Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eersel

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022 gemeente Eersel (Legesverordening 2022) inclusief de daarbij behorende tarieventabel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEersel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2022 gemeente Eersel (Legesverordening 2022) inclusief de daarbij behorende tarieventabel
CiteertitelLegesverordening 2022, inclusief bijbehorende tarieven-tabel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022Ter vervanging van Legesverordening 2021, inclusief bijbehorende tarieven-tabel

21-12-2021

gmb-2021-472017

21.09411

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022 gemeente Eersel (Legesverordening 2022) inclusief de daarbij behorende tarieventabel

 

De raad van de gemeente Eersel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021, nr. R21.058

 

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022 (Legesverordening 2022) inclusief de daarbij behorende tarieventabel.

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeven van wie de dienst is verleend.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 4 weken na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 

 • 1.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 2.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 3.

  onderdelen 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

 • 4.

  onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 5.

  hoofdstuk 13 (kansspelen)].

 

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2021’ van 15 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12 tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende perioden plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • a.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • b.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening 2022, inclusief bijbehorende tarieven-tabel”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 december 2021

De raad van de gemeente Eersel

de griffier, J.W.G. van Bree

de voorzitter, drs. W.A.C.M. Wouters

 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2022

Indeling tarieventabel

 

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Naturalisatie

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Kadaster

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

Hoofdstuk 12 Vervallen, verplaatst naar Titel 3

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie en Overige kabels en leidingen

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 16 Diversen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 11 Wet geluidhinder

 

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Vergunningen e.d. op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van partnerschappen en de omzetting van een partnerschap in een huwelijk op een andere tijd dan op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879, Stb. 72, sedertdien gewijzigd, voor kosteloze huwelijksvoltrekking is bepaald, exclusief trouwboekje, voor de locatie gemeentehuis op:

 

1.1.1.1

Maandag tot en met vrijdag

€ 469,65

1.1.1.2

Zaterdag

€ 513,30

1.1.2

Voor de externe locatie Protestants Kerkje (Markt) op:

 

1.1.2.1

Maandag tot en met vrijdag

€ 706,85

1.1.2.2

Zaterdag

€ 750,55

1.1.3

Voor de externe locatie Streekmuseum op:

 

1.1.3.1

Maandag tot en met vrijdag

€ Vervallen

1.1.3.2

Zaterdag

€ Vervallen

1.1.4

Voor de externe locatie Jacobushoeve in Vessem op:

 

1.1.4.1

Maandag tot en met vrijdag

€ Vervallen

1.1.4.2

Zaterdag

€ Vervallen

1.1.5

Trouwen op locatie naar keuze op:

 

1.1.5.1

Maandag tot en met vrijdag

€ 469,65

1.1.5.2

Zaterdag

€ 513,30

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje/ partnerschapsboekje of duplicaat-trouwboekje/partnerschapsboekje

 

€ 26,30

1.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting uit de registers van de Burgerlijke stand, per verstrekking

 

 

€ 9,05

1.1.7.1

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25,20

 

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

€ 14,30

1.1.9

Het tarief bedraagt ter zake van het wijzigen dan wel annuleren van de huwelijks- en partnerschapsregistratieagenda

 

€ 23,65

1.1.10

Verklaring van huwelijkse bevoegdheid

€ 25,10

1.1.10.1

Meertalig modelformulier verklaring van huwelijkse bevoegdheid, bedrag onder 1.1.10 wordt verhoogd met

€ 19,30

1.1.11

Uittreksel of internationaal uittreksel burgerlijke stand

€ 14,30

1.1.12

Kosten huwelijk op maandag om 9:00 of 9:30 uur

€ 0,00

1.1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen en uitspreken van een echtscheiding door de ambtenaar van de burgerlijke stand zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

Vervallen

1.1.14

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een externe babs voor één dag

 

€ 53,05

1.1.15

Het tarief bedraagt voor de omzetting geregistreerd partnerschap naar een huwelijk

€ 53,05

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

Van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 57,30

1.2.2

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 57,30

1.2.3

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

Voor een persoon de op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.4

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor Vreemdelingen:

 

