Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Subsidieregeling waarderings-subsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies Twenterand 2021-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling waarderings-subsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies Twenterand 2021-2022
CiteertitelSubsidieregeling waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies Twenterand 2021-2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 aanvraagformulier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling waarderingssubsidie sport Twenterand 2021-2022.

Deze regeling wordt ingetrokken op 1 juli 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening gemeente Twenterand 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2022nieuwe regeling

01-03-2022

gmb-2022-103964

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling waarderings-subsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies Twenterand 2021-2022

Burgemeester en wethouders van Twenterand;

 

Wettelijke basis:

Bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 (artikelen 3, 4, 6 en 7).

 

Besluiten:

Vast te stellen de Subsidieregeling waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies Twenterand 2021-2022.

Artikel 1 Toepassingsbereik en begripsomschrijvingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling vloeit voort uit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord Twenterand en/of gezonde leefstijlinterventies.

 • 2.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op het verstrekken van een waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies door het college op aanvragen die voldoen aan de voorwaarden uit deze subsidieregeling.

 • 3.

  De Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 is van toepassing op deze subsidieregeling.

 • 4.

  In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a.

   aanvrager: actoren in het lokale speelveld, uit de gemeente Twenterand, die een bijdrage leveren aan het Lokaal Sport- en Beweegakkoord Twenterand en/of gezonde leefstijlinterventies zoals, sportverenigingen, commerciële sportaanbieders zoals fitnesscentra, zorgaanbieders zoals fysiotherapeuten en een groep van vier natuurlijke personen.

  • b.

   activiteiten: bijeenkomsten, scholing, kennismakingslessen, cursussen, project en/of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan het Lokaal Sport- en Beweegakkoord en/of gezonde leefstijlinterventies;

  • c.

   ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017;

  • d.

   instelling: een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die activiteiten stimuleert en/of uitvoert in de gemeente Twenterand;

  • e.

   Lokaal Sportakkoord Twenterand: Lokaal Sport- en Beweegakkoord Twenterand dat door het college samen met partijen uit het brede werkveld, bestaande uit: fysiotherapeuten, diëtisten, (sport)verenigingen, wijk- en buurtverenigingen, welzijnstelingen en onderwijs, is opgesteld waarin gezamenlijke ambities op het gebied van een fit en vitaal Twenterand zijn opgenomen;

  • f.

   gezonde leefstijlinterventies: activiteiten gericht op de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl;

  • g.

   waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies: een eenmalige subsidie om de activiteiten uit te voeren die een bijdrage leveren aan het Lokaal Sport- en Beweegakkoord Twenterand en/of gezonde leefstijlinterventies en voldoen aan de voorwaarden uit deze subsidieregeling.

Artikel 2 De aanvraag

 • 1.

  De waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies wordt aangevraagd door een instelling.

 • 2.

  De waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies kan ook worden aangevraagd door een groep van minimaal vier natuurlijke personen, die activiteiten stimuleren en/of uitvoeren in de gemeente Twenterand.

 • 3.

  De waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies wordt aangevraagd met het aanvraagformulier dat in de bijlage bij deze subsidieregeling is opgenomen.

 • 4.

  De aanvrager geeft in het aanvraagformulier aan wat de effecten van de activiteiten zijn en hoe deze worden behouden/gecontinueerd in de toekomst.

 • 5.

  De waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies wordt in één van de volgende periodes aangevraagd:

  • A.

   periode A: in de periode van 1 september 2021 tot en met 30 april 2022;

  • B.

   periode B: in de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 juli 2022;

  • C.

   periode C: in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2022.

 • 6.

  De aanvraag om de waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies wordt schriftelijk of digitaal met DigiD of eHerkenning ingediend.

Artikel 3 Beslistermijn en hoogte waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies

 • 1.

  Het college beslist binnen zes weken over een complete subsidieaanvraag. Het college kan deze termijn met vier weken verlengen.

 • 2.

  De hoogte van de waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies is afhankelijk van het aantal unieke deelnemers aan de activiteit(en) en wordt als volgt bepaald:

  • a.

   10 tot 50 unieke deelnemers €250,-

  • b.

   50 tot 100 unieke deelnemers €500,-

  • c.

   100 of meer unieke deelnemers €750,-

 • 3.

  In aanvulling op de subsidie uit het tweede lid van dit artikel wordt de subsidie verhoogd als aan één of meerdere maatschappelijke waardes is voldaan:

  • a.

   de activiteit is ook toegankelijk voor niet leden €250,-;

  • b.

   er is een samenwerking met meerdere organisaties €250,-;

  • c.

   de activiteit is ook toegankelijk voor inwoners met een beperking €250,-;

  • d.

   bij de organisatie wordt er gebruik gemaakt van vrijwilligers €250,-.

