ondersteunen in concrete gevallen (compliance assistance). Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 01 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking.

 • 2.

  Voor bekostiging vanuit de regeling komen de volgende kosten die door de gemeente en door derden gemaakt worden ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling in aanmerking:

  • a.

   Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

  • b.

   Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1;

  • c.

   In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

  • d.

   Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

  • e.

   Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met d.

 

Artikel 3 Welke kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding?

Voor bekostiging vanuit de regeling komen niet in aanmerking:

 • 1.

  Kosten voor activiteiten die samenhangen met de controle van coronatoegangsbewijzen, de ondersteuning daarin of de handhaving daarvan die hebben plaatsgevonden vóór 1 januari 2022 of ná 26 maart 2022;

 • 2.

  Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een andere specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage is verstrekt.

 

Artikel 4 Vergoeding

 • 1.

  De vergoeding is eenmalig, in die zin dat een beheerder/ondernemer per publieke plaats of organisator van een evenement (anders dan in een publieke plaats) slechts éénmaal een vergoeding kan aanvragen.

 • 2.

  De vergoeding wordt verstrekt in de vorm van een eenmalig uit te keren geldbedrag.

 • 3.

  De vergoeding bedraagt maximaal € 750,00. Indien er meer aanvragen worden ingediend, waardoor het totale budget zou worden overschreden, wordt een bedrag naar rato uitgekeerd. Dit is pas bekend als de aanvraagtermijn gesloten is.

 

Artikel 5 Wijze van aanvragen

 • 1.

  De aanvraag kan geschieden middels het daartoe bestemde aanvraagformulier op de gemeentelijke website.

 • 2.

  Het compleet ingevulde aanvraagformulier dient uiterlijk 1 mei 2022 door de gemeente ontvangen te zijn.

 

Artikel 6 Uitbetaling van de vergoeding

De vergoeding zal uiterlijk 31 mei 2022 betaalbaar worden gesteld.

 

Artikel 7 Verantwoording en controle

 • 1.

  Met het indienen van deze aanvraag conformeert de aanvrager zich aan de huidige regelgeving met betrekking tot de controleplicht van het Corona Toegangsbewijs (de QR-code).

 • 2.

  Het college van de gemeente Reusel-De Mierden behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs te controleren op een rechtmatige besteding van de door de aanvrager verkregen vergoeding.

 • 3.

  De aanvrager verleent medewerking hieraan en kan, ten behoeve van de verantwoording door de gemeente, aantonen dat de vergoeding voor de in artikel 2 genoemde kosten is aangewend, door bij de aanvraag relevante bewijsstukken in te dienen.

 

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1.

  De subsidie kan ook worden geweigerd als aan één van de bepalingen in deze beleidsregel niet is voldaan.

 • 2.

  De subsidie wordt geweigerd indien de aanvrager een (voornemen tot) last onder dwangsom heeft ontvangen voor een overtreding in het kader van de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19.

 • 3.

  Voor aanvragen op locaties waar sprake is van strijdig handelen met het geldende bestemmingplan wordt de subsidie geweigerd.

 

Artikel 9 Mandaat

De beleidsmedewerker economie is door het college van de gemeente Reusel-De Mierden gemandateerd om te besluiten over de aanvragen. Beoordeling van de aanvragen vindt plaats binnen veertien dagen na indienen van de aanvraag.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 mei 2022.

 

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022 Gemeente Reusel-De Mierden”.

 

 

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden op 8 maart 2022.

de secretaris,

mr. R.P.B.M. Brekelmans

de burgemeester,

mw. A.J.M.H. van de Ven