1.2.4.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 57,30

1.2.4.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 57,30

1.2.5

Van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 36,95

1.2.6

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, die in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

 

 

€ 51,60

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

€ 41,60

1.3.1.1

Het bedrag van 1.3.1 wordt verhoogd indien bij een omwisseling van een buitenlands rijbewijs het originele rijbewijs aangetekend moet worden verzonden

 

vervallen

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

 

€ 34,10

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Wet basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking uit de BRP

€ 9,05

1.4.2.2

tot systematische gegevensverstrekking, per verstrekking uit de BRP

€ 0,30

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de BRP, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

€ 25,20

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

€ 9,05

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

 

 

€ 25,20

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen.

 

€ 2,50

1.4.7

Het tarief bedraagt tot het verstrekken van een verklaring Brussel IIbis

vervallen

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.5.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.5.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

Vervallen

 

met een maximum per bericht van

Vervallen

 

Hoofdstuk 6 Naturalisatie

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

1.6.1.1

naturalisatie enkelvoudig standaard

€ 945,00

1.6.1.2

naturalisatie enkelvoudig verlaagd

€ 703,00

1.6.1.3

naturalisatie gemeenschappelijk standaard

€ 1.206,00

1.6.1.4

naturalisatie gemeenschappelijk verlaagd

€ 965,00

1.6.1.5

meenaturaliserend minderjarig kind

€ 139,00

1.6.2

Het tarief bedraagt voor afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet Nederlanderschap:

 

1.6.2.1

enkelvoudige optie

€ 200,00

1.6.2.2

gemeenschappelijke optie

€ 342,00

1.6.2.3

Medeopterende minderjarig kind:

€ 22,00

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de begroting

€ 28,80

1.7.1.2

een afschrift van de jaarstukken

€ 28,80

 

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.8.2.1

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 14,30

1.8.2.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 9,05

1.8.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 9,05

1.8.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 9,05

1.8.5

tot het waarmerken van een afschrift of kopie

€ 9,05

 

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,65

1.9.2

Het tarief bedraagt, ongeacht het in 1.9.1 bepaalde, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 5,35

1.9.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 8,95

 

Hoofdstuk 10 Kadaster

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier:

 

€ 23,44

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een:

 

1.10.2.1

kadastrale inzage, per geraadpleegd object, inclusief uitdraai op papier

€ 17,67

1.10.2.2

hypothecaire inzage, per geraadpleegd object, inclusief uitdraai op papier

€ 17,67

1.10.2.3

afdruk van een kadastrale kaart, per object, inclusief uitdraai op papier

€ 17,67

 

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

 

€ 41,80

1.11.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

 

€ 17,88

 

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

Voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

 

Vervallen, verplaatst naar Titel 3

1.12.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.12.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

Vervallen

1.12.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.12.1 bedoelde ontheffing

Vervallen

verplaatst naar Titel 3

 

Hoofdstuk 13 Kansspelen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.13.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, een basisbedrag van

 

€ 34,00

 

vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van

€ 22,50

 

Voor een periode van 12 maanden tot en met 3 jaar wordt het tarief uit artikel 1.13.1.1 of 1.13.1.2 vermenigvuldigd met het aantal jaren waarvoor de vergunning wordt verleend

 

1.13.1.3

Voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

 

€ 226,50

1.13.1.4

voor twee of meer kansspeelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, een basisbedrag van

 

€ 136,00

 

vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van

€ 90,50

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

 

€ 50,50

 

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie en Overige kabels en leidingen

1.14.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en 3.2 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 waarbij de graaflengte < 100m is of een montagegat c.q. lasgat met een oppervlakte van > 2m².

 

 

€ 200,92

1.14.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en 3.2 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 waarbij de graaflengte ≥ 100m en < 20 km is.

