Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit beperking openbaarheid archiefbescheiden
CiteertitelBesluit beperking openbaarheid archiefbescheiden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet 1995
  2. artikel 10 van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2022nieuwe regeling

08-02-2022

gmb-2022-90521

132320

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen;

 

gelet op artikel 15, eerste lid, onder a van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995

 

BESLUIT:

 

beperkingen te stellen aan de openbaarheid van de archiefbescheiden van de gemeente Harlingen (1718)1985-2010(2012) volgens de hierna gegeven specificatie.

Artikel 1  

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de derde kolom.

 

Inventarisnummer(s)

beperkingsduur

openbaar in

51

75 jaar

2078

94

75 jaar

2064

95

75 jaar

2068

96

75 jaar

2071

97

75 jaar

2073

98

75 jaar

2076

99

75 jaar

2083

100

75 jaar

2085

120

75 jaar

2085

389

75 jaar

2077

652

75 jaar

2084

695

75 jaar

2071

696

75 jaar

2069

697

75 jaar

2071

698

75 jaar

2065

699

75 jaar

2082

738

75 jaar

2085

810

75 jaar

2085

813 - 816

75 jaar

2085

823

75 jaar

2064

824

75 jaar

2073

825

75 jaar

2081

826

75 jaar

2087

827

75 jaar

2083

1036-1037

75 jaar

2080

1038

75 jaar

2085

1040

75 jaar

2078

1041

75 jaar

2079

1046

75 jaar

2085

1047-1048

75 jaar

2085

1070-1107

110 jaar

2120

1108-1116

110 jaar

2115

1117

100 jaar

2094

1118

100 jaar

2089

1119

100 jaar

2094

1120

100 jaar

2093

1121-1123

100 jaar

2094

1124-1125

100 jaar

2095

1126

100 jaar

2098

1127

100 jaar

2100

1128

100 jaar

2103

1129

100 jaar

2105

1130

100 jaar

2107

1131

100 jaar

2109

1132

100 jaar

2112

1133

75 jaar

2063

1134

75 jaar

2065

1135

75jaar

2067

1136

75 jaar

2068

1137

75 jaar

2069

1138

75 jaar

2070

1139

75 jaar

2072

1140

75 jaar

2074

1141

75 jaar

2075

1142

75 jaar

2077

1143

75 jaar

2078

1144

75 jaar

2080

1145

75 jaar

2082

1146

75 jaar

2084

1147

75 jaar

2087

Artikel 2  

Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de onder bovengenoemde inventarisnummers bewaarde archiefbescheiden is tot het moment van openbaarmaking uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van de archiefbewaarplaats, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het gemeenteblad. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van de betreffende archiefbescheiden.

Harlingen, 8 februari 2022

Burgemeester en Wethouders van Harlingen

de secretaris,

S.C. van Gent

de burgemeester,

C.M. Sjerps

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij

het college van burgemeester en wethouders van Harlingen

Postbus 10.000

8860 HA Harlingen.