Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond restauratie rijksmonumenten 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond restauratie rijksmonumenten 2022
CiteertitelOpenstelling en vaststelling subsidieplafond restauratie rijksmonumenten 2022
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR237410/73

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-202215-03-2022Nieuwe regeling

21-12-2021

prb-2021-12763

105373

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond restauratie rijksmonumenten 2022

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 21 december 2021, kenmerk 105373, aangaande het vaststellen van een openstellingsperiode en een subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 5 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor restauratie rijksmonumenten’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor de mogelijkheid tot indiening van een aanvraag voor subsidie voor restauratie van rijksmonumenten een openstellingsperiode dient te worden vastgesteld;

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidies voor restauratie van rijksmonumenten een subsidieplafond benodigd is;

  • gelet op artikel 5.5.1 en artikel 5.6.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten vast te stellen:

 

Artikel I  

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 5 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor restauratie rijksmonumenten’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend van 1 februari 2022 tot en met 15 maart 2022.

 

Artikel II

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 5 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor restauratie rijksmonumenten’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 1.865.337,-.

 

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 21 december 2021.

Drs. J.M.M Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris