Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Beleidsregel kosten bestuurlijke voorprocedures 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel kosten bestuurlijke voorprocedures 2022
CiteertitelBeleidsregel kosten bestuurlijke voorprocedures 2022
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel kosten bestuurlijke voorprocedures 2021

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

09-11-2021

gmb-2021-461888

21n00588

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel kosten bestuurlijke voorprocedures 2022

De gemeenteambtenaar bedoeld in art. 231, lid 2, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet, verder te noemen de heffingsambtenaar,

 

Gelet op art. 1:3, lid 4, Awb, art. 7:15 Awb en art. 2, lid 1, aanhef en onderdeel a, Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1. van de bij dat Besluit behorende bijlage,

 

Besluit:

 

de volgende beleidsregel vast te stellen:

 

"Beleidsregel kosten bestuurlijke voorprocedures 2022"

Artikel 1 Reikwijdte

 • 1.

  Deze beleidsregel geldt bij de beoordeling van verzoeken om kostenvergoeding, gedaan in een bezwaarschrift gericht tegen een belastingaanslag gemeentelijke belastingen.

 • 2.

  Aangezien de gemeente Kerkrade de heffing van gemeentelijke belastingen, met uitzondering van de heffing van leges en lijkbezorgingsrechten, heeft overgedragen aan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) te Roermond, heeft deze beleidsregel uitsluitend betrekking op belastingaanslagen leges en lijkbezorgingsrechten.

Artikel 2 Wegingsfactoren

 • 1.

  Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1. van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak aangemerkt als

  a. zeer licht indien:

  a.1. het om een bezwaarschrift gaat, waarin uitsluitend is aangevoerd dat de aanslag te hoog is;

  a.2. het om een bezwaarschrift gaat, waarin uitsluitend is aangevoerd dat de tenaamstelling en/of de adressering ervan onjuist is;

  b. gemiddeld indien de werkzaamheden bestaan uit:

  b.1. een juiste vaststelling van de feiten;

  b.2. een opgeworpen rechtsvraag.

 • 2.

  Voor de toepassing van de wegingsfactoren geldt in andere gevallen dan die genoemd in onderdelen 1.a en 1.b een per geval aan te wijzen categorie.

Artikel 3 Slotbepaling

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari van het kalenderjaar dat is gelegen na het tijdstip van de bekendmaking van deze beleidsregel.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als "Beleidsregel kosten bestuurlijke voorprocedures 2022".

Aldus vastgesteld op 9 november 2021.

De heffingsambtenaar.