Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Aanwijzingsbesluit parkeren 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren 2022
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Kerkrade 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Kerkrade 2021

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR60703/2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

16-11-2021

gmb-2021-461899

21n00588

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren 2022

Het college van de gemeente Kerkrade;

 

gelet op de Parkeerverordening gemeente Kerkrade 1993 en het artikel 7 van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2022. Besluit:

vast te stellen het volgende:

“Aanwijzingsbesluit parkeren 2022”

Artikel 1 Plaatsen, tijdstip en wijze betaald parkeren

De plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2022 mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 "Plaatsen, tijdstip en wijze van betaald parkeren";

Artikel 2 Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2022, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 "Plaatsen waar met een vergunning moet worden geparkeerd";

Artikel 3 Plaatsen waar met vergunning mag worden geparkeerd

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2022 en tevens mag worden geparkeerd waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2022 vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 3 "Middels parkeerapparatuur betaalde parkeerplekken die mede bestemd zijn voor vergunninghouders".

Artikel 4 Overgangsrecht

Het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen van 10 november 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 5 genoemde datum, met dien verstande dat dit van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Kerkrade 2022.

Kerkrade, 16 november 2021.

Het college, De secretaris,

Dr. T.P. Dassen-Housen R.M.J.S. Stijns.

Bijlage 1 "Plaatsen, tijdstip en wijze van betaald parkeren"

Plaats en tijdstip betaald parkeren.

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2022 mag worden geparkeerd, zijn als volgt. Hierbij geldt dat houders van een geldige gehandicaptenparkeerkaart in combinatie met het verplicht tonen van de parkeerschijf voor de duur van maximaal 3 uur in Kerkrade kunnen parkeren, tenzij hieronder specifiek anders is aangegeven.

 

A.

• Theaterplein*

• Van Beethovenstraat (tussen Niersprinkstraat en kruising Mozartstraat/J.S. Bachstraat)

• Poststraat

• Kloosterraderplein*

• Kloosterraderstraat (tussen Poststraat en Oranjestraat)

• Engerweg

• Kapellaan (tussen kruising Putgang/Casper Sprokelstraat en Engerweg)

• Parkeerdek Einderstraat*

• Kerkplein (naast Lambertuskerk)*

• Parkeergarage Orlando*

• Parkeergarage VIE * / **

 

* Op deze locaties geldt achteraf betaald parkeren. Op deze locaties geldt de betalingsplicht ook voor personen in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Op deze locaties krijgen zij geen vrijstelling van betaling.

** Na openstelling garage, verwachte openingsdatum eind maart 2022

 

B.

• J.S. Bachstraat

• Parkeerterrein Europaplein*

• Van Beethovenstraat (tussen Mozartstraat en Schubertstraat)

• Prins Bernhardstraat

• Koninginnestraat

• Hoofdstraat

• Oranjestraat

• Kloosterraderstraat (tussen Oranjestraat en O.L. Vrouwestraat)

• Rolduckerstraat (tussen Oranjestraat en huisnummer 34)

• Marktstraat

• Pater Kreitenstraat

• Giessenstraat

• Kosterbeemden

• Kapellaan (tussen Stationsstraat en Putgang)

• Stationsstraat

• Deken Quodbachlaan

 

* Op deze locatie geldt achteraf betaald parkeren. Op deze locatie geldt de betalingsplicht ook voor personen in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Op deze locaties krijgen zij geen vrijstelling van betaling.

 

Op de onder A. en onder B. vermelde plaatsen moet betaald worden voor het parkeren, indien wordt geparkeerd tussen 09.00 uur en 18.00 uur op maandag tot en met zaterdag. Deze verplichting geldt niet op nationale feestdagen

 

C.

• Parallelweg Kerkradersteenweg (nabij GaiaZoo, tussen huisnummer 93 en huisnummer 25)

 

Op de onder C. vermelde plaatsen moet betaald worden voor het parkeren, indien wordt geparkeerd tussen 09.00 uur en 18.00 uur op maandag tot en met zondag Deze verplichting geldt niet op nationale feestdagen.

 

D.

• Plein aan Portbeemden

• Plein aan Torenstraat

 

Op de onder D. vermelde plaatsen moet betaald worden voor het parkeren, indien wordt geparkeerd op zaterdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur.

 

Wijze van betalen.

 

1. Locaties waar vooraf betaald parkeren geldt

a. Betalen middels het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00 of door andere op de parkeerapparatuur aangegeven wijze zoals betaling middels bankpas al dan niet contactloos.

I. Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen

als nodig zijn om de gewenste parkeerduur te kunnen bereiken.

II. Indien bij het betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur

welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de

tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

b. Betalen middels mobiel parkeren. Bij aanvang van de parkeertijd dient men middels de mobiele telefoon de parkeertransactie te activeren bij één van de providers die zijn aangesloten bij de SHPV en toegang heeft tot de mobielparkeerzones in het desbetreffende gebied. Bij terugkomst bij het voertuig dient men de parkeertransactie vervolgens via de mobiele telefoon te deactiveren om de parkeertijd alsmede de betaling te beëindigen.

