Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

MANDAATBESLUIT Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMANDAATBESLUIT Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg
CiteertitelMandaatbesluit Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2022nieuwe regeling

21-12-2022

gmb-2022-16950

21n00681

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg

Het College van burgemeester en wethouders van gemeente Kerkrade,

gelet op:

- de Algemene wet bestuursrecht in bijzonder afdeling 10.1.1 (artikel 10:4 Awb mandatering aan een niet-ondergeschikte);

- de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

- het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening;

- de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Kerkrade e.v.;

- de Faillissementswet

- de Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg (hierna: GR KBL).

 

overwegende dat:

- het college van burgemeester en wethouders van gemeente Kerkrade verantwoordelijk is voor schuldhulpverlening en daarmee de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en de Faillissementswet;

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade de uitvoering van schuldhulpverlening op grond van artikel 3a Wet gemeentelijke schuldhulpverlening door derden kan laten verrichten en de vaststelling van de rechten en plichten van de inwoner en de daarvoor noodzakelijke beoordeling van zijn omstandigheden kan mandateren aan een organisatie of instelling, die zich blijkens haar doelstelling of werkzaamheden richt op schuldhulpverlening;

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade op grond van artikel 285 Faillissementswet de bevoegdheid tot het indienen van verzoeken tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en het afgeven van verklaringen kan mandateren aan een gemeentelijke kredietbank als bedoeld in de Wet financieel toezicht.

 

Stelt vast het navolgende besluit: Mandaatbesluit Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Awb: Algemene wet bestuursrecht;

b. besluit: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling, zoals bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb;

c. bestuursorgaan: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1:1 onder lid van de Awb;

d. Bgs: Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

e. Fw: Faillissementswet;

f. inwoner: ingezetene die op grond van de Wet basisregistratie personen bij de gemeente Kerkrade is ingeschreven;

g. KBL: Kredietbank Limburg

h. machtiging: de bevoegdheid die een bestuursorgaan verleent om in zijn naam handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

i. mandaat: de bevoegdheid om, conform artikel 10:1 Awb, in naam van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade besluiten te nemen in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht binnen de reikwijdte van dit mandaatbesluit. Onder mandaat wordt in dit mandaatbesluit mede verstaan volmacht en machtiging;

j. mandaatbesluit: het onderhavige “Mandaatbesluit Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg” zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Kerkrade;

k. ondermandaat: het verlenen van het mandaat door de gemandateerde aan een ander;

l. volmacht: de bevoegdheid die een bestuursorgaan verleent om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten;

m. Wgs: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Artikel 2 Mandaat

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Kerkrade mandateert aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg de bevoegdheden voortvloeiend uit de Wgs, het Bgs en de Fw, waaronder mede wordt begrepen het verlenen van volmacht of machtiging. Het betreft de volgende handelingen:

  x Een aanbod doen voor een eerste gesprek naar aanleiding van een signaal van een betalingsachterstand (artikel 3 lid 1, onder b Wgs), waaronder het verrichten van huisbezoeken in dit kader;

  x Een besluit nemen over de toegang tot de schuldhulpverlening (artikel 3 Wgs) inclusief het opstellen van een plan van aanpak ingeval van een positief besluit, indien uit het gesprek in het kader van vroegsignalering een hulpvraag schuldhulpverlening volgt of ingeval een inwoner zichzelf meldt voor schuldhulpverlening;

  x Het verzamelen en uitwisselen van persoonsgegevens ten behoeve van het besluit over de toegang tot en het plan van aanpak schuldhulpverlening op grond van artikel 8 t/m 8d Wgs;

  x Het verrichten van noodzakelijke registraties, waaronder BKR;

  x Een aanbod van één of meer diensten schuldhulpverlening doen op een verzoek om schuldhulpverlening van de betreffende inwoner;

  x Het opleggen van verplichtingen die samenhangen met de goede uitvoering van de aangeboden schuldhulpverlening;

