Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling Burgemeester Kerkrade 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat-, volmacht- en machtigingregeling Burgemeester Kerkrade 2022
CiteertitelMandaat- volmacht- en machtigingregeling Burgemeester Kerkrade 2022
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageLijst Burgemeester 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de “Mandaat- volmacht- en machtigingregeling Burgemeester Kerkrade 2020

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2022nieuwe regeling

22-02-2022

gmb-2022-97803

22n00056

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling Burgemeester Kerkrade 2022

Overwegende, dat in het belang van een meer doelmatige besluitvorming en publieksvriendelijke dienstverlening, wenselijk is de uitoefening van bijgaande, bij dit besluit behorende, Lijst Burgemeester 2022” nader aangegeven bevoegdheden op te dragen aan ambtelijk functionarissen;

 

Overwegende, dat zijn besluit van 28 januari 2020 (20n00008), strekkende tot vaststelling van de “Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling Burgemeester Kerkrade 2020” met bijbehorende Lijst Burgemeester 2020 aanpassing behoeft aan bepaalde wijzigingen ten gevolge van gewijzigde regels op centraal en decentraal niveau dan wel aanpassing behoeft ten gevolge van interne organisatieveranderingen;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 6, eerste, tweede en derde lid van de “Regeling ambtelijke organisatie gemeente Kerkrade”;

 

Gelet op artikel 3:40 en 3:42 Algemene wet bestuursrecht alsmede de artikelen 10:1 tot en met 10:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo. de artikelen 170 e.v. Gemeentewet;

 

Besluit:

In te trekken de “Mandaat- en volmacht- en machtigingregeling Burgemeester Kerkrade 2020”, met inbegrip van de daarbij behorende “Lijst Burgemeester 2020”;

 

En

 

vast te stellen de “Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling Burgemeester Kerkrade 2022”, inclusief de daarbij behorende “Lijst Burgemeester 2022”:

I

a. de bevoegdheid toe te kennen/te mandateren aan de in de in de “Lijst Burgemeester 2022” vermelde functionarissen, om in naam en onder verantwoordelijkheid van de burgemeester, besluiten te nemen zoals vermeld in diezelfde lijst;

b. de bevoegdheid toe te kennen/te mandateren aan de in de “Lijst Burgemeester 2022”vermelde functionarissen, om in naam en onder verantwoordelijkheid van de burgemeester, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, betreffende de in de “Lijst burgemeester 2022” vermelde bevoegdheden;

c. in aansluiting op het hiervoor onder a en b gestelde, de directeuren van de diverse domeinen aan wie mandaat is toegekend, toestemming te verlenen ondermandaat c.q. ondervolmacht toe te kennen aan de in de “Lijst Burgemeester 2022” vermelde functionarissen (kolom ondermandaat/ondervolmacht) van dat domein voor zover het betreft de bevoegdheden zoals omschreven in diezelfde lijst;

d. de bevoegdheid toe te kennen/te machtigen aan de in de “Lijst Burgemeester 2022” vermelde functionarissen, om in naam en onder verantwoordelijkheid van de burgemeester, feitelijke handelingen te verrichten zoals aangegeven in diezelfde lijst;

e. de bevoegdheid toe te kennen/machtiging te verlenen aan de in de bij dit besluit en de Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling College Kerkrade 2022 behorende “Lijst Burgemeester 2022” respectievelijk “Lijst College 2022” vermelde functionarissen, om de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen, zoals bedoeld in artikel 171 Gemeentewet, indien en voor zover deze vertegenwoordiging voortvloeit uit de uitoefening van de in voornoemde lijsten genoemde bevoegdheden; een en ander voor zover niet in andere, bijzondere besluiten van de burgemeester een machtiging is gegeven tot vertegenwoordiging buiten rechte door anderen dan eerder genoemde functionarissen;

II

onder de uitoefening van de bevoegdheden uit de “Lijst Burgemeester 2022” wordt naast het nemen van besluiten in de positieve of negatieve zin ook mede verstaan:

- het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen;

- het uitreiken van bewijs van ontvangst e.d;

- het verzoeken om aanvullende informatie;

- het voeren van correspondentie, die direct samenhangt met de opgedragen taken;

- het bekendmaken van besluiten/beschikkingen en de toezending daarvan;

- het nemen van besluiten m.b.t. dwangsommen in het kader van de Wet dwangsom;

- het toepassen van afdeling 3.4. Awb op de voorbereiding van besluiten;

- het intrekken van besluiten;

- het buiten behandeling laten, c.q. niet in behandeling nemen van aanvragen,

en alle andere besluiten/handelingen die genomen/verricht moeten worden binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid;

III de hiervoor onder I. a t/m e omschreven toekenning van mandaat, ondermandaat, volmacht, ondervolmacht en machtiging geschiedt met in achtneming van de hierna onder IV. Vermelde algemene bepalingen; IV

ten aanzien van het hiervoor onder I, II en III omschreven mandaat, ondermandaat, volmacht, ondervolmacht en machtiging de navolgende algemene bepalingen vast te stellen:

Artikel 1 Grenzen aan (onder)mandaat/(onder)volmacht/(onder)machtiging

 • 1.