 • 4.

  De maximale waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies bedraagt €1.750,- per aanvraag. Een aanvrager kan per aanvraagperiode maximaal twee aanvragen indienen.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

Het college verstrekt een waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies als wordt voldaan aan artikel 2 en artikel 3, lid 2 van deze subsidieregeling en de volgende voorwaarden:

 

 • a.

  uit de subsidieaanvraag blijkt dat de activiteiten bijdragen aan het realiseren van één of meerdere ambities van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord Twenterand en/of betrekking hebben op gezonde leefstijlinterventies en de aanvraag is gericht op het sportiever, gezonder maken en ontmoeten van inwoners van de gemeente Twenterand en in het beweging krijgen van nog meer inwoners;

 • b.

  uit de subsidieaanvraag blijkt dat de te organiseren activiteiten niet tot de reguliere en jaarlijkse activiteiten van de aanvrager behoren;

 • c.

  de activiteiten hebben een vernieuwend karakter;

 • d.

  als meerdere instellingen of natuurlijke personen betrokken zijn bij de uitvoering van de activiteiten waarvoor een waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies wordt aangevraagd, zorgt de instelling of natuurlijke persoon die bij de aanvraag als contactpersoon fungeert, voor de eventuele verdeling van de uitbetaalde subsidie;

 • e.

  voor de activiteiten op grond van deze subsidieregeling wordt geen eigen bijdrage gevraagd van de deelnemers;

 • f.

  de aanvrager heeft in de betreffende periode niet meer dan twee aanvragen om een waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies ingediend;

 • g.

  de aanvrager verklaart zich te houden aan de subsidieverplichtingen uit deze subsidieregeling.

Artikel 5 Weigeringsgronden

 • 1.

  Naast de weigeringsgronden uit de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de ASV gelden de weigeringsgronden die in de volgende leden van dit artikel zijn genoemd.

 • 2.

  Het college weigert de waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies als de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd, al afgerond zijn voor 1 september 2021.

 • 3.

  Het college weigert de waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies als de te organiseren activiteiten tot de reguliere activiteiten van de aanvrager behoren.

Artikel 6 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond op grond van deze subsidieregeling bedraagt per aanvraagperiode:

  • A.

   periode A: in de periode van 1 september 2021 tot en met 30 april 2022: € 33.000,-

  • B.

   periode B: in de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 juli 2022; €18.000,-

  • C.

   periode C: in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2022: €18.000,-

 • 2.

  Als in een bepaalde periode het subsidieplafond niet is bereikt, wordt de overgebleven subsidie doorgeschoven naar de volgende periode.

 • 3.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond geldt dat een aanvrager die als eerste in de betreffende periode een complete subsidieaanvraag voor een waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies indient, als eerste voor deze subsidie in aanmerking komt, mits de aanvrager voldoet aan de ASV en deze subsidieregeling, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 4.

  Wanneer op een zelfde tijdstip van meerdere aanvragers complete aanvragen voor een waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies worden ontvangen en deze voldoen aan de ASV en deze subsidieregeling, dan wordt bij overschrijding van het subsidieplafond, de waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies evenredig verdeeld over de aanvragers.

Artikel 7 Subsidieverplichtingen

Het college legt de volgende subsidieverplichtingen op aan de aanvrager:

 

 • a.

  de aanvrager verstrekt het college binnen 4 weken na afloop van de activiteiten een persbericht met foto en het aantal unieke deelnemers aan de activiteiten. Het college kan deze benutten voor verslaglegging (via nieuwsbrief en website);

 • b.

  als de activiteiten waarvoor het college een waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies heeft verstrekt, niet doorgaan of niet kunnen worden uitgevoerd binnen de gestelde termijn, informeert de aanvrager het college hierover en komt met een alternatief dat voldoet aan één van de ambities uit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord Twenterand en/of betrekking heeft op gezonde leefstijlinterventies;

 • c.

  de aanvrager zorgt voor zichtbare promotie van het Lokaal Sportakkoord Twenterand, waaruit blijkt dat de aanvrager het Lokaal Sportakkoord Twenterand omarmt, bijvoorbeeld door op de website te vermelden dat aanvrager een actieve bijdrage levert aan één van de ambities uit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord Twenterand en/of de aanvrager zorgt voor zichtbare promotie van gezonde leefstijlinterventies.

Artikel 8 Uitbetaling

Het college betaalt de subsidie binnen zes weken na de subsidievaststelling uit.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze subsidieregeling indien toepassing ervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 10 Slotbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 11 maart 2022.

 • 2.

