Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Beleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering Gemeente Harlingen 2021.2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering Gemeente Harlingen 2021.2
CiteertitelBeleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering gemeente Harlingen 2021.2
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering gemeente Harlingen 2021.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Zorgverzekeringswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2022nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2022-31877

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering Gemeente Harlingen 2021.2

Algemeen

In het kader van het minimabeleid kan de gemeente Harlingen een gedeeltelijke compensatie verstrekken als tegemoetkoming in de kosten van het verplichte eigen risico zorgverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet.

Deze regeling is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen die woonachtig zijn op het grondgebied van de gemeente Harlingen.

In deze beleidsregels is opgenomen onder welke voorwaarden een inwoner in aanmerking kan komen voor een gedeeltelijke compensatie van het eigenrisico zorgverzekeringswet.

 

Beleidsregels

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   Het college van burgemeester en wethouders: college van burgemeester en wethouders van <Harlingen;

  • b.

   Gemeente: de gemeente Harlingen;

  • c.

   inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;

  • d.

   bijstandsnorm: de van toepassing zijnde bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5 onder c. Participatiewet, inclusief de toepassing van de kostendelersnorm als bedoeld in artikel 22a van de Participatiewet;

  • e.

   eigen risico: het verplichte eigen risico op grond van de Zorgverzekeringswet.

Hoofdstuk 2. De aanvraag en de voorwaarden

Artikel 2. Indienen verzoek

 • 1.

  Een verzoek om een tegemoetkoming in de gemaakte kosten van het eigen risico wordt ingediend door middel van een door het college van burgemeesters en wethouders vastgesteld aanvraagformulier en onder overlegging van de op het aanvraagformulier genoemde bewijsstukken.

 • 2.

  Tot de bewijsstukken hoort in ieder geval een specificatie van het eigen risico van de zorgverzekeraar dat het eigen risico in het desbetreffende kalenderjaar volledig is verbruikt.

 • 3.

  Tot de bewijsstukken hoort een geldig ID bewijs zoals bedoeld in artikel 17, 3e lid van de Participatiewet. Een geldig rijbewijs wordt voor de uitvoering van deze regeling eveneens als geldig ID bewijs aangemerkt.

Artikel 3. Voorwaarden

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van de verplichte eigen risico zorgverzekering moet de aanvrager op het moment van de aanvraag voldoen aan onderstaande voorwaarden. De aanvrager:

  • a.

   is op de datum van aanvraag 18 jaar of ouder en woonachtig, en als zodanig ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) in een van de gemeente;

  • b.

   is Nederlander of wordt daarmee gelijkgesteld, zoals bedoeld in artikel 11 lid 2 en 3 Participatiewet;

  • c.

   heeft in het lopende kalenderjaar het volledige eigen risico zorgverzekering verbruikt;

  • d.

   heeft een inkomen dat niet hoger is dan 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;

  • e.

   heeft een vermogen niet hoger dan de vermogensgrens zoals bepaald in artikel 34 van de Participatiewet;

  • f.

   heeft geen recht op studiefinanciering op grond van de Wet op de Studiefinanciering.

 • 2.

  De aanvraag kan voor het eerst worden ingediend over het kalenderjaar 2020.

 • 3.

  De aanvraag wordt ingediend tot en met 6 maanden na afloop van het desbetreffende kalenderjaar.

Hoofdstuk 3. Hoogte en periode van de tegemoetkoming

Artikel 4. Hoogte van de tegemoetkoming

 • 1.

  De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 100,- per persoon per kalenderjaar.

 • 2.

  Voor de persoon die halverwege het kalenderjaar:

  • o

   18 jaar wordt of

  • o

   niet meer collectief verzekerd is via de Regeling Zorg Asielzoeker

 • en daardoor zelfstandig verzekeringsplichtig is, wordt de hoogte van de tegemoetkoming naar rato vastgesteld.

Artikel 5. Periode toekenning

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt eenmaal per kalenderjaar verstrekt.

 • 2.

  Voor elk kalenderjaar moet opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 6. Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen besluiten af te wijken van deze regeling, indien toepassing hiervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering gemeente Harlingen 2021.2;.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2021.

Artikel 9. Intrekken oude regels

Met de inwerkingtreding van deze beleidsregels worden de Beleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering gemeente Harlingen 2021 ingetrokken.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 21 december 2021.