Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022
CiteertitelRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 26 van de Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

15-12-2021

gmb-2021-461903

21Rb125

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor de navolgende belastingaanslagen:

1. Hondenbelasting

2. Parkeerbelasting

3. Toeristenbelasting

4. Leges

5. Marktgelden en marktpromotiegelden

6. Lijkbezorgingsrechten

7. Precariobelasting

8. Reclamebelasting

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

De gemeente verleent uitsluitend kwijtschelding voor:

1. De onroerendezaakbelastingen

a. voor de belastingbedragen gebaseerd op de belastingtarieven als bedoeld in artikel 5, onder b. 1. (de eigenarenbelasting woning) van de vigerende “Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen”

2. De afvalstoffenheffing

a. voor de belastingbedragen gebaseerd op de belastingtarieven als bedoeld in hoofdstuk 1.1, onderdelen 1.1.1 tot en met 1.1.2 (vastrecht) van de tarieventabel behorende bij de vigerende “Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing’’.

3. De rioolheffing

a. voor de belastingbedragen gebaseerd op de belastingtarieven als bedoeld in artikel 6, eerste lid a., b. en c., (woningen) van de vigerende “Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing”

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding van de belastingen zoals bedoeld in artikel 2 wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021", vastgesteld 16 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de onderhavige verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022”.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering van 15 december 2021.

De voorzitter van de raad, de griffier,

dr. T.P. Dassen-Housen mr. drs. D.G.M.G. Franssen