Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Aanwijzingsbesluit toezichthouders APV gemeente Westvoorne

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders APV gemeente Westvoorne
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders APV gemeente Westvoorne
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene plaatselijke verordening 2021 van de gemeente Westvoorne (APV);
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2022nieuwe regeling

21-02-2022

gmb-2022-92647

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders APV gemeente Westvoorne

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westvoorne en de Burgemeester van de gemeente Westvoorne, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

Overwegende dat:

 

Een buitengewoon opsporingsambtenaar tevens als toezichthouder aangesteld kan worden;

 

Gelet op het bepaalde in:

 

 • -

  Hoofdstuk 5, afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening 2021 van de gemeente Westvoorne (APV);

b e s l u i t:

 

 • I

  Gedurende de periode van aanstelling, de toezichthouders van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het toezicht op of krachtens de:

   

  • -

   Algemene plaatselijke verordening Westvoorne;

Als voornoemde wet met bijbehorende regelingen in de toekomst wijzigen, heeft dit aanwijzingsbesluit tevens betrekking op de opvolgende c.q. gewijzigde wet of bijbehorende regeling.

 

Dit aanwijzingsbesluit laat onverlet, dat bij of krachtens het wettelijk voorschrift bepaalde voorwaarden betreffende de uitoefening van het toezichthouderschap van toepassing zijn.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Aldus besloten op 21 februari 2022

Burgemeesters en wethouders van gemeente Westvoorne,

Peter van der Wurff

Wnd. gemeentesecretaris

Peter de Jong

burgemeester