 

€ 401,85

1.14.4.3

Het tarief genoemd onder 1.14.4.1 en 1.14.4.2 wordt vermeerderd per strekkende meter sleuflengte, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen, met een bedrag van

 

€ 1,93

1.14.4.4

Het tarief genoemd onder 1.14.4.1 en 1.14.4.2 wordt vermeerderd

per strekkende meter sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde kom gelegen, met een bedrag van:

 

 

 

over de eerste 2.000 m1, van

 

€ 1,37

 

over de lengte > 2.000 m1 en ≤ 5.000 m1, van

€ 0,81

 

over het resterende lengte, van

€ 0,70

1.14.4.5

 

€ 0,83

 

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

€ 246,24

1.15.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

 

€ 246,24

1.15.3

tot het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

€ 75,00

1.15.4

Vermissing van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 26,55

 

 

Hoofdstuk 16 Diversen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 

 

 

€ 12,97

1.16.2

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening (collectevergunning)

 

Verplaatst naar Titel 3, hoofdstuk 2

1.16.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie WOZ-beschikking ten behoeve van bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen derden die bevoegd zijn tot het gebruik van een waardegegeven ten behoeve van de bij die maatregel aan te wijzen doeleinden conform artikel 40a van de Wet waardering onroerende zaken.

 

 

 

€ 11,67

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.16.4.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,19

1.16.4.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen. Dit tarief geldt ook voor kopieerkosten van Wob-verzoeken:

 

1.16.4.2.1

A4 enkelvoudig, vanaf 10 pagina’s per pagina

€ 0,59

 

A4 dubbelzijdig, vanaf vijf pagina’s per pagina

€ 0,82

1.16.4.2.2

A3 enkelvoudig, per pagina

€ 0,82

 

A3 dubbelzijdig, per pagina

€ 1,16

1.16.4.2.3

een kleurenprint

 

 

A4, per pagina

€ 1,27

 

A3, per pagina

€ 1,95

1.16.4.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 4,17

1.16.4.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

€ 4,17

1.16.4.5

kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij de eerder in dit hoofdstuk genoemde stukken, dan wel kopieën of lichtdrukken daarvan, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening, kopie of lichtdruk

 

 

€ 7,82

 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen:

 

1.17.1

voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau en peuterspeelzalen

€ 940,40

 

1.17.2

voor gastouder

€ 606,45

1.17.3

voor het in afwijking van 1.17.2 in behandeling nemen van een aanvraag tot

opname in het LRKP van een voorziening voor gastouderopvang, waarbij

de houder van de voorziening, de gastouder, al in het landelijke register is

opgenomen met een andere voorziening én er een inspectie heeft plaatsgevonden van die gastouder in de afgelopen drie jaar

of waarbij het opvangadres al is geregistreerd als adres waar een voorziening voor gastouderopvang is gevestigd én er een inspectie plaatsgevonden heeft van het opvangadres in de afgelopen drie jaar.

€ 503,70

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Gebruiksoppervlakte:

De gebruiksoppervlakte (GO) van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte van alle bouwlagen en alle gebruiksfuncties, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Bij de bepaling van de GO worden niet meegerekend:

 • de oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de netto-hoogten kleiner is dan 1,5 m, met uitzondering van vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.;

 • een liftschacht;

 • een trapgat, schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk aan 4m²;

 • een vrijstaande bouwconstructie (niet zijnde een trap) indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk aan 0,5 m²;

 • een leidingschacht, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m²;

 • een dragende binnenwand.

Gebruiksfunctie:

De gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben of categorie zijn en die samen een gebruikseenheid vormen

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

50 %

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

2.2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, van de APV.

Verplaatst naar 3.1.6

2.2.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, van de APV.

Verplaatst naar 3.1.7

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief bepaald op basis van de gebruiksfunctie(s) en de gebruiksoppervlakte daarvan. Wanneer een bouwactiviteit meer dan één gebruiksfunctie kent wordt het tarief bepaald op basis van de som van de tarieven per gebruiksfunctie en daaraan gekoppelde gebruiksoppervlakte. Er kan naast een nieuwe gebruiksfunctie ook sprake zijn van activiteiten binnen een bestaande gebruiksfunctie. In het laatste geval wordt gerekend met de gebruiksoppervlakte waar de bouwactiviteiten (bijvoorbeeld interne wijzigingen) plaatsvinden ook al blijft de gebruiksfunctie in aard ongewijzigd.Dit alles is te berekenen aan de hand van het onderstaande, waarbij het minimum bedrag € 207,40 is.

