Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

15-12-2021

gmb-2021-461914

21Rb122

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

1. begraafplaats: de begraafplaats(en) Bleijerheide, Chevremont, Hambos, Holz, Kaalheide en Kerkrade-Kom;

2. particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen verstrooien van as;

3. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

4. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

5. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

6. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

7. grafbedekking: gedenktekens en/of grafbeplanting op een graf of een verstrooiingsplaats;

8. beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

9. rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf of een eigen particulier urnengraf, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  Voor het begraven of bijzetten van levenloos geboren of binnen 14 dagen na de geboorte overleden kinderen van een meervoudige geboorte, die in één kist worden begraven of in één asbus worden bijgezet in een graf is het recht éénmaal verschuldigd.

 • 2.

  Voor het begraven of bijzetten in een graf van stoffelijke resten van kinderen, die binnen 14 dagen na geboorte zijn overleden en worden begraven in één kist of worden bijgezet in één asbus met het stoffelijk overschot van de overleden moeder is geen recht verschuldigd.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieven tabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

Rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

Rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening lijkbezorgingsrechten 2021", vastgesteld 16 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2022".

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering van 15 december 2021.

De voorzitter van de raad, de griffier,

dr. T.P. Dassen-Housen mr. drs. D.G.M.G. Franssen

Bijlage Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2022

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

 

 

Betreffende een persoon van 12 jaar en ouder:

 

 

bij eerste uitgifte

 

1.1.1

voor een periode van 20 jaar

€ 1.128,00

1.1.2

voor een periode van 30 jaar

€ 1.452,00

 

voor het verlengen

 

1.1.3

voor een periode van 5 jaar

€ 398,00

1.1.4

voor een periode van 10 jaar

€ 647,00

1.1.5

voor een periode van 20 jaar

€ 1.121,00

 

Betreffende een persoon beneden 12 jaar:

 

 

bij eerste uitgifte

 

1.1.6

voor een periode van 20 jaar

€ 682,00

1.1.7

voor een periode van 30 jaar

€ 876,00

 

voor het verlengen

 

1.1.8

voor een periode van 5 jaar

€ 229,00

1.1.9

voor een periode van 10 jaar

€ 384,00

1.1.10

voor een periode van 20 jaar

€ 679,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het bijzetten van maximaal twee asbussen/urnen in een graf, bestemd voor het bijzetten van asbussen/urnen, wordt geheven:

 

bij eerste uitgifte

 

1.2.1

voor een periode van 20 jaar

€ 812,00

1.2.2

voor een periode van 30 jaar

€ 1.089,00

 

voor het verlengen

 

1.2.3

voor een periode van 5 jaar

€ 285,00

1.2.4

voor een periode van 10 jaar

€ 488,00

1.2.5

voor een periode van 20 jaar

 

€ 805,00

1.3

Voor het begraven of bijzetten van levenloos geboren of binnen 14 dagen na de geboorte overleden kinderen van een meervoudige geboorte, die in één kist worden begraven of in één asbus worden bijgezet in een graf, is het recht éénmaal verschuldigd, terwijl geen recht verschuldigd is voor het begraven of bijzetten in een graf van stoffelijke resten van kinderen, die binnen 14 dagen na geboorte overleden, worden begraven in één kist of worden bijgezet in één asbus met het stoffelijk overschot van de overleden moeder.

Hoofdstuk 2 Grafbedekking

2.1

Voor het afgeven van een vergunning terzake van het plaatsen of vernieuwen van een grafteken, behoudens in geval van bijgraving of bijzetting, bedoeld in artikel 18 van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Kerkrade 2010 wordt geheven:

€ 89,00

Hoofdstuk 3 Bedekking van urnengraven

3.1

Voor het afgeven van een vergunning terzake van het aanbrengen of vernieuwen van een afsluitplaat voor asbussen wordt geheven:

€ 89,00