 

2. Locaties waar achteraf betaald parkeren geldt, geregeld middels camerasysteem of slagbomen

Bij binnenkomst van het parkeerterrein, waarbij het terrein is voorzien van camera’s, wordt het kenteken van het voertuig geregistreerd. Men parkeert het voertuig en bij terugkomst bij het voertuig dient men het kenteken in te voeren bij de betaalautomaat. Op het scherm van de automaat verschijnt de verschuldigde parkeerbelasting, welke bij de automaat voldaan moet worden. Betalen kan door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00 of door andere op de parkeerapparatuur aangegeven wijze zoals betaling middels bankpas al dan niet contactloos. Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig om de verschuldigde parkeerbelasting te voldoen. Als de parkeerbelasting volledig is betaald, kan men het parkeerterrein verlaten, waar opnieuw het kenteken van het voertuig wordt geregistreerd. In de parkeergarages, die door middel van slagbomen zijn voorzien, pakt men een parkeerticket bij binnenkomst. Als men dan weer weg gaat dient men het ticket aan de kassa in te steken waarna het verschuldigd parkeertarief in beeld komt, nabetaling kan men dan naar de uitrijterminaal die u uitgang verleent.

 

Als men het verkregen ticket is verloren dient men zich aan de kassa een ticket te kopen “verloren kaart “ na voldoen van het verschuldigde bedrag kan men dan uitrijden. Bij deze locaties kan de telefoon app niet gebruikt worden.

Bijlage 2 "Plaatsen waar met een vergunning moet worden geparkeerd"

De plaatsen waar moet worden geparkeerd met een vergunning, aangeduid als Belanghebbendenparkeerplaatsen, als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2022 zijn:

 

• Rolduckerstraat (tussen huisnummer 34 en O.L. Vrouwestraat)

• Thorbeckehof

• Anselderlaan, de parkeervakken gesitueerd voor de huisnummers 92, 94 en 96

 

Op de bovenvermelde plaatsen moet op alle dagen van de week gedurende alle uren van de dag met een belanghebbendenvergunning worden geparkeerd.

 

• Parkeerterrein hoek Smal Weide -Torenstraat

• De parkeervakken en een deel van de parkeerstrook (tegenover parkeervakken) in de Pastoor Stevensstraat

 

Op de bovenvermelde plaatsen moet enkel op zaterdag tussen 06:00 en 18.00 uur met een belanghebbendenvergunning worden geparkeerd.

Bijlage 3 "Middels parkeerapparatuur betaalde parkeerplekken die mede bestemd zijn voor vergunninghouders”

Plaats en tijdstip "vergunning" parkeren.

De plaatsen en het tijdstip waar met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2022 mag worden geparkeerd, zijn:

 

A.

• Theaterplein (plein van Beethovenstraat/Mozartstraat)*

• Van Beethovenstraat (tussen Niersprinkstraat en kruising Mozartstraat/J.S. Bachstraat)

• Poststraat

• Kloosterraderplein *

• Kloosterraderstraat (tussen Poststraat en Oranjestraat)

• Engerweg

• Kapellaan (tussen kruising Putgang/Casper Sprokelstraat en Engerweg)

• Parkeerdek Einderstraat*

• Kerkplein (naast Lambertuskerk)*

• Parkeerterrein Wijngracht (Atriumterrein) *

 

* Op deze locaties geldt achteraf betaald parkeren. Op deze locaties geldt de betalingsplicht ook voor personen in het bezit van een parkeerjaarkaart voor in Kerkrade woonachtige houders van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder. Deze vergunning is op genoemde locaties niet geldig.

 

B.

• J.S. Bachstraat

• Europaplein *

• Van Beethovenstraat (tussen Mozartstraat en Schubertstraat)

• Prins Bernhardstraat

• Koninginnestraat

• Hoofdstraat

• Oranjestraat

• Kloosterraderstraat (tussen Oranjestraat en O.L. Vrouwestraat)

• Rolduckerstraat (tussen Oranjestraat en huisnummer 34)

• Marktstraat

• Pater Kreitenstraat

• Giessenstraat

• Kosterbeemden

• Kapellaan (tussen Stationsstraat en Putgang)

• Stationsstraat

• Deken Quodbachlaan

 

* Op deze locatie geldt achteraf betaald parkeren. Op deze locatie geldt de betalingsplicht ook voor personen in het bezit van een parkeerjaarkaart voor in Kerkrade woonachtige houders van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder. Deze vergunning is op genoemde locaties niet geldig.

 

De vergunningsplicht op de onder A. en B. vermelde plaatsen geldt tussen 09.00 uur en 18.00 uur op maandag tot en met zaterdag.. Deze verplichting geld niet op nationale feestdagen.

 

C.

• Parallelweg Kerkradersteenweg (nabij GaiaZoo, tussen huisnummer 93 en huisnummer 25)

 

De vergunningsplicht op de onder C. vermelde plaatsen geldt tussen 09.00 uur en 18.00 uur op maandag tot en met zondag. Deze verplichting geldt niet op nationale feestdagen

 

 

D.

• Plein aan Portbeemden

• Plein aan Torenstraat

 

De vergunningsplicht op de onder D. vermelde plaatsen geldt tussen 09.00 uur en 18.00 uur op zaterdag.