Wanneer sprake is van één of meer van de volgende gebruiksfuncties:

wordt voor de betreffende gebruiksfunctie(s) afzonderlijk de gebruiksoppervlakte of eenheid bepaald en aan de hand hiervan het volgende tarief per gebruiksfunctie gehanteerd:

 

 

NIEUWBOUW, UITBREIDING EN VERBOUWING

 

2.3.1.1.1

Woningen, recreatiewoning, zorgwoning en woonwagens

€ 25,85 m²

2.3.1.1.2

Uitbreiding/verbouw/kelder/serre/dakkapel etc. bij cat. 2.3.1.1.1

€ 27,95 m²

2.3.1.1.3

Overige veranderingen bij cat. 2.3.1.1.1 (inpandig, constructie, dak, etc.)

€ 12,65 m²

2.3.1.1.4

Gevelwijziging

€ 15,05 m²

 

 

 

 

BIJGEBOUWEN, OVERKAPPINGEN EN TUINMEUBILAIR

 

2.3.1.1.5

Berging / garage / tuinhuis

€ 14,30 m²

2.3.1.1.6

Carport / overkapping / zwembad

€ 10,55 m²

2.3.1.1.7

Erfafscheiding / pergola

€ 196,50 stuk

 

 

 

 

BEDRIJFSRUIMTEN (niet agrarisch)

 

2.3.1.1.8

Bedrijfshal / opslagruimte (dicht)

€ 10,30 m²

2.3.1.1.9

Bedrijfskantoor in de bedrijfsruimte extra

€ 12,65 m²

2.3.1.1.10

Open loods / overkapping bij bedrijfsruimten

€ 5,80 m²

2.3.1.1.11

Gevelwijziging

€ 14,80 m²

 

 

 

 

OVERIGE GEBOUWEN

 

2.3.1.1.12

Kantoor / Showroom / winkel / horeca / sporthal / school / kinderdagverblijf / etc.

€ 26,45 m²

2.3.1.1.13

Overige veranderingen overige gebouwen (inpandig, constructie, dak etc.)

€ 8,20 m²

2.3.1.1.14

Gevelwijziging

€ 14,80 m²

2.3.1.1.15

Tuinbouwkas

€ 1,80 m²

2.3.1.1.16

(Parkeer) kelder (ondergronds en/of deels bovengronds)

€ 14,20 m²

2.3.1.1.17

Semi-permanente unit

€ 275,00 stuk

 

 

 

 

STALLEN, OVERIGE AGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN EN BOUWWERKEN

 

2.3.1.1.18

Alle stallen (varkens, koeien, kippen, paarden, nertsen etc.)

€ 7,65 m²

2.3.1.1.19

Werktuigenloods, aardappelloods, opslagloods, open loods (veldschuur) etc.

€ 5,05 m²

2.3.1.1.20

Mestsilo / kelder

€ 5,05 m²

2.3.1.1.21

Sleufsilo

€ 196,50 stuk

 

 

 

 

OVERIGE GEBOUWEN EN BOUWWERKEN

 

2.3.1.1.22

Overige gebouwen en bouwwerken (niet eerder genoemd)

€ 8,45 m²

2.3.1.1.23

Windmolens en antennemasten en uitkijktorens

€ 223,00 m

2.3.1.1.23a

Zonneparken (grootschalige grondgebonden veldsystemen)

€ 2.107,00/ ha (maximum

€ 10.000,00).

2.3.1.1.24

Overige bouwwerken geen gebouwen zijnde (niet eerder genoemd)

€ 196,50 stuk

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 worden de leges met betrekking tot het verkrijgen van een vergunning, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvraag of gereedkomen, verhoogd met

50 %

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een minimum van

€ 90,90

 

en met een maximum van

€ 2.620,00

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 735,20

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 253,60

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast, voor zover het geen wijziging van gebruik betreft (buitenplanse kleine afwijking),

€ 253,60

2.3.3.2.a

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2 van de Wabo wordt toegepast, voor zover het betreft een wijziging van gebruik of toevoeging van een woning (buitenplanse kleine afwijking)