  Op het moment dat deze subsidieregeling in werking treedt, wordt de op 14 december 2021 vastgestelde Subsidieregeling waarderingssubsidie sport Twenterand 2021-2022 ingetrokken.

 • 3.

  Aanvragen die zijn ingediend op grond van de op 14 december 2021 vastgestelde Subsidieregeling waarderingssubsidie sport Twenterand 2021-2022 en waarover nog geen besluit is genomen op 11 maart 2022 worden behandeld overeenkomstig deze subsidieregeling.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt ingetrokken op 1 juli 2023.

 • 5.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies Twenterand 2021-2022.

Vriezenveen, 1 maart 2022

Burgemeester en wethouders,

de secretaris

P.F.G. Rossen

de burgemeester

mr. J.C.F. Broekhuizen

Aanvraagformulier waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies Twenterand 2021 - 2022

 

EENMALIGE SUBSIDIE ACTIVITEITEN LOKAAL SPORT- EN BEWEEGAKKOORD TWENTERAND EN/OF GEZONDE LEEFSTIJLINTERVENTIES

 

 • Alleen complete aanvragen worden inhoudelijk getoetst.

 • Vragen? Neem contact met ons op via sport@twenterand.nl

Project/Activiteit:

 

Uitvoeringsperiode:

 

Contact-/organisatiegegevens

 

Naam instelling of 4 natuurlijke personen:

Correspondentieadres :

Postcode en woonplaats :

Telefoonnummer :

Naam contactpersoon :

E-mailadres :

IBAN-bankrekeningnummer :

Ten name van :

 

Activiteitenplan

Naam activiteit

 

Start datum

 

Eind datum

 

Het aantal unieke deelnemers

 

Plaats van de activiteit

 

Omschrijving activiteit

 

 

Doelgroep en ondersteuning

Welke leeftijden bereikt u met de activiteit?

 • Peuter/kleuter (t/m 6 jaar)

 • Schoolkind (7 t/m 11 jaar)

 • Adolescent (12 t/m 20 jaar)

 • Volwassen (20 t/m 65 jaar)

 • Ouderen (>65 jaar)

   

Is de activiteit alleen bedoeld voor leden?

 • Ja, de activiteit is alleen bedoeld voor eigen leden

 • Nee, de activiteit is ook toegankelijk voor niet leden.

Is de activiteit bedoeld voor een specifieke doelgroep?

Denk aan: mantelzorgers, ADHD, autisme, lichamelijke beperkte, alleen staande ouderen, enz.?

 • N.v.t.

 • Ja, voor:

Draagt de activiteit bij aan een gezonde leefstijl op een of meerdere van de volgende onderdelen?

 • Ja, in relatie tot:

 • Verminderen overgewicht

 • Verminderen eenzaamheid

 • Verminderen alcoholgebruik

 • Verminderen rookgedrag

 • Verbeteren mentale gezondheid

 • Anders, nl:

  • -

    

 • Nee

Wilt u in contact komen met professionals uit het bestaande werkveld?

Denk aan: pedagogische medewerkers, jongerenwerkers, maatschappelijker werker, fysiotherapeuten, adviseurs, enz.

 • N.v.t.

 • Ja, welke professional(s):

 • Zo ja met welk doel?

   

Heeft de activiteit al eerder plaatsgevonden?

 • Ja, wanneer:

 • Nee

 •  

 

Lokaal Sport- en Beweegakkoord Twenterand

 

Bij welke ambitie(s) uit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord Twenterand sluit het initiatief aan?

 

Wat is de (maatschappelijke) doelstelling van het initiatief?

 

Geef aan wat u na afloop van de activiteiten gaat doen om de opbrengsten te behouden, wat ziet u over drie jaar nog van deze activiteiten? Geef ook aan welke (eventuele) kosten daarna moeten worden gemaakt en hoe u dit gaat bekostigen.

 

In hoeverre blijven de activiteiten behouden na het ontvangen van de waarderingssubsidie sport? En hoe financiert u het behoud van deze activiteiten?

 

 

Aanvraag financiële middelen

 

Aantal deelnemers

Waarderingsbedrag

10 tot 50 unieke deelnemers

€250,-

50 tot 100 unieke deelnemers

€500,-

100 of meer unieke deelnemers

€750,-

 

Aantal deelnemers:

 

 

Maatschappelijke waarde

Waarderingsbedrag

Voldaan?

De activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet leden

€250,-

Er is een samenwerking met meerdere instellingen

€250,-

De activiteiten zijn ook toegankelijk voor inwoners met een beperking

€250,-

Bij het uitvoeren van de activiteiten worden vrijwilligers ingezet

€250,-

 

Totaal aan te vragen bedrag (maximaal €1.750,-)

 

 

<Plaats>, <datum>

 

 

Handtekening(en) aanvrager(s)