Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Financieel Besluit Jeugdhulp 2022 gemeente Harlingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinancieel Besluit Jeugdhulp 2022 gemeente Harlingen
CiteertitelFinancieel Besluit Jeugdhulp 2022 gemeente Harlingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR648021/1
 2. Jeugdwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2022nieuwe regeling

07-12-2021

gmb-2022-9251

143431

Tekst van de regeling

Intitulé

Financieel Besluit Jeugdhulp 2022 gemeente Harlingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen;

 

gelet op de Jeugdwet;

 

gelet op de Verordening Jeugdhulp 2021 gemeente Harlingen;

 

 

b e s l u i t

 

vast te stellen het:

 

Financieel Besluit Jeugdhulp 2022 gemeente Harlingen

 

Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  De begrippen die in dit Financieel Besluit gehanteerd worden hebben, tenzij anders aangegeven, de betekenis zoals omschreven in de wet en de verordening van de gemeente Harlingen.

   

Persoonsgebonden budget (PGB)

Artikel 2. Trekkingsrecht

 • 1.

  De dienst doet de uitvoering voor het college en betaalt het PGB aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

   

De SVB betaalt, na de toekenningsbeschikking van het college en de declaratie van de jeugdige en/of ouder(s), de zorgaanbieder met wie de jeugdige en/of ouder(s) een zorgovereenkomst is aangegaan.

Artikel 3. Verantwoording besteding PGB door jeugdige en/of ouder(s)

 • 1.

  Een gedeelte van de verantwoording van het PGB vindt vooraf plaats via de zorgovereenkomst die de jeugdige en/of ouder(s) met de zorgaanbieder afsluit. Deze wordt goedgekeurd door de SVB (arbeidsrechtelijk) en de gemeente (zorginhoudelijk).

 • 2.

  Iedere PGB budgethouder dient alle documenten die betrekking hebben op het PGB en de inhuur van een zorgaanbieder te bewaren.

 • 3.

  De PGB budgethouder dient de in lid 2 betreffende documenten gedurende zeven jaar te bewaren en als daarom wordt gevraagd (een kopie van) de stukken aan de gemeente te verstrekken.

 

De gemeente kan de stukken opvragen bij een steekproefsgewijze controle op de kwaliteit en/of rechtmatigheid van het PGB of een controle naar aanleiding van signalen over onjuiste besteding van het PGB door de budgethouder en/of de zorgaanbieder.

 

PGB Specialistische Jeugdhulp

Artikel 4. Tarieven PGB Specialistische Jeugdhulp

 • 1.

  Bij de vaststelling van de PGB tarieven wordt, conform de verordening Jeugdhulp van de gemeente Harlingen, onderscheid gemaakt tussen formele ondersteuning en informele ondersteuning opgenomen in de verordening.

 • 2.

  De tarieven voor PGB zijn voor elke voorziening en product afzonderlijk berekend. De toegekende budgetten kunnen volledig ingezet worden.

 • 3.

  Het in de beschikking vastgestelde persoonsgebonden budget en tarief geldt gedurende het lopende kalenderjaar. Jaarlijks ontvangt de jeugdige en/of ouder(s) een toekenningsbeschikking voorzien van het budget voor het navolgende jaar.

 • 4.

  Indien het tarief van de door de jeugdige en/of ouder(s) gekozen zorgaanbieder hoger is dan het maximum vastgestelde tarief in het Financieel Besluit Jeugdhulp van de gemeente Harlingen, zijn de meerkosten voor rekening van de jeugdige en/of ouder(s) zelf.

 • 5.

  Het aantal te beschikken uren, dagdelen en etmalen wordt vastgesteld aan de hand van de noodzakelijke ondersteuning op basis van een gestelde maatwerkvoorziening.

 • 6.

  Een etmaal heeft een omvang van 24 uur en bestaat uit vier delen: ochtend, middag, avond en nacht. Indien nodig wordt het tarief van een etmaal gedeeld door vier om te komen tot het tarief voor een dagdeel. Een dagdeel heeft een omvang van minimaal 4 uren en maximaal 6 uren, ongeacht het tijdstip van start of einde.

 • 7.

  De hoogte van het definitieve budget voor formele ondersteuning wordt vastgesteld op basis van:

   

  • a.

   de benodigde ondersteuning (activiteiten, omvang en frequentie) én het daarbij passende (marktconforme) tarief én

  • b.

   het door de bewoner opgestelde budgetplan én

  • c.

   het werkelijke uurtarief van de aanbieder, met een maximum van het in dit Financieel Besluit vastgestelde tarief.

 • 9.

  De hoogte van het PGB tarief 2022 voor Specialistische Jeugdhulp, Verblijf en Vervoer is als volgt vastgesteld:

 •  

  Product Formeel

  Productnaam

  Bedrag per eenheid

  Eenheid

  Individuele Begeleiding

  Individuele Begeleiding Basis

  € 35,10

  Uur

  Individuele Begeleiding

  Individuele Begeleiding Plus

  € 44,55

  Uur

  Individuele Begeleiding

  Individuele Begeleiding Specialistisch

  € 62,10

  Uur

  Dagactiviteiten

  Dagactiviteit Groep

  € 11,04

  Uur

  Kortdurend Verblijf

  Kortdurend Verblijf

  € 139,62

  Etmaal

  Vervoer

  Vervoer BG/DA, zonder rolstoel

  € 10,00

  Etmaal

 • Product Informeel

  Productnaam

  Bedrag per eenheid

  Eenheid

  Individuele Begeleiding

  Individuele Begeleiding Basis

  € 23,40

  Uur

  Individuele Begeleiding

  Individuele Begeleiding Plus

  € 29,70

  Uur

  Individuele Begeleiding

  Individuele Begeleiding Specialistisch

  € 41,40

  Uur

  Dagactiviteiten

  Dagactiviteit Groep

  € 6,90

  Uur

  Kortdurend Verblijf

  Kortdurend Verblijf

  € 87,27

  Etmaal

  Vervoer

  Vervoer BG/DA, zonder rolstoel

  € 10,00

  Etmaal

 

 • 10.

  Bruto bedragen

   

  • a.

   De in dit Financieel Besluit genoemde bedragen zijn, voor zover van toepassing, inclusief btw.

  • b.

   De in dit financieel Besluit opgenomen tarieven zijn bruto. Dat betekent dat hierin alle kosten besloten zijn, waaronder eventuele werkgeverslasten op het moment dat belanghebbende een overeenkomst in loondienst aangaat met de hulpverlener(s) in het kader van werkgever voor ondersteuning aan huis.

Slotparagraaf

Artikel 5. Slotparagraaf

 • 1.

  Inwerkingtreding

  Het Financieel Besluit Jeugdhulp 2022 gemeente Harlingen treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 2.

  Citeertitel

  Dit Financieel Besluit wordt aangehaald als ‘Financieel Besluit Jeugdhulp 2022 gemeente Harlingen’.

 • 3.

  Overgangsbepaling

   

  • a.

   Een besluit op een aanvraag wordt genomen op basis van de op de datum van het besluit geldend Financieel Besluit Jeugdhulp.

  • b.

   Een jeugdige en/of ouder(s) houdt het recht op een verstrekte voorziening in PGB, ook na inwerkingtreding van een nieuw Financieel Besluit Jeugdhulp, tot de einddatum van de beschikking of tot het college een nieuw besluit genomen heeft.

  • c.

   Bij bezwaarschriften wordt beslist met inachtneming van het Financieel Besluit die geldig was ten tijde van het bestreden besluit op de aanvraag.