  Indien, met inachtneming van het gestelde in het tweede lid, bij of namens de burgemeester te nemen besluit, het beleid van de burgemeester is betrokken, legt de functionaris aan wie (onder)mandaat/(onder)volmacht/(onder)machtiging is toegekend, verder te noemen: (onder)gemandateerde, c.q. (onder)gevolmachtigde, c.q. (onder)gemachtigde, de aangelegenheid ter nadere besluitvorming voor aan de burgemeester.

 • 2.

  Voor toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt het beleid van de burgemeester geacht bij een te nemen besluit te zijn betrokken indien en voor zover:

  a. het nieuw beleid betreft dat (nog) niet is voorbereid, vastgesteld en bekendgemaakt, met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht c.q. met inachtneming van het bepaalde in de ‘Inspraakverordening gemeente Kerkrade 2004’;

  b. het voornemen bestaat tot aanvulling c.q. wijziging van bestaand en bekendgemaakt beleid en bedoelde aanvulling c.q. wijziging toepassing behoeft van hetgeen is bepaald in de ‘Inspraakverordening gemeente Kerkrade 2004’;

  c. de burgemeester zulks kenbaar heeft gemaakt.

 • 3.

  Indien (onder)gemandateerde of (onder)gevolmachtigde op enigerlei wijze zelf belanghebbende is bij de uitoefening van de bevoegdheid waarop het (onder)mandaat c.q. de (onder)volmacht c.q. (onder)machtiging betrekking heeft, legt hij de aangelegenheid ter besluitvorming voor aan de burgemeester.

Artikel 2 Domein overschrijdende zaken

Indien bij een uit te oefenen bevoegdheid een andere, gemeentelijke, organisatorische eenheid belang heeft of de betreffende zaak het taakgebied van een andere, gemeentelijke, organisatorische eenheid raakt, legt (onder)gemandateerde c.q. (onder)gevolmachtigde de zaak ter beslissing vooraf aan de directeur van die andere, gemeentelijke, organisatorische eenheid voor. Indien met deze geen overeenstemming wordt bereikt, legt (onder)gemandateerde c.q. (onder)gevolmachtigde c.q. (onder)gemachtigde de zaak ter beslissing voor aan de burgemeester.

Artikel 3 Rechtmatigheid

Indien bij de uitoefening van de (onder)mandaat/(onder)volmacht/(onder)machtiging bevoegdheid sprake is van enig financieel belang, wordt integraal uitvoering gegeven aan de geldende verslaggevingeisen en interne beheersvoorschriften, richtlijnen en procedures.

Artikel 4 Bezwaar/administratief rechtelijke voorziening

Onverminderd het bepaalde in artikel 10:3 leden 2 en 3 Algemene wet bestuursrecht, is de (onder)gemandateerde:

a. Niet bevoegd tot het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift gericht tegen een bij (onder)mandaat genomen besluit;

b. Niet bevoegd tot het nemen van een beslissing indien een andere administratiefrechtelijke voorziening is gevraagd tegen een (onder)mandaat genomen besluit.

Artikel 5 Plaatsvervanging

 • 1.

  De directeur van de betreffende sector wordt vervangen door een of meerdere door de directeur met toestemming van het college schriftelijk aangewezen plaatsvervanger(s);

 • 2.

  De directeur van de betreffende sector regelt de plaatsvervanging van de functionarissen die staan vermeld op de “Lijst Burgemeester 2022”.

Artikel 6 Ondertekening

 • 1.

  Een bij (onder)mandaat/(onder)volmacht genomen besluit wordt als volgt ondertekend: “namens de burgemeester”, gevolgd door de functieaanduiding van de (onder) gemandateerde/(onder)gevolmachtigde, handtekening van de (onder)gemandateerde/ (onder)gevolmachtigde, naam van de (onder)gemandateerde/(onder)gevolmachtigde.

 • 2.

  Een bij plaatsvervanging genomen besluit wordt als volgt ondertekend: “namens de burgemeester”, gevolgd door de functieaanduiding van de (onder) gemandateerde/(onder)gevolmachtigde, “voor deze” gevolgd door de functieaanduiding van de plaatsvervanger, handtekening van de plaatsvervanger, naam van de plaatsvervanger.

 • 3.

  In door de burgemeester te bepalen gevallen kan de ondertekening van documenten ingeval van mandaat plaatsvinden langs geautomatiseerde weg.

V

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaat- volmacht- en machtigingregeling Burgemeester Kerkrade 2022”.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de 8e dag na die van de bekendmaking ervan.

Kerkrade, 2 maart 2022

De burgemeester,

Mevr. dr. T.P. Dassen-Housen