Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2022 gemeente Harlingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinancieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2022 gemeente Harlingen
CiteertitelFinancieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2021 gemeente Harlingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR650218/2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2022nieuwe regeling

07-12-2021

gmb-2022-9235

143430

Tekst van de regeling

Intitulé

Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2022 gemeente Harlingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen

 

besluit:

 

gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het bepaalde in de verordening maatschappelijke ondersteuning 2021, gemeente Harlingen

 

 • 1.

  vast te stellen het:

   

  Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2022 gemeente Harlingen.

   

  Dit besluit is vastgesteld op 7 december 2021.

 • 2.

  Het ‘Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2021 gemeente Harlingen’ in te trekken op de dag waarop het ‘Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2022 gemeente Harlingen’ is gepubliceerd en in werking treedt.

1. Begripsomschrijvingen

 

 • 1.

  Alle begrippen die in dit Financieel Besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en in de verordening maatschappelijke ondersteuning 2021, gemeente Harlingen.

 • 2.

  In dit Financieel Besluit wordt verstaan onder:

 •  

 • Eerste meereizende: indien en voor zover het voertuig daartoe de ruimte biedt, de eerste persoon die meereist en dezelfde reis maakt als de Pashouder. Deze persoon mag geen rolstoel en/of scootmobiel gebruiker zijn en moet in staat zijn zelfstandig in het voertuig te stappen.

2. Collectief vervoer, reizigersbijdragen

 

 • 1.

  De reizigersbijdrage voor personen van 12 jaar tot en met 64 jaar voor verplaatsingen met het collectief vervoer is vastgesteld op een bedrag van € 0,17 per kilometer. Daarbij geldt een opstaptarief van € 1,05 per enkele reis.

 • 2.

  De gereduceerde reizigersbijdrage voor kinderen van 4 jaar tot en met 11 jaar en voor personen van 65 jaar en ouder jaar voor verplaatsingen met het collectief vervoer is vastgesteld op een bedrag van € 0,11 per kilometer. Daarbij geldt een opstaptarief van € 0,66 per enkele reis.

 • 3.

  Het tarief voor de eerste meereizende is vastgesteld op € 0,96 per kilometer, daarbij geldt geen opstaptarief.

 • 4.

  Het tarief voor de overige meereizenden is vastgesteld op €1,81 per kilometer, daarbij geldt geen opstaptarief.

 • 5.

  Na 25 kilometer is het tarief voor de in lid 1 tot en met lid 4 genoemde personen vastgesteld op €1,81 per kilometer.

 • 6.

  De vervoerder crediteert de reizigersbijdragen van de personen bedoeld in lid 1 t/m 5 aan de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

3. Financiële tegemoetkoming huurderving

 

Voor maximaal 6 maanden kan een financiële tegemoetkoming worden verstrekt voor huurderving van een woonruimte. De kosten daarvan worden bepaald door de werkelijke huur van die woonruimte (inclusief verbruik van gas, water en elektra).

 

4. Financiële tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten

 

 • 1.

  De financiële tegemoetkoming voor verhuis- en (her)inrichtingskosten bedraagt € 2.581,43.

 • 2.

  Dit bedrag kan indien de persoonlijke omstandigheden dit noodzakelijk maken gemotiveerd verhoogd of verlaagd worden.

5. Financiële tegemoetkoming vervoerskosten (rolstoel)taxi

 • 1.

  De financiële tegemoetkoming voor de vervoerskosten voor het individueel gebruik van een taxi bedraagt € 1.136,86 per jaar.

 • 2.

  De financiële tegemoetkoming voor de vervoerskosten voor het individueel gebruik van een rolstoeltaxi bedraagt € 1.707,84 per jaar.

 • 3.

  De bedragen uit de leden 1 en 2 kunnen indien de persoonlijke omstandigheden dit noodzakelijk maken gemotiveerd verhoogd of verlaagd worden.

6. Hardheidsclausule

 

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van bepalingen in dit Financieel Besluit , indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

7. Inwerkingtreding, geldigheidsduur en citeertitel

 

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking na publicatie.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2022 gemeente Harlingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Harlingen, d.d. 7 december 2021.

C.M. Sjerps

Burgemeester

S.C. van Gent

Secretaris