Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden en marktpromotiegelden gemeente Kerkrade 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden en marktpromotiegelden gemeente Kerkrade 2022
CiteertitelVerordening markt- en marktpromotiegelden gemeente Kerkrade 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening markt- en marktpromotiegelden gemeente Kerkrade 2021

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

15-12-2021

gmb-2021-461917

21Rb121

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden en marktpromotiegelden gemeente Kerkrade 2022

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

1. Markt: openbare koop en verkoop van roerende goederen, die op de daartoe aangewezen dag en plaats wordt gehouden;

2. Staanplaats: een aan de belastingplichtige ter beschikking gestelde plaats op de markt;

3. Vaste plaats: een staanplaats die per kalenderjaar of per seizoen ter beschikking wordt gesteld;

4. Dagplaats: een staanplaats, niet zijnde een vaste plaats, geldig voor de duur van een dag;

5. Seizoen: een deel van het jaar waarin een seizoensgebonden artikel wordt verkocht;

6. Dag: een periode van 24 aaneengesloten uren, aanvangende te 00.00 uur.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  onder de naam marktgelden worden rechten geheven ter zake van het ter beschikking stellen van een staanplaats voor de uitvoering van de markthandel;

 • 2.

  onder de naam marktpromotiegeld worden rechten geheven voor collectieve consumenten wervende activiteiten en publiciteit door de stichting Marktpromotie gemeente Kerkrade.

Artikel 3 Belastingplicht

De marktgelden en marktpromotiegelden worden geheven van degene aan wie een staanplaats ter beschikking is gesteld.

Artikel 4 Heffingsgrondslag

 • 1.

  De grondslag waarnaar de marktgelden worden geheven, is het aantal vierkante meter dat voor standplaatsen wordt ingenomen;

 • 2.

  Een gedeelte van een vierkante meter wordt voor de berekening van de marktgelden voor een hele vierkante meter gerekend;

 • 3.

  De grondslag voor de marktpromotiegelden is het houderschap van een vergunning voor het innemen van een vaste standplaats op een van de warenmarkten.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Voor zover het marktgeld per dag wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een dag.

Ingeval het marktgeld per maand wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een maand.

Artikel 6 Tarief marktgelden

1. De marktgelden bedragen:

I

voor de woensdag- en vrijdagmarkt:

 

 

a) voor een dagplaats, per marktdag en vierkante meter plaatsruimte of een gedeelte daarvan

€ 1,00

 

met een minimum van

€ 7,80

 

 

b) voor een vaste staanplaats, per kalendermaand per vierkante meter plaatsruimte of gedeelte daarvan

€ 2,80

 

met een minimum van

€ 22,20

II

Het op grond van het bepaalde onder I verschuldigde marktgeld wordt vermeerderd met

 

 

a) voor een dagplaats, per marktdag

€ 1,00

 

b) voor een vaste staanplaats, per kalendermaand

€ 4,30

III

Voor de zaterdagmarkt:

 

 

 

a) voor een dagplaats, per marktdag en vierkante meter plaatsruimte of gedeelte daarvan

€ 4,30

 

met een minimum van

€ 34,40

 

 

b) voor een vaste staanplaats, per kalendermaand per vierkante meter plaatsruimte of gedeelte daarvan

€ 7,60

 

met een minimum van

€ 61,10

IV

Het op grond van het bepaalde onder III verschuldigde marktgeld wordt vermeerderd met

 

 

a) voor een dagplaats, per marktdag

€ 2,10

 

b) voor een vaste staanplaats, per kalendermaand

€ 8,60

2. Voor de toepassing van de tarieven worden gedeelten van een dag of een maand voor een gehele dag, onderscheidenlijk een gehele maand gerekend.

Artikel 6a Tarief marktpromotiegelden

De marktpromotiegelden bedragen:

I

Voor de woensdagmarkt in Kerkrade-West:

Per maand

 

Voor de branches aardappelen, groenten en fruit, poelier, vis en zuivel

€ 15,80

 

Voor de overige branches

€ 5,30

 

 

 

II

Voor de vrijdagmarkt in Kerkrade-Centrum:

 

 

Voor de branches aardappelen, groenten en fruit, poelier, vis en zuivel

€ 15,80

 

Voor de overige branches

€ 5,30

 

 

 

III

Voor de zaterdagmarkt in Eygelshoven:

 

 

Voor de branches aardappelen, groenten en fruit, poelier, vis en zuivel

€ 26,40

 

Voor de overige branches

€ 10,60

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  Het marktgeld en marktpromotiegeld wordt geheven bij wijze van aanslag.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de marktgelden, berekend naar de in artikel 6, eerste lid, bedoelde dagtarieven, geheven bij wijze van schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de bij aanslag geheven marktgelden en marktpromotiegelden worden betaald in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De bij wege van schriftelijke kennisgeving geheven marktgelden dienen te worden voldaan op het moment van het in artikel 2 bedoelde ter beschikking stellen.

 • 3.

  Betaling van de termijn zoals bedoeld in het eerste lid is mogelijk via automatische incasso, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de uitvoeringsregeling automatische incasso van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Ontstaan belastingplicht

 • 1.

  De bij wege van aanslag geheven marktgelden en marktpromotiegelden zijn verschuldigd bij aanvang van de maand of - zo dit later is - bij het in artikel 2 bedoelde ter beschikking stellen.

 • 2.

  De bij wege van schriftelijke kennisgeving geheven marktgelden zijn verschuldigd bij het in artikel 2 bedoelde ter beschikking stellen.

Artikel 10 Aanslaggrens

 • 1.

  Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven.

 • 2.

  Voor de toepassing van het vorig lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 11 Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022.

Artikel 12 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening markt- en marktpromotiegelden gemeente Kerkrade 2021", vastgesteld 16 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De ingangsdatum van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening markt- en marktpromotiegelden gemeente Kerkrade 2022".

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering van 15 december 2021.

De voorzitter van de raad, de griffier,

dr. T.P. Dassen-Housen mr. drs. D.G.M.G. Franssen