€ 662,00

2.3.3.2.b

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo wordt toegepast, voor zover het betreft een tijdelijke activiteit (buitenplanse afwijking)

€ 449,00

2.3.3.2.c

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2 van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), voor zover het niet past betreft binnen de “Beleidsregels kleine afwijkingen van bestemmingsplannen en planschade 2015”; wordt het bedrag van artikelen 2.3.3.2 en 2.3.3.2a verhoogd met de voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde (externe) kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in (resp.) 2.3.3.3c is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 12.854,87

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 254,10

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 254,10

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 254,10

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 254,10

 

 

 

2.3.4

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale erfgoedverordening of de Erfgoedverordening gemeente Eersel 2017 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of de gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

€   480,20

2.3.4.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 €   480,20

2.3.4.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 €   480,20

2.3.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Eersel 2017aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

€   480,20

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 913,00

 

 

 

2.3.6

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 480,20

 

 

 

2.3.7

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 90,60

 

Te laat of achteraf ingediende aanvraag  

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7 worden de leges met betrekking tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het vellen of doen vellen van houtopstand verhoogd met  € 100,00, indien de aanvraag korter dan drie weken voor aanvang van de aangevraagde activiteit wordt ingediend of de aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit.

 

2.3.8

Natura 2000-activiteiten

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

€ 253,60

2.3.8.2

Vervallen

 

 

 

 

2.3.9

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 247,61

 

 

 

2.3.10

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.10.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 358,67

2.3.10.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.10.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 254,10

 

2.3.10.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.11

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft, vermeerderd met

€ 210,50

2.3.11.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft, vermeerderd met

€ 210,50

 

 

 

2.3.12

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.12.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 302,00

2.3.12.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 763,35

 

 

 

2.3.13

Advies

 

2.3.13.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.13.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.14

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.14.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 580,00

2.3.14.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.14.1.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.14.2

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het indienen van een aanvraag om een verklaring van geen bedenken van Provincie Noord-Brabant in het kader van een natuurtoets voor:

Gebiedsbescherming:

 

Soortenbescherming door burgers:

 

Soortenbescherming infrastructureel en gebiedsgericht:

 

Soortenbescherming overige:

 

 

 

 

 

€ 4.163,58

 

€ 2.255,36

 

€ 6.400,62

 

€ 4.815,19

 

 

 

 

2.3.15

Toets Verordening Ruimte / BZV

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor de beoordeling van de aanvraag aan de Verordening Ruimte en/of Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij of daarmee gelijk te stellen regels van de Provincie Noord-Brabant

 

€ 1.870,00

 

 

 

2.3.16

Milieueffectrapportage

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief voor de beoordeling van de aanvraag voor een project waarvoor tevens een verplichte milieueffectrapportage is opgesteld of aan de aanvraag is voorafgegaan, verhoogt met

tenzij deze kosten anderszins in rekening zijn gebracht

 

€ 15.000,00

2.3.16.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief voor de beoordeling van de aanvraag voor een project waarvoor tevens een vrijwillige milieueffectrapportage is opgesteld of aan de aanvraag is voorafgegaan, verhoogt met

tenzij deze kosten anderszins in rekening zijn gebracht

 

€ 4.000,00

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Niet van toepassing

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2.1

Niet van toepassing

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Niet van toepassing

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

2.5.4.1

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

2.5.5.1

Niet van toepassing

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

niet van toepassing

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 210,50

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 12.854,87

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 7.387,52

2.8.3

Vervallen

 

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening en het verzoek meeloopt met een bestemmingsplan op initiatief van de gemeente:

50% van het tarief genoemd in artikel 2.8.1

 

2.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening en het verzoek meeloopt met een bestemmingsplan op initiatief van de gemeente:

50% van het tarief genoemd in artikel 2.8.2, indien aan de aanvraag meegewerkt kan worden op basis van het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

niet van toepassing

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 254,10

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van schriftelijke principeverzoeken, waarbij een standpunt van het college van burgemeester en wethouders nodig is

€ 500,00

 

Als binnen twaalf maanden na verzending van het principebesluit een formele aanvraag om:

een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

een aanvraag met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, letter a, onder 2º en 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

wordt het tarief als bedoeld in artikel 2.10 in mindering gebracht op de leges die verschuldigd zijn voor deze aanvragen.

