Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Instellingsbesluit Strategisch Informatieoverleg gemeente Harlingen 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit Strategisch Informatieoverleg gemeente Harlingen 2021
CiteertitelInstellingsbesluit Strategisch Informatieoverleg gemeente Harlingen 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2022nieuwe regeling

30-11-2021

gmb-2022-90480

138539

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit Strategisch Informatieoverleg gemeente Harlingen 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen;

 

gelet op Artikel 4 van de Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Harlingen 2021;

 

besluit:

 

 • 1.

  een Strategisch Informatieoverleg (SIO) in te stellen waarin in ieder geval zitting hebben:

  • a.

   de gemeentesecretaris, of zijn eerste vervanger;

  • b.

   de gemeentearchivaris, indien aangewezen;

  • c.

   de leidinggevende eindverantwoordelijk voor het informatiebeheer;

  • d.

   een vertegenwoordiger van de bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld concerncontroller;

  • e.

   de informatiemanager;

  • f.

   de Chief Information Security Officer;

  • g.

   de Functionaris Gegevensbescherming;

  • h.

   de Senior medewerker informatie.

 • 2.

  dat op verzoek van één of meer van de in het eerste lid genoemde personen, aanvullend een andere medewerker kan worden uitgenodigd om deel te nemen aan een overleg, afhankelijk van het onderwerp, bijvoorbeeld een juridisch specialist.

 • 3.

  dat aan het SIO ter verplichte advisering wordt voorgelegd:

  • a.

   situaties van vervreemding van archiefbescheiden;

  • b.

   situaties van uitzonderingen op de bewaartermijn die zijn voorgeschreven in de geldende selectielijst gemeentelijke archiefbescheiden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder e. van het Archiefbesluit en overige waarderingsvraagstukken (o.a. vaststelling hotspot).

 • 4.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking en wordt aangehaald als Instellingsbesluit Strategisch Informatieoverleg gemeente Harlingen 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen van 30 november 2021.

De secretaris,

S.C. van Gent

De burgemeester,

C.M. Sjerps