  x Het beëindigen van de schuldhulpverlening indien de inwoner niet voldoet aan de opgelegde voorwaarden en/of de verplichtingen die voortvloeien uit de wet en/of gemeentelijke beleidsregels;

  x Het verrichten van alle handelingen die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de schuldhulpverlening van de betrokken inwoner;

  x Het indienen van een verzoekschrift tot toepassing van een afkoelingsperiode of tussentijdse beëindiging hiervan bij de daartoe bevoegde rechtbank (artikel 5 lid 1 Wgs jo. artikel 8 Bgs) en het college te vertegenwoordigen bij de zitting waarop de rechtbank zal beslissen op het verzoek;

  x Het afgeven van een verklaring zoals bedoeld in artikel 285 lid 1 onder f Fw, ten behoeve van de aanvraag voor de Wet schuldsanering Natuurlijke Personen;

  x Het treffen van een buitengerechtelijke schuldregeling zoals bedoeld in artikel 288 lid 2 onder b Fw;

  x De afhandeling van ingebrekestellingen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en anderszins;

  x Het uitvoeren van alle op de Wgs, het Bgs en de Fw gebaseerde nadere regelgeving, verordeningen en beleidsregels, voor zover enig wettelijk voorschrift hier zich niet tegen verzet;

  x Het zorgdragen voor een deugdelijke verslaglegging en motivering van de in het kader van dit mandaat genomen besluiten;

  x Het periodiek rapporteren aan het college van burgemeester en wethouders over de gerealiseerde dienstverlening;

  x Het overeenkomstig de van toepassing zijnde wet- en regelgeving archiveren van alle documenten (schriftelijk of digitaal) die betrekking hebben op de in het kader van dit (onder) mandaat uitgeoefende bevoegdheden;

  x De naleving van de verplichtingen uit de AVG en de andere van toepassing zijnde wettelijke regelingenbetreffende de verwerking van persoonsgegevens voor zover betrekking hebben op voornoemde werkzaamheden.

  x De afhandeling van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 Awb tegen gedragingen in het kader van de uitoefening van de in de voorgaande leden bedoelde taken en bevoegdheden.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur van KBL zal inwoners in geval van bezwaar of beroep attenderen op de gemeentelijke procedure.

  De Kredietbank Limburg mandaat te verlenen voor het vertegenwoordigen van het college bij Bezwaar en Beroep. Hieronder wordt verstaan het vertegenwoordigen van het college bij het CBC en de Rechtbank. En het hebben van mandaat voor het schrijven van het verweerschrift en het herzien van het besluit naar aanleiding van het bezwaar.

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1.

  Het dagelijks bestuur van de KBL kan in het kader van de uitvoering van dit mandaatbesluit een ondermandaat verlenen, voor zover enig wettelijk voorschrift zich hier niet tegen verzet.

 • 2.

  In geval van ondermandaat is hetgeen in dit mandaatbesluit bepaald van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 De ondertekening van besluiten (afdoenings- en ondertekeningsmandaat)

 • 1.

  Een krachtens mandaat genomen besluit dient te vermelden dat het besluit namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Kerkrade is genomen.

 • 2.

  Een besluit dat in (onder)mandaat is genomen namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Kerkrade dient als volgt te worden ondertekend:

   

  Mandaat

  Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade,

  (functie gemandateerde),

   

  Ondermandaat:

  Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade,

  (functie gemandateerde),

  Namens deze

  (functie ondergemandateerde),

  (handtekening ondergemandateerde)

  (naam)

Artikel 5 Inwerkingtreding en termijn

Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking en is geldig totdat het wordt ingetrokken of de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg wordt opgeheven.

Artikel 6 Citeertitel

Dit mandaatbesluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg”.

Aldus besloten op 21december 2021,

Het college, De secretaris,

dr. T.P. Dassen-Housen R.M.J.S. Stijns