 

 

Hoofdstuk 11 Wet geluidhinder

2.11.1

Toepassing art. 83 en verder van de Wet geluidshinder

€ 1.894,00

2.11.2

Toepassing art. 83 en verder van de Wet geluidshinder bij

 • een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening,

 • het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening en

 • afwijken bestemmingsplan op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo

€ 1.515,20

 

Hoofdstuk 12 Huisnummering

2.12.1

Het tarief bedraagt voor het afwijzen of weigeren van een aanvraag tot afgifte, intrekking of wijziging van een (extra) huisnummer, wanneer dat niet samengaat met een aanvraag om een omgevingsvergunning

€ 119,90

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

3.1.1

aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 556,10

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet

€ 195,40

3.1.3

een melding/aanvraag tot het wijzigen van de vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 195,40

3.1.4

een melding/aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Alcoholwet

€ 195,40

3.1.5

een melding tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

Vervallen

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, van de APV

€ 210,50

3.1.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ondergeschikte wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, van de APV

€ 105,30

 

Hoofdstuk 2 Vergunningen e.d. op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in de hoofd stukken 2 t/m 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (vergunningen met betrekking tot de openbare orde, sekswinkels en dergelijke, bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente en andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente) voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

Vervallen

 

3.2.2

Vervallen, zie 2.3.10

 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.3.1

een hoog risico-evenement (score C ingevolge APV en Uitvoeringsbeleid Evenementen)

€ 6.450,00

3.2.3.2

een evenement dat niet voldoet aan de eisen voor een melding als bedoeld in artikel 2.25 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Vervallen

3.2.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing voor het sluitingsuur als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 108,90

3.2.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing geluidhinder als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Vervallen

3.2.3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing voor het houden van recreatief nachtverblijf als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Vervallen

3.2.3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om het plaatsen van (handels-)reclame obv artikel 4:15 en 4:15a van de APV

€ 66,35

3.2.3.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening (collectevergunning)

Vervallen

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 528,00

3.2.5

Te laat ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in Titel 3 van deze verordening bedraagt het tarief met betrekking tot het verkrijgen van een evenementenvergunning, een vergunning of ontheffing Alcoholwet en/of een andere vergunning of ontheffing op grond van de Algemene wet bestuursrecht waarvan de aanvraag korter dan drie weken voor aanvang van de aangevraagde activiteit wordt ingediend  € 100,00.

 

3.2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een incidentele standplaatsvergunning

Vervallen

3.2.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tijdelijke standplaatsvergunning

€ 113,00

3.2.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een reguliere standplaatsvergunning

€ 226,00

3.2.7

Onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk 2 van Titel 3 van deze verordening worden de (externe) kosten voor het doen van onderzoek naar de veiligheid van de deelnemers als gevolg van omstandigheden in bos- en natuurgebieden en/of de aanwezigheid van kwetsbare natuurwaarden in bos- en natuurgebieden als gevolg van het organiseren van een evenement in die gebieden in rekening gebracht bij de aanvrager van een evenementenvergunning of bij de melder van een meldingsplichtig evenement. Het betreft de (externe) kosten boven de 4 uur werk, die blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders  dan wel de burgemeester is opgesteld,  die voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag of de melding aan de aanvrager of melder zijn meegedeeld. Indien een begroting als bedoeld in de tweede volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag of melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager of melder ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag of melding voor deze vijfde werkdag schríftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 2.503,55

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 2.503,55

 

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening / AMvB brandveilig gebruik overige plaatsen

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting en/of terrein als bedoeld in artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening dan wel de AmvB brandveilig gebruik overige plaatsen.

Vervallen

 

 

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1

Voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

 

€ 90,00

3.5.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.5.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

Vervallen

3.5.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.5.1 bedoelde ontheffing

€ 41,00

 

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Eersel d.d. 21 december 2021

Mij bekend,

de griffier van Eersel,

W.G. van Bree